Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí

Xuất bản ngày 13/09/2022 - Tác giả:

Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, trả lời các câu hỏi trang 7 - 11 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống.

Các bản đồ địa lí có nội dung rất phong phú và đa dạng, bao gồm các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội. Muốn sử dụng, khai thác bản đồ có hiệu quả, chúng ta phải có những hiểu biết về các phương pháp biểu hiện các đối tượng trên bản đồ. Có những phương pháp nào biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ? Các phương pháp đó có gì khác biệt?

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2

Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 2 Kết nối tri thức chi tiết:

Mở đầu

Có những phương pháp nào biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ? Các phương pháp đó có gì khác biệt?

Trả lời:

Các phương pháp nào biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ:

1. Phương pháp kí hiệu: dùng để thể hiện các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động: thể hiện sự di chuyển các đối tượng, hiện tượng kinh tế -xã hội

3. Phương pháp bản đồ - biểu đố: thể hiện giá trị tổng cộng của các đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ

4. Phương pháp chấm điểm: thể hiện các đối tượng phân tán nhỏ lẻ

5. Phương pháp khoanh vùng: thể hiện các đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều

Trả lời câu hỏi trong bài: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2

Câu hỏi trang 7: Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 2.1, trình bày phương pháp kí hiệu (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

Trả lời:

- Đối tượng: Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng địa li phân bố theo những điểm cụ thể (đỉnh núi, các mỏ khoáng sản,...) hay những đối tượng tập trung trên những diện tich nhỏ mà không thẻ biểu hiện trên bản đồ theo tỉ lệ (nhà máy, điểm dân cư, trường học... ).

- Hình thức: Trên bản đỏ, người ta dùng các dạng kí hiệu bản đổ khác nhau để thể hiện cho từng đối tượng, được đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ.

- Khả năng: Phương pháp kí hiệu có khả năng thể hiện về mặt chất lượng, số lượng, cấu trúc, sự phát triển và phân bố của đối tượng thông qua hình dạng, màu sắc, kích thước.... của kí hiệu.

Câu hỏi trang 8: Dựa vào thông tin trong mục 2 và  hình 2.2, hãy trình bày phương pháp kí hiệu đường chuyển động (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

Trả lời:

- Đối tượng: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động dùng để thể hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội trên bản đồ.

- Đặc điểm:

+ Trên bản đồ, sự di chuyển của các đối tượng được thể hiện bằng các mũi tên.

+ Đặc điểm của đối tượng, hiện tượng được thể hiện thông qua màu sắc, độ rộng và hướng của mũi tên.

- Ý nghĩa: Biết được hướng di chuyển, tính chất của các đối tượng, hiện tượng địa lí.

Câu hỏi trang 9: Dựa vào thông tin trong mục 3 và hình 2.3, hãy trình bày phương pháp bản đồ — biểu đồ (đối tượng, hình thức và khả năng thê hiện).

Trả lời:

- Đối tượng: Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

- Đặc điểm: Phương pháp này thể hiện được các đặc điểm về số lượng, chất lượng của các đối tượng và thường dùng để thể hiện trên bản đồ kinh tế - xã hội.

- Ý nghĩa: Trên bản đồ, người ta có thể sử dụng các loại biểu đồ khác nhau: biểu đồ cột, biểu đồ tròn,... biết được giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ.

Câu hỏi trang 10: Dựa vào thông tin trong mục 4 và hình 2.4, hãy trình bày phương pháp chấm điểm (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

Trả lời:

- Đối tượng: Phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân tán nhỏ lẻ trên lãnh thổ bằng sự phân bố của các điểm chấm trên bản đồ. Mỗi một điểm chấm tương ứng với một số lượng của đối tượng nhất định.

- Đặc điểm: Phương pháp này chủ yếu thể hiện về số lượng của đối tượng.

- Ý nghĩa: Biết được số lượng của đối tượng nhất định.

Câu hỏi trang 11: Dựa vào thông tin trong mục 5 và hình 2.5, hãy trình bày phương pháp khoanh vùng (đôi tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

Trả lời:

- Đối tượng: Phương pháp khoanh vùng thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

- Đặc điểm: Có nhiều cách khác nhau để khoanh vùng trên bản đồ như dùng các đường nét liền, đường nét đứt, màu sắc, kí hiệu hoặc viết tên đối tượng vào vùng đó.

- Ý nghĩa: Biết được sự phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

Luyện tập trang 11: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2

Câu 1. Lập bảng đề phân biệt một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng thế hiện của phương pháp).

Trả lời:

Phương phápÝ nghĩaHình thứcKhả năng biểu hiện
Kí hiệuBiết được chính xác vị trí của các đối tượng đó phân bố trên bản đồ.Thông qua hình dạng, màu sắc, kích thước,... của kí hiệu.Thể hiện các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể hay những đối tượng tập trung trên những diện tích nhỏ mà không thể biểu hiện trên bản đồ theo tỉ lệ.
Kí hiệu đường chuyển độngBiết được hướng di chuyển, tính chất của các đối tượng, hiện tượng địa lí.Thông qua màu sắc, độ rộng và hướng của mũi tên.Thể hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội trên bản đồ.
Bản đồ-biểu đồBiết được giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ.Thông qua các dạng biểu đồ (cột, tròn,...).Thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.
Chấm điểmBiết được số lượng của đối tượng nhất định.Sử dụng các chấm điểm có quy mô khác nhau, thể hiện về số lượng của đối tượng.Biểu hiện các đối tượng phân tán nhỏ lẻ trên lãnh thổ bằng sự phân bố của các điểm chấm trên bản đồ. Mỗi một điểm chấm tương ứng với một số lượng của đối tượng nhất định.
Khoanh vùngBiết được sự phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.Dùng các đường nét liền, đường nét đứt, màu sắc, kí hiệu hoặc viết tên đối tượng vào vùng đó.Thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định.

Câu 2.

Phương pháp nào sẽ được sử dụng khi biểu hiện các đối tượng, hiện tượng sau trên bản đồ?

- Mỏ khoáng sản

- Sự di dân từ nông thôn ra đô thị

- Phân bố dân cư nông thôn

- Số học sinh các xã, phường, thị trấn

- Cơ sở sản xuất

Trả lời:

Phương phápHiện tượng, đối tượng
Kí hiệuMỏ khoáng sản; Cơ sở sản xuất
Kí hiệu đường chuyển độngSự di dân từ nông thôn ra đô thị
Chấm điểmPhân bố dân cư nông thôn
Bản đồ - biểu đồSố học sinh các xã, phường, thị trấn

Vận dụng trang 11: Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2

Sưu tầm một số bản đồ, tìm hiểu các đối tượng và phương pháp đã được sử dụng để biểu hiện các đối tượng đó trên bản đồ.

Trả lời:

- Học sinh tìm kiếm thông qua internet hoặc thông tin ở xã, phường (bản đồ hành chính, địa hình, đất đai,…).

- Tùy thuộc vào từng bản đồ mà người ta sử dụng phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí khác nhau.

Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (năm 2016)

Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (năm 2016)

- Mật độ dân số: PP khoanh vùng

- Quy mô dân số: PP kí hiệu

- Phân cấp đô thị: PP kí hiệu

- Kết thúc nội dung soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2- 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 2: Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM