Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Skills 2

Xuất bản: 25/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Skills 2 bao gồm: nghe, viết, dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 1 phần các kĩ năng 2 trang 15 SGK.

Giải bài tập Unit 1 Skills 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Skills 2

Hướng dẫn học Unit 1: Hobbies nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung các phần nghe và viết sau đó đưa ra phần trả lời câu hỏi.

1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not?

(Hãy nhìn vào bức tranh. Đó là sở thích gì? Bạn nghĩ đó có phải là một sở thích tốt không? Tại sao hoặc tại sao không?)


Trả lời

In the picture, I can see two girls. They build a dollhouse. In my opinion, their hobby is building dollhouses. I think It’s a good hobby. Because it develops your creativity. It also makes you more patient.

(Trong ảnh, tôi có thể thấy hai cô gái. Họ xây một ngôi nhà búp bê. Theo tôi, sở thích của họ là xây nhà búp bê. Tôi nghĩ đó là một sở thích tốt. Vì nó phát triển khả năng sáng tạo của bạn. Nó cũng làm cho bạn kiên nhẫn hơn.)

2. Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number.

(Nghe cuộc phỏng vấn về sở thích của Trang. Điền vào mỗi chỗ trống trong sơ đồ tư duy bằng MỘT từ hoặc số.)


Trang’s hobby

1. Her hobby is: building ________

2. She started her hobby: ________ years ago

3. She shares her hobby with: her _________

4. To do her hobby Trang needs:

a) cardboard and glue to build the ________ and furniture

b) _______ to make some dolls

5. Benefits: She becomes more patient and __________

Trả lời

Trang’s hobby (Sở thích của Trang)

1. dollhouses

Her hobby is: building dollhouses

(Sở thích của cô ấy là: xây nhà búp bê)

2. three/ 3

She started her hobby: three/ 3 years ago

(Cô ấy bắt đầu sở thích của mình: 3 năm trước)

3. cousin

She shares her hobby with: her cousin

(Cô ấy chia sẻ sở thích của mình với: chị/ em họ của cô ấy)

4.

a) house

cardboard and glue to build the house and furniture

(bìa cứng và keo để xây nhà và đồ nội thất)

b) cloth

cloth to make some dolls

(vải để làm một số búp bê)

5. creative

Benefits: She becomes more patient and creative

(Lợi ích: Cô ấy trở nên kiên nhẫn và sáng tạo hơn)

Audio Script

Lan: Today we'll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It's quite unusual, isn't it?

Trang: Not really. A lot of girls like it.

Lan: When did you start doing this?

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away.

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too?

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too.

Lan: Is it hard to build a dollhouse?

Trang: No, it isn't. I use cardboard and glue to build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby?

Trang: Well, I'm more patient and creative now.

Tạm dịch

Lan: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích. Mình biết rằng sở thích của bạn là xây dựng những ngôi nhà búp bê. Nó khá đặc biệt, phải không?

Trang: Không hẳn. Rất nhiều bạn nữ thích nó.

Lan: Bạn bắt đầu việc này khi nào?

Trang: Ba năm trước. Mình đọc một bài báo về xây nhà búp bê. Mình yêu thích ý tưởng này ngay lập tức.

Lan: Có bạn bè hoặc người thân nào của bạn cũng xây nhà búp bê không?

Trang: Vâng, em họ Mi của mình cũng thích xây chúng.

Lan: Xây nhà búp bê có khó không?

Trang: Không, không khó. Mình sử dụng bìa cứng và keo để xây nhà và làm đồ nội thất. Sau đó, mình làm những con búp bê từ vải. Cuối cùng, mình trang trí nhà.

Lan: Sở thích này có ích lợi gì?

Trang: À, bây giờ mình kiên nhẫn và sáng tạo hơn.

3. What is your hobby? Fill in the blanks below

(Sở thích của bạn là gì? Điền vào chỗ trống phía dưới.)


Trả lời

1. My hobby: gardening

(Sở thích của tôi: làm vườn)

2. Started: 3 years ago

(Bắt đầu vào: 3 năm trước)

3. I share my hobby with: my family

(Tôi chia sẻ sở thích với: gia đình của tôi)

4. To do my hobby I need: plants, gloves, pots, soil,...

(Để thực hiện sở thích, tôi cần: cây cỏ, găng tay, chậu cây, đất,...)

5. Benefits: learn about insects and bugs, protect our environment, be more patient and responsible,...

(Lợi ích: tìm hiểu về côn trùng và bọ, bảo vệ môi trường của chúng ta, kiên nhẫn và có trách nhiệm hơn,...)

4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

(Bây giờ hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích của bạn. Sử dụng các ghi chú trong 3. Bắt đầu đoạn văn của bạn như dưới đây.)

My hobby is _____________________

_______________________________

Trả lời

1. My hobby is gardening. I started my hobby 3 years ago. I really like it because I can do it with my family. My family can join in and do something together. We usually spend 1 hour on Sunday morning in our garden. I need some plants, gloves, pots and soil to do my hobby. Gardening has many benefits. It helps me become more patient and responsible. I also learn about insects and bugs. Gardening can help us to protect our environment.

Tạm dịch

Sở thích của tôi là làm vườn. Tôi bắt đầu sở thích của mình cách đây 3 năm. Tôi thực sự thích nó vì tôi có thể làm điều đó với gia đình của mình. Gia đình tôi có thể tham gia và làm điều gì đó cùng nhau. Chúng tôi thường dành 1 tiếng vào sáng Chủ nhật trong khu vườn của chúng tôi. Tôi cần một số cây, găng tay, chậu và đất để làm sở thích của tôi. Làm vườn có rất nhiều lợi ích. Nó giúp tôi trở nên kiên nhẫn và có trách nhiệm hơn. Tôi cũng học về côn trùng và bọ. Làm vườn có thể giúp chúng ta bảo vệ môi trường của chúng ta.

2. My hobby is collecting stamps. I started it three years ago. I shared it with my friends and family.

With this hobby, I need a lot of stamps. It makes me more patient and reduce stress.

Tạm dịch

Sở thích của tớ là   sưu tầm tem. Tớ bắt đầu sở thích này từ ba năm trước. Tớ chia sẻ sở thích của mình với gia định. Với sở thích này, tớ cần chuẩn bị rất nhiều tem. Nó khiến tớ trên nên kiên nhẫn và giảm stress.

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 1 Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM