Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 A Closer Look 2

Xuất bản: 28/10/2022 - Cập nhật: 09/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 A Closer Look 2 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 3 phần ngữ pháp trang 31-32 SGK.

Giải bài tập Unit 3 A Closer Look 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 A Closer Look 2

Hướng dẫn học Unit 3: Community service nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung các phần ngữ pháp sau đó đưa ra phần trả lời câu hỏi.

1. Circle the correct answer A, B or C to complete each sentence.

(Khoanh đáp án A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu sau.)

1. Green School ____________ vegetables for an orphanage last spring.

A. is growing

B. grew

C. grows

2. Children __________ plastic bottles for recycling a month ago.

A. are collecting

B. collect

C. collected

3. We ___________ English to children in a primary school last summer.

A. are teaching

B. taught

C. teach

4. Our school club ___________ gloves for old people in nursing homes last winter.

A. made

B. is making

C. make

5. We ________ bottles to help the environment last month.

A. are reusing

B. reuse

C. reused

Trả lời

1. B

Green School grew vegetables for an orphanage last spring.

(Trường Green trồng rau cho một trại trẻ mồ côi vào mùa xuân năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu có dấu hiệu nhận biết "last spring" => thì quá khứ đơn: grow => grew

2. C

Children collected plastic bottles for recycling a month ago.

(Trẻ em đã thu gom chai nhựa để tái chế một tháng trước.)

Giải thích: Trong câu có dấu hiệu nhận biết "a month ago" => thì quá khứ đơn: collect => collected

3. B

We taught English to children in a primary school last summer.

(Chúng tôi dạy tiếng Anh cho trẻ em ở một trường tiểu học vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu có dấu hiệu nhận biết "last summer" => thì quá khứ đơn: teach => taught

4. A

Our school club made gloves for old people in nursing homes last winter.

(Câu lạc bộ của trường chúng tôi đã làm găng tay cho người già trong viện dưỡng lão vào mùa đông năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu có dấu hiệu nhận biết "last winter" => thì quá khứ đơn: make => made

5. C

We reused bottles to help the environment last month.

(Tháng trước, chúng tôi đã tái sử dụng những cái chai để bảo vệ môi trường.)

Giải thích: Trong câu có dấu hiệu nhận biết "last month" => thì quá khứ đơn: reuse => reused

2. Complete the sentences with the past simple form of the given verbs.

(Hoàn thành câu với dạng quá khứ đơn của động từ đã cho.)

1. Care for Animals (take) ______ care of thousands of homeless dogs and cats last year.

2. _______ teenagers (join)______ Lending Hand in 2015?

3. We (help) ______ the elderly in a village last summer.

4. Last year, we (send) ______ textbooks to help children in a rural village.

5. Tom (volunteer) ______ to teach English in our village last winter.

Trả lời

1. took

Care for Animals took care of thousands of homeless dogs and cats last year.

(Care for Animals đã chăm sóc hàng nghìn con chó và mèo vô gia cư vào năm ngoái.)

2. Did ...join

Did teenagers join Lending Hand in 2015?

(Có phải thanh thiếu niên đã tham gia Lending Hand vào năm 2015 không?)

3. helped

We helped the elderly in a village last summer.

(Chúng tôi đã giúp những người già trong một ngôi làng vào mùa hè năm ngoái.)

4. sent

Last year, we sent textbooks to help children in a rural village.

(Năm ngoái, chúng tôi đã gửi sách giáo khoa để giúp đỡ trẻ em ở một ngôi làng nông thôn.)

5. volunteered

Tom volunteered to teach English in our village last winter.

(Tom tình nguyện dạy tiếng Anh ở làng của chúng tôi vào mùa đông năm ngoái.)

3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box.

(Hoàn thành câu với dạng đúng của động từ trong khung.)

plant    read       cook     recycle  pick up

1. The club members _______ food for patients every Sunday.

2. ____you ______those trees in the playground last month?

3. Nick and his friends _______ rubbish on the beach now.

4. Tom _______ the plastic bottles, and now he has some nice vases.

5. We often _______ books to old people in a nursing home.

Trả lời

1. cook

The club members cook food for patients every Sunday.

(Các thành viên câu lạc bộ nấu đồ ăn cho bệnh nhân vào chủ nhật hàng tuần.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn “every Sunday”, chủ ngữ số nhiều “the club members” => động từ giữ nguyên.

2. Did...plant

Did you plant those trees in the playground last month?

(Các bạn đã trồng những cây đó trong sân chơi vào tháng trước à?)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “last month”, dạng câu hỏi => did you plant

3. are picking up

Nick and his friends are picking up rubbish on the beach now.

(Nick và những người bạn của anh ấy đang nhặt rác trên bãi biển.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn "now"; chủ ngữ “Nick and his friends” số nhiều => S + are V-ing.

