Soạn bài luyện tập viết hợp đồng

Xuất bản: 30/07/2019 - Tác giả: Giangdh

Hướng dẫn soạn bài luyện tập viết hợp đồng được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời câu hỏi trang 157 - 158 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Qua phần hướng dẫn trả lời tất cả các câu hỏi trang 157 và 158 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 2 ở bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập và năm vững các kiến thức cơ bản về bài hợp đồng đã được học.

Soạn bài luyện tập viết hợp đồng

Cùng tham khảo...

Hướng dẫn soạn bài luyện tập viết hợp đồng

Gợi ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa:

Ôn tập lí thuyết

1 - Trang 157 SGK

Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Trả lời

Mục đích và tác dụng của hợp đồng là bảo đảm các quan hệ kinh tế bình thường giữa hai người hay hai nhóm người, hai công ty, theo quy định và pháp luật. Nhằm ghi nhớ và nhắc nhở mỗi thành viên tham gia trong hợp đồng, ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

2 - Trang 157 SGK

Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

  • - Tường trình
  • - Biên bản
  • - Báo cáo
  • - Hợp đồng

Trả lời

Bốn loại văn bản này đều có tính chất pháp lí. 

3 - Trang 157 SGK

Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

Trả lời

Một bản hợp đồng gồm có các mục sau:

+ Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

+ Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từn, đều khoản đã được thống nhất.

+ Phần kết thúc: Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức tương tự như 1 biên bản.

4 - Trang 157 SGK

Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Trả lời

Lời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ. Các số liệu phải chính xác, thời sự.

Luyện tập

1 - Trang 157 SGK

Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

(Trang 157 - 158 SGK)

Trả lời

a) Chọn (1) và (1) chính xác và cụ thể về thời gian.

b) Chọn (2) vì cụ thể và chính xác hơn, nếu chọn ngoại tệ, họ có thể giao tiền Phi Châu hay 1 thứ tiền nào nước ngoài, không phổ biến, khó sử dụng.

c) Chọn (2) vì chính xác, rõ ràng.

d) Chọn (2) vì chính xác, rõ ràng.

2 - Trang 158 SGK

Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây (Trang 158 SGK)

Mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày...tháng...năm...

Tại...

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố...phường...thành phố...

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:... do Công an thành phố... cấp ngày ... tháng ... năm ...

Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng mua xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: ...

Điều 2: ...

...

Bên A 
(Kí, ghi rõ họ tên)

Bên B
(Kí, ghi rõ họ tên)

3 - Trang 158 SGK

Gia đinh em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó

Gợi ý

Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Khi soạn thảo hợp đồng cần phải:

- Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

- Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

- Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

Hợp đồng mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ theo Thông tư số … / TT-Bộ LĐTB -XH ngày… tháng… năm…

của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào nhu cầu của người sử dụng lao động và người lao động.

Hôm nay, ngày … tháng… năm….

Tại địa điểm: …

Chúng tôi gồm:

Người sử dụng lao động ( bên A): … Quốc tịch …

Số CMND: … Cấp tại … Ngày cấp …

Địa chỉ thường trú: … Số điện thoại: …

Tài khoản thanh toán: … Tại Ngân hàng …

Mã số thuế: …

Người lao động ( bên B): … Quốc tịch …

Số CMND: … Cấp tại … Ngày cấp …

Địa chỉ thường trú … Số điện thoại: …

Tài khoản thanh toán: … Tại Ngân hàng …

Mã số thuế: …

Hai bên đã thỏa thuận kí hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau

Điều 1: Thời hạn và công việc lao động

Điều 2: Chế độ làm việc

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động (bên B)

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động ( bên A)

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …tháng …năm…đến hết ngày …tháng …năm …

Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản

Đại diện người sử dụng lao động
(kí, ghi rõ họ tên)

Người lao động
(kí, ghi rõ họ tên)

4 - Trang 158 SGK

Hãy viết một trong các trường hợp sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Hợp đồng mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…., Ngày…. tháng….. năm …..

HỢP ĐỒNG

MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Mã số Hợp đồng…………….

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ nhu cầu mua điện của Bên mua điện,

Chúng tôi gồm:

Bên bán điện (Bên A):………………………………………………………………………………..

Đại diện là ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………………….

Theo văn bản ủy quyền số: ……………….ngày……… tháng…………. năm ………

Do ông (bà) …………………………………………..chức vụ ………………………… ký.

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………..Số Fax:……………….. Email: ……………………………..

Tài khoản số: ……………………………..Tại Ngân hàng: …………………………………..

Mã số thuế: …………………….Số điện thoại chăm sóc khách hàng: ………………….

Bên mua điện (Bên B): Đại diện là ông (bà) ………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMT/ hộ chiếu: ……………………được cấp ngày … tháng … năm …… tại ……..

Số điện thoại: ……………………………….Email ……………………………………………….

Số điện thoại nhận tin nhắn: …………………………………………………………………………..

Theo giấy ủy quyền ngày ……tháng …… năm ………của: ………………………………….

Số hộ dùng chung: …………..(danh sách đính kèm).

Tài khoản số:………………………. Tại Ngân hàng: …………………………………………..

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mua bán điện với những nội dung sau:

Điều 1. Các nội dung cụ thể

1. Hai bên thống nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG kèm theo Hợp đồng này.

2. Địa chỉ sử dụng điện: ………………………………………………………………………………….

3 Vị trí xác định chất lượng điện năng: ……………………………………………………………..

4. Vị trí lắp đặt công tơ điện: ……………………………………………………………………………

5. Hình thức và thời hạn thanh toán tiền điện:

a) Hình thức thanh toán:

◻ Nộp tiền vào tài khoản của Bên A                            ◻ Tiền mặt

Tại ……………………………………………………………………………………………………………….

b) Thời hạn thanh toán: …… ngày kể từ ngày Bên A thông báo thanh toán lần đầu.

c) Hình thức thông báo thanh toán (văn bản, fax, điện thoại, thư điện tử, tin nhắn sms…)……

Điều 2. Những thỏa thuận khác

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … (hoặc từ ngày ký hợp đồng) đến ngày … tháng … năm … (hoặc đến ngày Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt). ‘

Trong thời gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

Bên B
(kí, ghi rõ họ tên)

Bên A
(kí, ghi rõ họ tên)

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn lớp 9 bài luyện tập viết hợp đồng này sẽ giúp các bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học. Chúc bạn luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài luyện tập viết hợp đồng một cách tốt nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM