Soạn Lịch Sử 7 Bài 19 Cánh Diều: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Xuất bản: 08/09/2022 - Tác giả:

Soạn Lịch Sử 7 Bài 19 Cánh Diều gợi ý trả lời đầy đủ câu hỏi trang 73-76 bài học Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn Sử 7 Cánh Diều Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427). Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 19 Cánh Diều

1. Những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa (1418 - 1423)

Câu hỏi trang 74 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 19.1, 19.2, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc khởi nghĩa.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 19 Cánh Diều: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) hình 19.1, 19.2

Trả lời

Những sự kiện tiêu biểu trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến:

- Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã tổ chức hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hóa)

- Năm 1418, Lê Lợi tập hợp hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn và tự xưng là Bình Định Vương.

- Gặp nhiều khó khăn, thử thách, phải rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa) vào các năm 1418, 1419, 1423 và chịu nhiều tổn thất.

- Giữa năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa và quân Minh chấp thuận, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn khôi phục và củng cố lực lượng.

2. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa (1424 - 1425)

Câu hỏi trang 74 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Đọc thông tin, hãy trình bày hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1424, 1425.

Trả lời

Hoạt động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm 1424, 1425:

- Cuối năm 1424, Nguyễn Chích đề nghị tạm rời vùng núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An.

- Sau đó Lê Lợi dẫn quân vào miền Tây Nghệ Anh và giành được những thắng lợi ở Trà Lân, Khả Lưu, Bồ Ải,...Trong một thời gian ngắn, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ phần lớn Nghệ An.

- Tháng 8-1423, nghĩa quân từ Nghệ An tiến vào giải phóng Tân Bình (Quảng Bình, Quảng Trị) và Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế).

- Trong vòng 10 tháng, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.

3. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (1426 -1427)

Câu hỏi trang 76 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Đọc thông tin, tư liệu và quan lược đồ 19, hãy trình bày những sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn năm 1426 - 1427 của cuộc khởi nghĩa.

Soạn Lịch Sử 7 Bài 19 Cánh Diều: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) lược đồ 19

Trả lời

Những sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn năm 1426 - 1427:

- Tháng 9/1426, nghĩa quân Lam Sơn chia làm ba đạo tiến quân ra Bắc.

- Tháng 11/1426, nghĩa quân Lam Sơn giành chiến thắng trong trận Tốt Động – Chúc Động, đánh tan hơn 5 vạn quân Minh.

- Tháng 10/1427, nghĩa quân Lam Sơn giành chiến thắng trong trận Chi Lăng - Xương Giang, đánh tan hơn 15 vạn quân Minh.

- Tháng 12/1427, hội thề Đông Quan diễn ra giữa bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn và đại diện quân Minh. Tới tháng 1/1428, toán quân Minh cuối cùng rút khỏi đất nước Đại Việt.

4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử

Câu hỏi trang 76 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Đọc thông tin, tư liệu hãy:

- Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời

- Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn:

+ Tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí bất khuất, quyết tâm giành độc lập, tự do của quân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình của các vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi,… trong việc đưa ra đường lối khởi nghĩa, chiến thuật tác chiến đúng đắn, sáng tạo.

- Ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn:

+ Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

+ Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

Luyện tập và vận dụng

Câu hỏi Luyện tập 1 trang 76 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Lập bảng thống kê các giai đoạn chống quân Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Trả lời

Giai đoạn đầu (1418-1423)Giai đoạn 1424-1425Giai đoạn 1426-1427

- Năm 1416 Bộ chỉ huy nghĩa quân được thành lập ở Lũng Nhai(Lê Lợi và 18 người)

- Năm 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh hóa) và tự xưng là Bình Định Vương.

- Năm 1416 Bộ chỉ huy nghĩa quân được thành lập ở Lũng Nhai(Lê Lợi và 18 người)

- Năm 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh hóa) và tự xưng là Bình Định Vương.

- Năm 1421 Quân Minh huy động 10 vạn lính tấn công lên Lam Sơn, Lê Lợi phải rút quân phải rút lên núi Chí Linh

- Năm 1423 Nghĩa quân tạm thời hòa hoãn với quân Minh

- Năm 1424 Nghĩa quân rời miền núi Thanh hóa tiến vào Nghệ an

- Năm 1425 Giải phóng Tân Bình- Thuận Hóa

- Tháng 9-1426 Nghĩa quân chia quân làm ba đạo tiến ra Bắc

- Tháng 11.1426 Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động Tháng 10.1427 Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang, chiến tranh kết thúc

- Tháng 12.1427 Hội thề Đông Quan diễn ra, quan Minh rút quân về nước.

Câu hỏi Luyện tập 2 trang 76 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Hãy đánh giá vai trò của một số nhân vật trong khởi nghĩa Lam Sơn như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,…

Trả lời

  • Vai trò của  Lê Lợi:

- Tạo dựng nên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

- Đánh tan Quân xâm lược Minh với đường lối và chiến thuật đúng đắn

- Đóng góp nhiều công sức vào cuộc khởi nghĩa.....

  • Vai trò của Nguyễn Trãi:

- Hiến kế sách, cổ vũ tinh thần của nghĩa quân qua bài Bình Ngô Đại cáo.

+ Nhà cố vấn, ngoại giao trong cuộc kháng chiến

+ Là người phò tá đắc lực của Lê Lợi

  • Vai trò của Nguyễn Chích:

Đề nghị tạm rời vùng núi từ Thanh Hóa chuyển quân vào Nghệ An, là nơi đất rộng người đông và cũng rất hiểm yếu.

=> Đã giúp nghĩa quân thoát khỏi thế bao vây, mở rộng địa bàn hoạt động

Câu hỏi Vận dụng trang 76 Soạn Lịch Sử 7 bài 19 Cánh Diều

Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một trong số những nhân vật lịch sử trên.

Trả lời

Thái bảo Cảnh Quốc công Lê Sát

Ông người làng Bỉ Ngũ, hương Lam Sơn, huyện Lương Giang. Ông là một trong những người đầu tiên hăng hái tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Ông là người rất có tài cầm quân nên được Lê Lợi trao quyền chỉ huy một trong những cơ ngũ của nghĩa quân Lam Sơn, liên tiếp lập được nhiều công lớn. Năm 1427 ông được phong hàm Thiếu úy – Tư Mã. Năm 1429, nhà Lê triều lập biển khắc tên 93 khai quốc công thần, Lê Sát vinh dự được xếp hàng thứ hai.

Năm 1433 Lê Sát được phong Đại Tư Đồ. Năm 1434 ông được trao quyền Tể tướng. Ông là cố mệnh đại thần,một lòng trung với vua, nhưng tính tình nóng nảy, giết oan Nhân Chú nên vua cho là lộng quyền. Năm 1437 vua Lê Thái Tông cho ông được tự vẫn tại nhà. Năm 1484, đời vua Lê Thánh Tông cho rằng ông là người có công, chết không đáng tội nên truy tặng Thái Bảo Cảnh Quốc Công. Đền thờ ông ở xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chúc các em học tốt môn Lịch sử 7 với tài liệu Soạn sử 7 Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM