Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Communication

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Communication bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 11 phần giao tiếp trang 119 SGK.

Giải bài tập Unit 11 Communication tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Communication

Hướng dẫn học Unit 11: Travelling In The Future nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)

Tạm dịch

Ann: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đi du lịch bằng ô tô bay trong tương lai không?

Tom: Chúng ta chắc chắn sẽ đi.

Ann: Liệu nó có thể bay qua các đại dương không?

Tom: Nó có thể sẽ không.

2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling. (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về việc đi du lịch trong tương lai.)

Answer

1. Nam: Do you think we will travel long distances by hyperloop in the future?

Phong: We certainly will.

Nam: Will it be able to run by wind energy?

Phong: It probably won't.

2. Minh: Do you think we will travel to other planets for holidays?

Tuan: We certainly will.

Minh: Will we be able to travel there by SkyTran?

Tuan: It probably won't.

Tạm dịch

1. Nam: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đi đường dài bằng tàu cao tốc trong tương lai không?

Phong: Chúng ta chắc chắn sẽ làm được.

Nam: Nó có thể chạy bằng năng lượng gió không?

Phong: Chắc sẽ không đâu.

2. Minh: Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đi du lịch đến các hành tinh khác vào những ngày nghỉ lễ không?

Tuấn: Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được.

Minh: Liệu chúng ta có thể đến đó bằng SkyTran không?

Tuấn: Chắc sẽ không đâu

3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box. (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Mark và Lan với các câu hỏi và câu trả lời từ hộp.)

Answer

1. B

2. A

3. D

4. C

Dịch

Mark: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?

Lan: (1) Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng xe điện.

Mark: Xe điện? (2) Xe điện đi sẽ có bao nhiêu bánh?

Lan: Bốn.

Mark: Nó sẽ hoạt động như thế nào?

Lan: Bạn đứng trên đó rồi bật chuyển đổi và lái xe đi.

Mark: (3) Nó sẽ chạy bằng gì?

Lan: Điện.

Mark: Người đi sẽ không ngã ra khỏi nó chứ? Nghe có vẻ nguy hiểm

Lan: Không, họ sẽ không. (4) Nó tự cân bằng.

Mark: Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.

4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3. (Làm việc theo cặp. Chọn một phương tiện giao thông dưới đây và thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 3.)

Answer

1. John: So what means of transport will students use to go to school?

Linh: I think they will go by bamboo-copter.

John: Bamboo-copter? How many wings will a bamboo-copter have?

Linh: Three.

John: How will it work?

Linh: You put it on and turn on the switch and fly away.

John: What will it run on?

Linh: Electricity.

John: Won't users fall off it? It sounds dangerous.

Linh: No, they won't. It is self-balancing. It is fun and safe to use it.

John: I can't wait to get one.

2. Nam: So what means of transport will students use to go to school?

Ann: I think they will go by solowheel.

Nam: Solowheel? How many wheels will a solowheel have?

Ann: One.

Nam: How will it work?

Ann: You stand on it and turn on the switch and ride away.

Nam: What will it run on?

Ann: Electricity.

Nam: Will it be big?

Ann: No, it won't. It is small. It is fun and green to use it.

Nam: I can't wait to get one.

Tạm dịch

1. John: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?

Linh: Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng trực thăng chong chóng tre.

John: Trực thăng chong chóng tre? Một trực thăng chong chóng tre sẽ có bao nhiêu cánh?

Linh: Ba.

John: Nó sẽ hoạt động như thế nào?

Linh: Bạn đeo vào rồi bật công tắc bay đi.

John: Nó sẽ chạy bằng gì?

Linh: Điện.

John: Người dùng sẽ không rơi khỏi nó chứ? Nghe có vẻ nguy hiểm

Linh: Không, họ sẽ không. Nó sẽ tự cân bằng. Rất vui và an toàn để sử dụng nó.

John: Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.

2. Nam: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?

Ann: Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng xe 1 bánh.

Nam: Xe 1 bánh? Một xe 1 bánh sẽ có bao nhiêu bánh xe?

Ann: Một.

Nam: Nó sẽ hoạt động như thế nào?

Ann: Bạn đứng trên đó và bật công tắc và chạy đi.

Nam: Nó sẽ chạy bằng gì?

Ann: Điện.

Nam: Nó sẽ lớn chứ?

Ann: Không, sẽ không đâu. Nó nhỏ. Sẽ rất vui và thiện thiện với môi trường khi sử dụng nó.

Nam: Tôi nóng lòng muốn lấy một cái.

5. Work in groups. Choose one means of transport that you would like to use to travel to school. Give reasons. (Làm việc nhóm. Chọn một phương tiện giao thông mà bạn muốn sử dụng để đi đến trường. Đưa ra lý do.)

Answer

I want to use a bamboo-copter because it runs on electricity It is self-balancing. It is fun and safe to use it.

Tạm dịch

Tôi muốn sử dụng một máy trực thăng chong chóng tre vì nó chạy bằng điện. Nó tự cân bằng. Sẽ rất vui và an toàn để sử dụng nó.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 11

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM