Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)

Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
Năm sáng tác:1960
Tác giả:Chế Lan Viên
Hoàn cảnh sáng tác:
Tiếng hát con tàu (in trong tập Ánh sáng và phù sa, xuất bản năm 1960) được gợi cảm hứng từ một chủ trương lớn của Nhà nước vận động nhân dân miền xuôi lên xây dựng kinh tế miền núi vào những năm 1958 - 1960 ở miền Bắc.