Starter Unit Vocabulary 4 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 23/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập Vocabulary 4 trang 12 Starter Unit sách Tiếng Anh 6 Friends Plus - Chân trời sáng tạo: Countries and nationalities.

Hướng dẫn giải bài tập Starter Unit Vocabulary 4 Tiếng Anh 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo) về: Countries and nationalities.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary 4

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 12 về các quốc gia và quốc tịch.

Exercise 1

Match the countries with the continents (Nối các quốc gia với các châu lục)

COUNTRIES

CONTINENTS

1

Canada

Africa

2

Egypt

3

Italy

America

4

Japan

5

Morocco

6

New Zealand

Asia

7

Spain

8

Thailand

Australasia

9

The Philippines

10

The UK

11

The USA

Europe

12

Việt Nam

Trả lời

1. Canada - America

2. Egypt - Africa

3. Italy - Europe

4. Japan - Asia

5. Morocco - Africa

6. New Zealand - Australia

7. Spain - Europe

8. Thailand - Asia

9. The Philippines -  Asia

10. The UK - Europe

11. The USA - America

12. Việt Nam -  Asia

Audio 

1. Canada is in America. (Canada ở châu Mỹ.)

2. Egypt is in Africa. (Ai Cập ở châu Phi.)

3. Italy is in Europe. (Ý ở châu Âu.)

4. Japan is in Asia. (Nhật Bản ở châu Á.)

5. Morocco is in Africa. (Ma-rốc ở châu phi.)

6. New Zealand is in Australasia. (New Zealand ở châu Đại Dương.)

7. Spain is in Europe. (Tây Ban Nha ở châu Âu.)

8. Thailand is in Asia. (Thái Lan ở châu Á.)

9. The Philippines is in Asia. (Phi-lip-pin ở châu Á.)

10. The UK is in Europe. (Vương quốc Anh ở châu Âu.)

11. The USA is in America. (Nước Mỹ ở châu Mỹ.)

12. Việt Nam is in Asia. (Việt Nam ở châu Á.)

Exercise 2

Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz

(Kiểm tra nghĩa của các từ ở màu xanh. Chọn các từ cho từng câu )

starter unit vocabulary 4 exercise 2 tieng anh 6 friends plus

1. People from the UK are British / American.

2. The Vietnamese / Japanese flag is red and yellow.

3. Rafael Nadal is a Spanish / Canadian sports star.

4. Cairo is the Egyptian / Moroccan capital.

5. Tom Yum is Thai / Italian food.

6. The dollar is the British / Australian currency.

Trả lời

1. British

2. Vietnamese

3. Spanish

4. Egyptian

5. Thai

6. British

1. People from the UK are British.

=> Người đến từ Vương quốc Anh là người Anh.

2. The Vietnamese flag is red and yellow.

=> Cờ Việt Nam có màu đỏ và vàng.

3. Rafael Nadal is a Spanish sports star.

=> Rafael Nadal là ngôi sao thể thao người Tây Ban Nha.

4. Cairo is the Egyptian capital.

=> Cairo là thủ đô của Ai Cập.

5. Tom Yum is Thai food.

=> Canh chua Thái là món ăn của người Thái.

6. The dollar is the Australian currency.

=> Đô-la là đơn vị tiền tệ của người Úc.

Exercise 3

Write nationalities for the countries in the exercise 1. Use words from the quiz in exercise 2. (Viết các quốc tịch của các quốc gia ở bài tập 1. Sử dụng các từ ở bài tập 2)

Trả lời

1. Canada - Canadian

2. Egypt - Egyptian

3. Italy - Italian

4. Japan - Japanese

5. Morocco- Moroccan

6. New Zealand - New Zealand

7. Spain - Spanish

8. Thailand - Thai

9. The Philippines - Filipino

10. The UK - British

11. The USA - American

12. Vietnam – Vietnamese

Exercise 4

Write true and false information for 1-5 (Viết các thông tin đúng và sai từ 1 đến 5)

- Brad Pitt is an American sports star. (False)

(Brad Pitt là ngôi sao thể thao người Mỹ.)

- Ferraris are Italian. (True)

(Ferraris là của người Ý.)

1. ................... is a / an (nationality) star.

2. ...................is the nationality) capital.

3. The (nationality) flag is ................... .

4. ...................is / are (nationality).

5. The ................... is the (nationality) currency.

Trả lời

1.

- BTS is Japanese star - False

- Quang Hai is a Vietnamese soprt star. - True

2.

- Hanoi is the Vietnamese capital - True

- London is the Vietnamese capital. - False

3.

- The British flag is red and white - False

- The Japanese flag is white and red. - True

4.

- Justin Bieber is Canadian - True

- Lionel Messi is Spanish. - False

5.

- The dollar is the Thai currency – False

- The pound is the Japanese currency. (False)

Exercise 5

Work in pairs. Compare your sentences in exercise 4. Say if you think they are true or false. (Luyện tập theo cặp. So sánh các câu của bạn ở bài tập 4. Nói nếu bạn nghĩ nó đúng là sai)

Gợi ý

A: BTS is Japanese star

B: No, that's false

A: Hanoi is the Vietnamese capital

B: Yes, that's true

Hướng dẫn dịch

A: BTS là ngôi sao Nhật Bản

B: Không, đó là sai

A: Hà Nội là thủ đô Việt Nam

B: Vâng, đó là sự thật

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit Vocabulary 4 sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM