Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Trả lời câu 1 trang 120 SGK lịch sử 12: Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Câu hỏi

Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước? 

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước. 

Trả lời câu 1 trang 120 sgk lịch sử lớp 12

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

- Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biều tình mít tinh, …

- Tổ chức giác ngộ cho quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

- Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước? để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu