Starter Unit Vocabulary 4 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Hướng dẫn giải bài tập Vocabulary 4 trang 12 Starter Unit sách Tiếng Anh 6 Friends Plus - Chân trời sáng tạo: Countries and nationalities.

Hướng dẫn giải bài tập Starter Unit Vocabulary 4 Tiếng Anh 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo) về: Countries and nationalities.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary 4

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 12 về các quốc gia và quốc tịch.

Exercise 1

Match the countries with the continents (Nối các quốc gia với các châu lục)

COUNTRIES

CONTINENTS

1

Canada

Africa

2

Egypt

3

Italy

America

4

Japan

5

Morocco

6

New Zealand

Asia

7

Spain

8

Thailand

Australasia

9

The Philippines

10

The UK

11

The USA

Europe

12

Việt Nam

Trả lời

1. Canada - America

2. Egypt - Africa

3. Italy - Europe

4. Japan - Asia

5. Morocco - Africa

6. New Zealand - Australia

7. Spain - Europe

8. Thailand - Asia

9. The Philippines -  Asia

10. The UK - Europe

11. The USA - America

12. Việt Nam -  Asia

Audio 

1. Canada is in America. (Canada ở châu Mỹ.)

2. Egypt is in Africa. (Ai Cập ở châu Phi.)

3. Italy is in Europe. (Ý ở châu Âu.)

4. Japan is in Asia. (Nhật Bản ở châu Á.)

5. Morocco is in Africa. (Ma-rốc ở châu phi.)

6. New Zealand is in Australasia. (New Zealand ở châu Đại Dương.)

7. Spain is in Europe. (Tây Ban Nha ở châu Âu.)

8. Thailand is in Asia. (Thái Lan ở châu Á.)

9. The Philippines is in Asia. (Phi-lip-pin ở châu Á.)

10. The UK is in Europe. (Vương quốc Anh ở châu Âu.)

11. The USA is in America. (Nước Mỹ ở châu Mỹ.)

12. Việt Nam is in Asia. (Việt Nam ở châu Á.)

Exercise 2

Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz

(Kiểm tra nghĩa của các từ ở màu xanh. Chọn các từ cho từng câu )

starter unit vocabulary 4 exercise 2 tieng anh 6 friends plus

1. People from the UK are British / American.

2. The Vietnamese / Japanese flag is red and yellow.

3. Rafael Nadal is a Spanish / Canadian sports star.

4. Cairo is the Egyptian / Moroccan capital.

5. Tom Yum is Thai / Italian food.

6. The dollar is the British / Australian currency.

Trả lời

1. British

2. Vietnamese

3. Spanish

4. Egyptian

5. Thai

6. British

1. People from the UK are British.

=> Người đến từ Vương quốc Anh là người Anh.

2. The Vietnamese flag is red and yellow.

=> Cờ Việt Nam có màu đỏ và vàng.

3. Rafael Nadal is a Spanish sports star.

=> Rafael Nadal là ngôi sao thể thao người Tây Ban Nha.

4. Cairo is the Egyptian capital.

=> Cairo là thủ đô của Ai Cập.

5. Tom Yum is Thai food.

=> Canh chua Thái là món ăn của người Thái.

6. The dollar is the Australian currency.

=> Đô-la là đơn vị tiền tệ của người Úc.

Exercise 3

Write nationalities for the countries in the exercise 1. Use words from the quiz in exercise 2. (Viết các quốc tịch của các quốc gia ở bài tập 1. Sử dụng các từ ở bài tập 2)

Trả lời

1. Canada - Canadian

2. Egypt - Egyptian

3. Italy - Italian

4. Japan - Japanese

5. Morocco- Moroccan

6. New Zealand - New Zealand

7. Spain - Spanish

8. Thailand - Thai

9. The Philippines - Filipino

10. The UK - British

11. The USA - American

12. Vietnam – Vietnamese

Exercise 4

Write true and false information for 1-5 (Viết các thông tin đúng và sai từ 1 đến 5)

- Brad Pitt is an American sports star. (False)

(Brad Pitt là ngôi sao thể thao người Mỹ.)

- Ferraris are Italian. (True)

(Ferraris là của người Ý.)

1. ................... is a / an (nationality) star.

2. ...................is the nationality) capital.

3. The (nationality) flag is ................... .

4. ...................is / are (nationality).

5. The ................... is the (nationality) currency.

Trả lời

1.

- BTS is Japanese star - False

- Quang Hai is a Vietnamese soprt star. - True

2.

- Hanoi is the Vietnamese capital - True

- London is the Vietnamese capital. - False

3.

- The British flag is red and white - False

- The Japanese flag is white and red. - True

4.

- Justin Bieber is Canadian - True

- Lionel Messi is Spanish. - False

5.

- The dollar is the Thai currency – False

- The pound is the Japanese currency. (False)

Exercise 5

Work in pairs. Compare your sentences in exercise 4. Say if you think they are true or false. (Luyện tập theo cặp. So sánh các câu của bạn ở bài tập 4. Nói nếu bạn nghĩ nó đúng là sai)

Gợi ý

A: BTS is Japanese star

B: No, that's false

A: Hanoi is the Vietnamese capital

B: Yes, that's true

Hướng dẫn dịch

A: BTS là ngôi sao Nhật Bản

B: Không, đó là sai

A: Hà Nội là thủ đô Việt Nam

B: Vâng, đó là sự thật

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit Vocabulary 4 sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 23/12/2021 - Tác giả: Hoài Anh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM