Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1

Xuất bản ngày 09/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1, trả lời chi tiết bài tập trang 28 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 9 lớp 8: Natural Disasters.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 9: Natural Disasters.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1

Nội dung phần này các em sẽ được bổ sung kiến thức về từ vựng và cách phát âm -logy, -graphy.

Vocabulary

1. Fill each blank with a suitable verbs in the correct form from the box below. Then listen, check and repeat.

Audio 

Dịch

Điền vào mỗi chỗ trống với dạng đúng của 1 động từ thích hợp ở khung bên dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

Giải bài tập 1 trang 28 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. struck

2. erupted

3. shook

4. buried

5. raged

6. collapsed

2. Match the verbs in column A to the nouns in column B. Then listen, check and repeat.

Audio 

Dịch

Nối động từ trong cột A với danh từ trong cột B. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

AB

1. phân tán

2. lấy

3. sơ tán

4. cung cấp

5. dập tắt

a. làng

b. mảnh vụn

c. đám cháy rừng

d. ẩn nấp

e. sự giúp đỡ

Giải bài tập 2 trang 28 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

12345
bdaec

3. Now use the phrases in 2 in the correct form to complete the sentences.

Dịch

Bây giờ sử dụng những cụm từ trong phần 2 với dạng đúng để hoàn thành các câu.

1. Những người cứu hộ dựng một trại để ____ cho những nạn nhân bị lũ lụt.

2. Vào ngày thứ hai, có một trận mưa bão mà giúp ____.

3. Khi cơn bão bắt đầu, họ ____ trong một hang động.

4. Khi cơn lốc xoáy di chuyển qua thị trấn, những cơn gió ____ khắp đường phố.

5. Cảnh sát phải ____ đến nơi trú ẩn công cộng trước khi núi lừa bắt đầu phun trào.

Giải bài tập 3 trang 28 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. provide aid                                    2. put out the forest fire

3. took shelter                                   4. scattered debris

5. evacuate the village

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the stressed syllables.

Audio 

Dịch

Nghe và lặp lại những từ này. Chú ý đến trọng âm.

Giải bài tập 4 trang 28 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

tech'nologybi'ologyge'ography
pho'tographya'pologye'cology
bi'ographypsy'chology

5. Listen and mark the stress on the correct syllable in the words below. Pay attention to -logy and -graphy.

Audio 

Dịch

Nghe và đánh dấu trọng âm vào âm tiết được nhấn ờ những từ bên dưới. Chú ý đến -logy và -graphy.

Giải bài tập 5 trang 28 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. soci'ology                                2. zo'ology                                3. bibli'ography

4. clima'tology                             5. as'trology                              6. de'mography

6. Read the following sentences and mark (') the stressed syllable in the underlined words. Then listen and repeat the sentences.

Audio 

Dịch

Đọc những câu sau và đánh dấu trọng âm (') vào đúng âm tiết được nhấn ở những từ được gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu.

1. Chúng tôi đang học về địa lí châu Á.

2. Tôi có môn sinh vật học vào chiều nay.

3. Họ có chung sở thích nhiếp ảnh.

4. Hồi kí là một cuốn sách kể câu chuyện về cuộc đời của một người nào đó, được viết bởi một người khác.

5. Động vật học là nghiên cứu khoa học về động vật và hành vi của chúng.

Giải bài tập 6 trang 28 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. ge'ography                                2. bi'ology                                3. pho'tography

4. bi'ography                                 5. zo'ology

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Natural Disasters - A Closer Look 1 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM