Tây tiến

Tây tiến
Năm sáng tác:1948
Tác giả:Quang Dũng
Hoàn cảnh sáng tác:
Quang Dũng là đại đội trưởng của đơn vị Tây Tiến, đến cuối năm 1948 ông chuyển sang đơn vị khác. Vào một ngày năm 1948, ở Phù Lưu Chanh, Quang Dũng nhớ đơn vị cũ viết bài thơ “Tây Tiến”.