Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn?

A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.

B. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập - khai sinh nước VNDCCH”.

D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH.

Trả lời

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập -k hai sinh nước VNDCCH” đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn

Đáp án: C

Sự ra đời của nước VNDCCH đã chấm dứt thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp và sự tồn tại gần 1000 năm của chế độ phong kiến ở VN. Nó hoàn toàn hoàn thành mục tiêu của cuộc Cách mạng tháng Tám.
Tham khảo thêm: lý thuyết lịch sử 9 bài 23 -  tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM