Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Communication

Xuất bản: 14/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Communication bao gồm: nghe, đọc, dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 6 phần giao tiếp trang 64-65 SGK.

Giải bài tập Unit 6 Communication tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Communication

Hướng dẫn học Unit 6: A visit to a school nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung các phần giao tiếp sau đó đưa ra phần trả lời câu hỏi.

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence.

(Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến câu được làm nổi bật.)

Mi: Are you doing anything this Sunday?

Phong: Not really.

Mi: Would you like to go with us to Binh Minh Lower Secondary School?

Phong: Sounds great! Can you tell me more?

Mi: We'll leave at 7 a.m. My friends David and Nick are coming too.

Tạm dịch

Chủ nhật này bạn có làm gì không?

Không hẳn.

Bạn có muốn đi cùng chúng tôi đến trường THCS Bình Minh không?

Nghe hay đó! Bạn có thể nói cho tôi biết thêm được không?

Chúng ta sẽ rời đi lúc 7 giờ sáng. Bạn của tôi là David và Nick cũng sẽ đến.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why?, "Can you tell me how?".

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chuyến thăm của bạn đến một trường học nổi tiếng. Sử dụng câu "Can you tell me more?" hoặc "Can you tell me why?", "Can you tell me how?".)

Trả lời

A: Are you doing anything this weekend?

B: Not really.

A: Would you like to go with us to Ha Long Bay?

B: Sounds great! Can you tell me more?

A: We'll leave at 8 a.m. My friends Linh and Nhi are coming too.

Tạm dịch

Bạn có làm gì cuối tuând này không?

Không hẳn.

Bạn có muốn cùng chúng tôi đi Vịnh Hạ Long không?

Nghe thật tuyệt! Bạn có thể cho tôi biết thêm?

Chúng ta sẽ rời đi lúc 8 giờ sáng. Bạn của tôi Linh và Nhi cũng sẽ đến.

3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note.

(Hãy tưởng tượng rằng một số người bạn nước ngoài đang có kế hoạch đến thăm trường của bạn. Lập danh sách những gì bạn muốn giới thiệu cho họ xem, sau đó điền vào ghi chú.)

the school library

______________

______________

Work in pairs. Ask and answer questions about your plan.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về kế hoạch của bạn.)

Example:

A: I'm going to show them the school library.

B: Sounds good. Can you tell me why?

A: I want them to see our learning resources. I think they're very modern.

Tạm dịch

Tôi sẽ dẫn họ xem thư viện của trường.

Nghe hay đấy. Bạn có thể cho tôi biết tại sao không?

Tôi muốn họ xem tài nguyên học tập của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng rất hiện đại.

Trả lời

List to visit in my school: (Danh sách để tham quan)

- the school library (thư viện trường)

- computer rooms (phòng máy tính)

- playground (sân chơi)

- school garden (vườn trường)

- soccer field (sân bóng đá)

- science Lab (Phòng thí nghiệm Khoa học)

Ask and answer about my plan: (Hỏi và trả lời về kế hoạch của tôi)

1.

A: I'm going to introduce them computer rooms.

B: Sounds good. Can you tell me why?

A: I want them to see where we learn how to use the Internet. I think they're very modern.

Tạm dịch

Tôi sẽ giới thiệu cho họ các phòng máy tính.

Nghe hay đấy! Bạn có thể cho tôi biết tại sao?

Tôi muốn họ xem nơi chúng ta học cách sử dụng Internet. Tôi nghĩ chúng rất hiện đại.

2.

A: I'm going to show them the school garden.

B: Sounds good! Can you tell me more?

A: I’m going to talk about many plants in the school garden. I’m also going to invite them to grow vegetables in the school garden.

Tạm dịch

Tôi sẽ cho họ xem vườn trường.

Nghe hay đấy! Bạn có thể nói cho tôi biết thêm?

Tôi sẽ nói về nhiều loại cây trong vườn trường. Tôi cũng sẽ mời họ trồng rau trong vườn trường.

4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the information about your school.

(Làm việc nhóm. Đọc đoạn văn và hoàn thành bảng về một trường trung học ở Vương quốc Anh. Sau đó thảo luận và điền thông tin về trường của bạn.)

Wilson High School is for students aged 11 -16 in London. It has about 1,000 students and 100 teachers. The school has some modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio.

The students study many different subjects such as English, literature, maths, science, etc. They also study extra subjects and get involved in projects, use school resources and take part in a number of outdoor activities and school trips.

Wilson High School

Your school

Number of students & teachers

Subjects

School facilities

Tạm dịch

Trường trung học Wilson dành cho học sinh từ 11-16 tuổi ở London. Trường có khoảng 1.000 học sinh và 100 giáo viên. Trường có một số phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, phòng máy tính, thư viện lớn, nhà thi đấu thể thao và studio hoạt động.

Học sinh học nhiều môn khác nhau như tiếng Anh, văn, toán, khoa học, v.v ... Họ cũng học thêm các môn khác và tham gia vào các dự án, sử dụng tài nguyên của trường và tham gia một số hoạt động ngoài trời và các chuyến đi học.

Example:

There are about 1,000 students in Wilson High School. They are between 11 and 16 years old. (Có khoảng 1.000 học sinh trong trường Trung học Wilson. Họ từ 11 đến 16 tuổi.)

Our school has about 900 students. We are between 11 and 14 years old. (Trường chúng mình có khoảng 900 học sinh. Chúng mình từ 11 đến 14 tuổi.)

Trả lời

Wilson High school

My school

Number of students and teachers

1,000 students and 100 teachers

30 teachers and 700 students

Subjects

Engish, Maths, Literature, Science

Engish, Maths, Literature, Science

School facilities

Modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sport hall, and activity studio

A playground, a library, a computer room

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 6 Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM