Chương 5: Châu Đại Dương

Soạn Bài 21 Địa 7 Cánh Diều

Soạn Bài 21 Địa 7 Cánh Diều

Soạn Bài 21 Địa 7 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời đầy đủ câu hỏi trong bài và câu hỏi luyện tập, vận dụng trang 146-149 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Soạn Bài 20 Địa 7 Cánh Diều

Soạn Bài 20 Địa 7 Cánh Diều

Soạn Bài 20 Địa 7 Cánh Diều với hướng dẫn trả lời đầy đủ câu hỏi trong bài và câu hỏi luyện tập, vận dụng trang 142-145 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều