Soạn Địa 10 Chân trời sáng tạo

Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 33

Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 33

Soạn địa 10 chân trời sáng tạo bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ trang 121, 123 SGK Địa lí 10.