Chương 5: Châu Đại Dương

Soạn Địa 7 bài 21 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 21 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 21 Chân trời sáng tạo : Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 170 - 172 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 20 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 20 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 20 Chân trời sáng tạo : Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 166 - 169 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 19 Chân trời sáng tạo

Soạn Địa 7 bài 19 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn địa 7 bài 19 Chân trời sáng tạo : Thiên nhiên châu Đại Dương, gợi ý trả lời toàn bộ nội dung câu hỏi trang 162 - 165 SGK Địa lí 7 Chân trời sáng tạo