4. recycled

Tom recycled the plastic bottles, and now he has some nice vases.

(Tom đã tái chế những chiếc chai nhựa, và bây giờ anh ấy đã có một số chiếc lọ xinh xắn.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, mệnh đề sau ở thì hiện tại đơn (has) nên mệnh đề trước diễn tả sự việc xảy ra trước đó => dùng thì quá khứ đơn: recycle => recycled.

5. read

We often read books to old people in a nursing home.

(Chúng tôi thường đọc sách cho các cụ già trong viện dưỡng lão.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn "often"; chủ ngữ “we" số nhiều nên động từ giữ nguyên.

4. Write complete sentences from the prompts.

(Viết hoàn chỉnh câu dựa vào từ cho sẵn.)

1. Last year / our club / donate/ books / children in rural areas.

2. children / send / thank-you cards / us / a week ago?

3. I / teach / two children in grade 2 / last summer.

4. Last spring / we/ help / the elderly / nursing home.

5. How/ you/ help / people / in flooded areas / last year?

Trả lời

1. Last year our club donated books to children in rural areas.

(Năm ngoái câu lạc bộ của chúng tôi đã tặng sách cho trẻ em ở nông thôn.)

Giải thích:

- Trong câu có "last year" nên dùng thì quá khứ đơn: donate => donated

- Cấu trúc: donate something to someone: quyên góp cái gì cho ai

2. Did children sent thank-you cards to us a week ago?

(Có phải trẻ em đã gửi thiệp cảm ơn cho chúng tôi một tuần trước?)

Giải thích:

- Trong câu có "a week ago" nên dùng thì quá khứ đơn, dạng câu hỏi => did children send

- Cấu trúc: send something to someone: gửi cái gì cho ai

3. I taught two children in grade 2 last summer.

(Tôi dạy hai đứa trẻ lớp 2 vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu có "last summer" nên dùng thì quá khứ đơn: teach => taught

4. Last spring we helped the elderly in the nursing home.

(Mùa xuân năm ngoái chúng tôi đã giúp đỡ những người già trong viện dưỡng lão.)

Giải thích:

- Trong câu có "last spring" nên dùng thì quá khứ đơn: help => helped

- Cụm từ: in the nursing home: trong viện dưỡng lão

5. How did you help people in flooded areas last year?

(Các bạn đã giúp đỡ người dân vùng lũ lụt như thế nào vào năm ngoái?)

Giải thích: Trong câu có "last year" nên dùng thì quá khứ đơn, dạng câu hỏi Wh => How did you help

5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in 2016 and 2020.

(Làm việc theo cặp. Tom đến từ Đội Chữ thập đỏ. Nhìn vào bảng và hỏi Tom về kế hoạch của anh ấy trong năm 2016 và 2018.)

Projects / Year (Dự án / Năm)

Activities (Các hoạt động)

Help Lonely People / 2016(Giúp đỡ người neo đơn / 2016)

- help 200 lonely people(giúp 200 người neo đơn)

- answer calls from lonely people(trả lời các cuộc gọi từ người neo đơn)

- visit museums with them(tham quan bảo tàng với họ)

Support Ill People / 2020(Giúp đỡ người bị bệnh)

- help ill people at their home(giúp người bị bệnh tại nhà của họ)

- read books to ill people(đọc sách cho người bị bệnh)

Example

: (Ví dụ)

Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in 2016.

Lan: What did you do?

Tom: We helped 200 lonely people …

Trả lời

1.   Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in 2016.

Lan: What did you do?

Tom: We helped 200 lonely people.

Lan: What else?

Tom: I also answered calls from lonely people and visited museums with them.

Tạm dịch

- Tôi đến từ Hội Chữ thập đỏ. Tôi đã làm việc trong dự án Help Lonely People vào năm 2016.

- Bạn đã làm gì?

- Chúng tôi đã giúp 200 người neo đơn.

- Còn gì nữa?

- Tôi cũng đã trả lời các cuộc gọi từ những người cô đơn và đi thăm các viện bảo tàng cùng với họ.)

2.   Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Support Ill People project in 2020.

Nga: What did you do?

Tom: I and my friends helped ill people at their homes.

Nga: What did you do on the Support Ill People project in 2020, Tom?

Tom: I read books to ill people.

Tạm dịch

- Tôi đến từ Hội Chữ thập đỏ. Tôi đã làm việc trong dự án Hỗ trợ những người bị bệnh vào năm 2020.

- Bạn đã làm gì?

- Tôi và những người bạn của tôi đã giúp đỡ những người ốm yếu tại nhà của họ.

- Bạn đã làm gì trong dự án Hỗ trợ người bệnh vào năm 2018, Tom?

- Tôi đọc sách cho những người bị bệnh.

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 3 A Closer look 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM