Tiếng Anh 10 Global Success Unit 1 Project

Xuất bản: 06/10/2022 - Tác giả:

Tiếng Anh 10 Global Success Unit 1 Project trang 17: Do a research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Project: Unit 1 - Family Life thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Tiếng Anh 10 Global Success Unit 1 Project

Đi vào chi tiết từng câu hỏi như sau:

Happy Family Day! (Ngày gia đình hạnh phúc!)

Câu hỏi: Work in groups. Do a research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world. Present your findings to the class. Your presentation should include:

(Làm việc nhóm. Nghiên cứu về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới. Trình bày những phát hiện của bạn trước lớp. Bài trình bày của bạn nên bao gồm)

  • where it is celebrated (nơi nó được tổ chức)
  • when it is celebrated (khi nào nó được tổ chức)
  • when it was first celebrated (khi nào nó được tổ chức lần đầu tiên)
  • why it is celebrated (tại sao nó được tổ chức)
  • what people often do to celebrate the day (mọi người thường làm gì để kỷ niệm ngày này)

Gợi ý:

Example 1

June 28 every year is chosen as Vietnamese family day to honor the good values ​​of the family, the good cultural values ​​from thousands of years old. Each family is a cell of society, so if the family develops, the society will develop and vice versa. Every nation and nation, if they want to survive, must love and cherish their family. Because of that, every year, we all spend a little time to honor our family. Vietnam Family Day 2022 falls on Tuesday, June 28, 2022, with the main purpose of honoring traditional cultural values, an opportunity for families to exchange and share, towards development. sustainability of each household. Thereby contributing to the building of national cultural identity.

Tạm dịch:

Ngày 28/6 hàng năm được chọn làm ngày gia đình Việt Nam để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời xưa. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, vì vậy gia đình có phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại. Mỗi quốc gia, dân tộc nếu muốn tồn tại đều phải biết yêu quý, trân trọng gia đình. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm, chúng ta đều dành một khoảng thời gian nho nhỏ để tôn vinh gia đình. Ngày Gia đình Việt Nam 2022 rơi vào thứ 3, ngày 28/6/2022, với mục đích chính là tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để các gia đình trao lưu để chia sẻ, hướng đến sự phát triển bền vững của mỗi gia ddnhf. Từ đó góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Example 2

We’re going to present some findings of our research on Family Day in Canada. Family Day is celebrated on the 3rd Monday of February and in this year 2022, Family Day is February 21st. First held in Alberta in 1990, Family Day was proposed by the province's former premier, Don Getty, after his son was arrested for dealing drugs. As we all know, family is not an important thing; it’s everything. Therefore, Family Day is supposed to reflect the values of family and home that were important to the pioneers who founded Alberta, and to give workers the opportunity to spend more time with their families. On Family Day, many people plan and take part in activities aimed at the whole family. These include visiting art exhibitions, watching movies, skating on outdoor ice rinks, playing board games, and taking part in craft activities. Some communities plan special public events, and art galleries and museums may have reduced price or free entry. These are all of our findings.

Tạm dịch:

Chúng tôi sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu của chúng tôi về Ngày Gia đình ở Canada. Ngày Gia đình được tổ chức vào Thứ Hai của tuần thứ 3 của tháng Hai và vào năm 2022, Ngày Gia đình là ngày 21 tháng Hai. Lần đầu tiên được tổ chức tại Alberta vào năm 1990, Ngày Gia đình được đề xuất bởi cựu thủ tướng của tỉnh, Don Getty, sau khi con trai ông bị bắt vì buôn bán ma túy. Như chúng ta đã biết, gia đình không phải là điều quan trọng; mà nó là tất cả. Do đó, Ngày Gia đình được cho là thể hiện các giá trị của gia đình và mái ấm quan trọng đối với những người tiên phong thành lập tỉnh Alberta, đồng thời mang đến cho người lao động cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của họ. Vào Ngày Gia đình, nhiều người lên kế hoạch và tham gia các hoạt động hướng đến cả gia đình. Chúng bao gồm tham quan triển lãm nghệ thuật, xem phim, trượt băng trên sân băng ngoài trời, chơi trò chơi trên bàn cờ và tham gia các hoạt động thủ công. Một số nhóm lên kế hoạch cho các sự kiện công cộng đặc biệt và các phòng trưng bày nghệ thuật và bảo tàng có thể giảm giá hoặc vào cửa miễn phí. Đó là tất cả những kết quả của chúng tôi.

- Kết thúc nội dung Tiếng Anh 10 Global Success Unit 1 Project - 

Các bài học trong bài:

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 1 Family Life: Project (Do a research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world.) của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM