Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Bài 9 trang 81 sgk Hình học 12

Bài 9 trang 81 sgk Hình học 12

Hướng dẫn giải bài tập 9 trang 81 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12 : Tính khoảng cách từ điểm A ( 2;4;− 3 ) lần lượt đến các mặt phẳng

Bài 8 trang 81 sgk Hình học 12

Bài 8 trang 81 sgk Hình học 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 81 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12. Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng đã cho song song với nhau.

Bài 6 trang 80 SGK Hình học 12

Bài 6 trang 80 SGK Hình học 12

Đáp án giải bài 6 trang 80 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua M (2; − 1; 2) và song song với mặt phẳng (β)

Bài 5 trang 80 sgk Hình học 12

Bài 5 trang 80 sgk Hình học 12

Hướng dẫn giải bài tập 5 trang 80 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12. Viết các phương trình mặt phẳng (ACD) và (BCD)

Bài 4 trang 80 sgk Hình học 12

Bài 4 trang 80 sgk Hình học 12

Đáp án giải bài 4 trang 80 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12 : Lập phương trình mặt phẳng theo yêu cầu đề bài.

Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12

Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 80 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12 - Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ.

Bài 2 trang 80 sgk Hình học 12

Bài 2 trang 80 sgk Hình học 12

Giải bài tập 2 trang 80 sách giáo khoa Toán hình học lớp 12. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A (2; 3; 7) và B (4; 1; 3)