Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Getting started

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 10/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Getting started bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 4 phần bắt đầu trang 40 - 41 SGK.

Giải bài tập Unit 4 Getting started tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Getting started

Hướng dẫn học Unit 4: Music and Arts nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Trang: Hi, Nick. What are you listening to?

Nick: I'm listening to music. I like classical music, and I often play the piano in my spare time.

Trang: Wow. I can't play any instruments.

Nick: And what about you? What's your hobby?

Trang: I like painting and taking photos.

Nick: Taking photos? I've never tried it. Is it fun?

Trang: Yeah, it is, but not as fun as painting.

Nick: Right. They seem quite different from each other. What do you normally paint?

Trang: Landscapes and animals, just for pleasure, you know. I sometimes share them with my friends.

Nick: Really? Um, maybe we should go to an art gallery next weekend?

Trang: Sounds good, but I'd prefer to go to the music festival at my school.

Nick: Well ... OK. That's fine.

Tạm dịch

Trang: Chào Nick. Bạn đang nghe gì đấy?

Nick: Tôi đang nghe nhạc. Tôi thích nhạc cổ điển, và tôi thường chơi piano trong thời gian rảnh rỗi.

Trang: Chà. Tôi không thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào

Nick: Còn bạn thì sao? Sở thích của bạn là gì?

Trang: Tôi thích vẽ tranh và chụp ảnh.

Nick: Chụp ảnh á? Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó có vui không?

Trang: Có, nhưng không vui bằng vẽ tranh.

Nick: Ờ. Chúng có vẻ khá khác biệt với nhau. Bạn thường vẽ gì?

Trang: Phong cảnh và động vật, chỉ để giải trí thôi, bạn biết đấy. Tôi đôi khi chia sẻ chúng với bạn bè của tôi.

Nick: Thật à? Ừm, có lẽ chúng ta nên đến một triển lãm nghệ thuật vào cuối tuần sau nhỉ?

Trang: Nghe hay đấy, nhưng mình thích đi dự lễ hội âm nhạc ở trường mình hơn.

Nick: Chà ... Ừm. Không sao.

2. What are Trang and Nick talking about?

(Trang và Nick đang nói chuyện gì?)

A. Playing the piano (Chơi đàn dương cầm)

B. Drawing and painting (Vẽ và sơn)

C. Music and arts (Âm nhạc và nghệ thuật)

Trả lời

Đáp án: C

Trang and Nick are talking about music and arts. (Trang và Nick đang nói về âm nhạc và nghệ thuật.)

Explain: (Giải thích)

Trang and Nick have mentioned their hobby. Trang’s hobby is painting and taking photos. Nick’s hobby is listening to music. So they are talking about music and arts.

Trang và Nick đã đề cập đến sở thích của họ. Sở thích của Trang là vẽ tranh và chụp ảnh. Sở thích của Nick là nghe nhạc. Vì vậy, họ đang nói về âm nhạc và nghệ thuật.

3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box.

(Hoàn thành mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp trong hộp.)

photos       like     different from       art gallery              musical instruments

1. Nick wants to go to a (n)_________ next weekend.

2. You can use your smartphone to take _________.

3. This photo is very bright. It is _________  that dark one.

4. Nick and Trang agree that taking photos is not _________  painting.

5. My friend David is very talented. He plays three _________.

Trả lời

1. Nick wants to go to an art gallery next weekend.  (Nick muốn đến một phòng trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần tới.)

Giải thích: Mạo từ "an" + danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, e, u, i).

2. You can use your smartphone to take photos.  (Bức ảnh này rất sáng. Nó khác với bức ảnh tối đó.)

Giải thích: Cụm từ "take photos" (chụp ảnh).

3. This photo is very bright. It is different from that dark one. (Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để chụp ảnh.)

Giải thích: Cấu trúc "It is + adj".

4. Nick and Trang agree that taking photos is not like painting. (Nick và Trang đồng ý rằng chụp ảnh không giống như vẽ tranh.)

Giải thích:Cấu trúc " S + be + adj".

5. My friend David is very talented. He plays three musical instruments.  (Bạn tôi David rất tài năng. Anh ấy chơi ba loại nhạc cụ.)

Giải thích: "three" + danh từ số nhiều.

4. Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat. (Viết từ hoặc cụm từ đúng dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe và lặp lại.)

camera        water puppet show       art gallery      painting        musical instruments       paintbrush

Trả lời

1. paintbrush (n): cọ vẽ

2. camera (n): máy ảnh

3. painting (n): bức tranh

4. musical instruments (n.p): nhạc cụ

5. water puppet show (n.p): múa rối nước

6. art gallery (n.p): triển lãm nghệ thuật

5. Quiz How artistic are you? Take the quiz to find out.

(Bạn là có tính nghệ thuật như thế nào? Giải câu đố để tìm ra đáp án.)

For each question, you get two points if your answer is A, zero if your answer is B. Add up your five answers and decide how artistic you are on a scale from 1-10. (Đối với mỗi câu hỏi, bạn nhận được hai điểm nếu câu trả lời của bạn là A, không nếu câu trả lời của bạn là B. Cộng năm câu trả lời của bạn và quyết định mức độ nghệ thuật của bạn trên thang điểm từ 1-10.)

1. Your hobby is __________. (Sở thích của bạn là)

A. playing an instrument (chơi nhạc cụ)

B. playing computer games (chơi trò chơi máy tính)

2. Do you like listening to music or playing sports? (Bạn thích nghe nhạc hay chơi thể thao?)

A. Listening to music. (Nghe nhạc.)

B. Playing sports. (Chơi thể thao.)

3. Which of these do you prefer doing? (Bạn thích làm gì hơn?)

A. Going to an art gallery. (Đi đến một triển lãm nghệ thuật.)

B. Going to a book fair. (Đi đến một hội chợ sách.)

4. You describe yourself as ________.

A. creative (sáng tạo)

B. hard-working (chăm chỉ)

5. What do you want to be when you grow up? (Bạn muốn trở thành gi khi lớn lên?)

A. A musician. (Một nhạc sĩ)

B. An engineer. (Một kĩ sư)

Not very (1-4) (Không nhiều lắm (1-4))

Somewhat (5-7) (Một chút (5-7))

Very (8-10) (Rất (8-10))

Gợi ý

1. B
2. A
3. A
4. A
5. B

My score: 6 (Điểm của tôi: 6)

=> My artistic is somewhat. (Tôi có một chút nghệ thuật.)

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Getting started do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM