Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 1

Xuất bản: 17/02/2022 - Cập nhật: 15/06/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 1, trả lời chi tiết bài tập trang 8-9 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 7 lớp 8: Pollution.

Mục lục nội dung

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 1, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 7: Pollution.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 1

Nội dung phần này giúp các em bổ sung kiến thức về từ vựng và cách phát âm -ic và -al.

Vocabulary

1. Complete the table with appropriate verbs, nouns, and adjectives.

Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 1 hình 1

Dịch

Hoàn thành bảng sau đây bằng những động từ, danh từ, và tính từ thích hợp.

Giải bài tập 1 trang 8 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

(1) poison

(2) contaminate

(3) pollutant

(4) polluted

(5) death

(6) damaged

2. Complete the sentences with the words from the table in 1. You do not need to use all the words. The first letter of each word has been provided.

Dịch

Hoàn thành các câu với những từ trong bảng từ phần 1. Bạn không cần sử dụng tất cả các từ. Chữ cái đầu tiên của mỗi từ được cung cấp.

1. Chất thải hóa học ___ được đổ xuống sông.

2. Bạn có biết ___ gây ô nhiễm không khí.

3. ___ cá đang nổi trong nước.

4. Đừng uống nước đó. Của nó ___.

5. Mưa axit đã gây ra ___ cho cây cối ở khu vực này.

6. Nếu chúng ta ___ không khí, sẽ có nhiều người gặp vấn đề về hô hấp hơn.

Giải bài tập 2 trang 8 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. poisonous                       2. pollutants                       3. dead

4. contaminated                  5. damage                         6. pollute

3. 3.a Decide which sentences in each pair of sentences is a cause and which is an effect. Write C (for cause) or E (for effect) next to each sentence. Note that the words in brackets relate to Activity 3b.

Dịch

Quyết định câu nào trong mỗi cặp câu sau đây là nguyên nhân và câu nào là kết quả. Viết C (nguyên nhân) hoặc E (kết quả) cho mỗi câu. Lưu ý những từ trong ngoặc đơn có liên quan đến Hoạt động 3b.

1. Người ta ném rác trên đất.☐ Nhiều động vật ăn rác và bị bệnh.☐

2. Những con tàu chảy dầu ra đại dương và sông.☐ Nhiều động vật dưới nước và cây bị chết.☐

3. Những hộ gia đình thải rác ra sông.☐ Sông bị ô nhiễm.☐

4. Dị tật bẩm sinh.☐ Ba mẹ bị nhiễm phóng xạ.☐

5. Chúng ta không thể thấy những ngôi sao vào ban đêm.☐ Có quá nhiều ô nhiễm ánh sáng.☐

Giải bài tập 3.a trang 8 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. (C) - (E)                    4. (E) - (C)

2. (C) - (E)                    5. (E) - (C)

3. (C) - (E)

b. Combine the sentences in each in each pair into a new sentence that shows a cause/effect relationship. Use the cause or effect signal word or phrase given in brackets. You will have to add, delete, or change words in most sentences.

Dịch

Kết hợp các câu trong mỗi cặp câu trên thành một câu mới thể hiện mối quan hệ nguyên nhân/ kết quả. Sử dụng từ chỉ nguyên nhân/ kết quả được cho trong ngoặc đơn. Bạn sẽ phải thêm, bớt hoặc thay đổi các từ trong hầu hết các câu.

Giải bài tập 3.b trang 8 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. Because people throw litter on the ground, many animals eat it and become sick.

2. Oil spills from ships in oceans and rivers lead to the death of many aquatic animals and plants.

3. Households dump waste into the river so it is polluted.

4. Since the parents were exposed to radiation, their children have birth defects.

5. We can’t see the stars at night due to the light pollution.

4. Work in groups. Look at the pairs of pictures. Give as many sentences as possible to show cause/effect relationships.

Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer look 1 hình 2

Dịch

Thực hành theo nhóm. Nhìn vào các cặp tranh sau. Cho nhiều câu như có thể để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân/ kết quả.

Giải bài tập 4 trang 8 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

2. The soil is polluted, so plants can’t grow.

3. We won’t have fresh water to drink because of water pollution.

4. We plant trees, so we can have fresh air.

Pronunciation

5. Listen and mark the stress in each word, then repeat it.

Audio 

Dịch

Nghe và đánh dấu trọng âm cho mỗi từ sau, sau đó lặp lại nó.

Giải bài tập 5 trang 9 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. ar'tistic                       6. 'physical

2. ath'letic                      7. he'roic

3. his'toric                      8. po'etic

4. his'torical                   9. bo'tanic

5. 'logical                       10. bo'tanical

6. Underline the words ending in -ic and circle the words ending in -al in the following sentences. Mark the stress in each word. Listen and check your answers, then repeat the sentences.

Audio 

Dịch

Gạch dưới những từ kết thúc bằng -ic và khoanh tròn những từ kết thúc bằng -al trong các câu sau. Đánh dấu trọng âm cho mỗi từ. Nghe và kiểm tra đáp án của bạn, sau đó lặp lại các câu.

Giải bài tập 6 trang 9 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. According to scientific research, tiny species may help clean radioactive pollution.

2. Water quality has become a (national) problem.

3. Many people have received (medical) treatment because of the disease.

4. (Chemical) waste can cause water pollution

5. The reduction in air pollution was dramatic last year.

1. scien'tific    2.'national    3.'medical    4. 'chemical    5. dra'matic

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution - A Closer look 1 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM