Thu hoạch - Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Thông qua thực hành, quan sát các mẫu có sẵn để hiểu hơn về hình thái nhiễm sắc thể.

Quan sát nhiễm sắc thể

  • Các thành phần tham gia vào quá trình phân bào của tế bào

  • Hình dạng và cấu trúc của NST

  • Diễn biến các thời điểm của quá trình phân bào

  • Diễn biến quá trình nguyên phân 

doctailieu.com
Back to top