Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Toán lớp 2: Hướng dẫn làm bài tập trang 9 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn cách làm và đáp án các bài 1, bài 2 và bài 3 trang 9 SGK môn Toán lớp 2 chi tiết, giúp các phụ huynh tham khảo kiến thức chính trước khi hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức mà bé đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 9 SGK Toán lớp 2

Đề bài:Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Số bị trừ 19 90 87 59 72 34
Số trừ 6 30 25 50 0 34
Hiệu 13          

Đáp án:

Số bị trừ 19 90 87 59 72 34
Số trừ 6 30 25 50 0 34
Hiệu 13 60 62 9 72 0

Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 2

Đề bài:

Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) số bị trừ là 55, số trừ là 22

bài 2 trang 9 sách giáo khoa lớp 2
 

Đáp án:

Đáp án Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 2

Bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 2

Đề bài: Một sợ dây dài 8dm, cắt đi một đoán dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề xi mét?

Đáp án:

Tóm tắt:

Sợi dây dài: 8dm

Cắt đi: 3dm

Đoạn dây còn lại...dm

Trả lời

8dm - 3dm = 5dm

Đáp án: Đoạn dây còn lại dài 5dm

doctailieu.com
Back to top