Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills

Xuất bản ngày 10/03/2022 - Tác giả:

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72, 73 (Unit 9-10) : Skills với hướng dẫn giải tiếng anh 12 review 4 có dịch giúp em chuẩn bị trước tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Review 4 lớp 12 sách mới trang 71 phần skills như sau:

Skills Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10)

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills ex1. Read the text about lifelong learning. (Đọc văn bản về học tập suốt đời)

Tạm dịch:

Học tập suốt đời: Tại sao?

Tốc độ đáng kinh ngạc của sự phát triển về kỹ thuật khiến cho các cá nhân phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ.

Thuật ngữ "học suốt đời" (LLL) đề cập đến việc tích lũy kiến ​​thức và kỹ năng của một cá nhân liên tục. Ngoài các kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và hành vi mà con người có được trong cuộc sống hàng ngày của mình, LLL bao gồm ba hình thức: học chính thức, không chính thức và không chính thức. Học tập chính thức là học tập diễn ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến các chứng chỉ hoặc bằng cấp. Trong khi học phi chính thức được coi là học tập đạt được trong các hoạt động theo kế hoạch như đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động hàng ngày.

LLL cung cấp một số lượng lớn các lợi ích cho cá nhân, cộng đồng, và cả nước. Trước hết, nó mang lại kiến ​​thức cho cá nhân, nâng cao kỹ năng hiện có của họ, kích thích kinh nghiệm học tập, và xây dựng các hệ thống giá trị, cần thiết cho họ như con người xã hội. Thứ hai, những người có kiến ​​thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn với các kỹ năng, khả năng và ý tưởng cập nhật của họ. Nền kinh tế tri thức thay đổi nhanh chóng ngày nay đòi hỏi những người lao động chuẩn bị kỹ càng cho những thách thức mới bằng cách học liên tục. Thứ ba, LLL giúp đất nước phát đạt. Một người có khả năng, khéo léo và am hiểu có thể góp phần rất lớn vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, góp phần làm nên hạnh phúc và sự thịnh vượng của công dân. Rõ ràng, LLL là rất quan trọng để tất cả mọi người nên học hỏi trong suốt cuộc đời của họ.

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills ex2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Why do individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives.

(Tại sao các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ?)

=> They/Individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives because of the astonishing speed of technological development.

(Các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ vì tốc độ phát triển công nghệ đáng ngạc nhiên.)

2. What it means by LLL?

(LLL có nghĩa là gì?)

=> LLL (which stands for lifelong learning) means the continuous accumulation of an individual's knowledge and skills.

(LLL có nghĩa là học tập suốt đời có nghĩa là sự tích tụ liên tục của kiến thức và kỹ năng của một cá nhân.)

3. What does formal learning include?

(Học tập chính thức bao gồm những gì?)

=> It includes learning that happens in formal and organised settings like schools and universities, and very often leads to certificates or degrees.

(Nó bao gồm việc học tập xảy ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến chứng chỉ hoặc bằng cấp.)

4. How is non-formal learning different from informal learning?

(Cách học phi chính thức khác với học tập không chính thức như thế nào?)

=> Non-formal learning is learning gained in planned activities, whereas informal learning is learning acquired from daily life activities.

(Học phi chính thức là học tập thu được trong các hoạt động theo kế hoạch, trong khi học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.)

5. What benefits does LLL offer individuals?

(Lợi ích gì LLL cung cấp cho các cá nhân?)

=> Apart from knowledge, skills, and learning experiences, it builds up systems of values necessary for all individuals.

(Ngoài kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm học tập, nó còn xây dựng hệ thống các giá trị cần thiết cho tất cả mọi người.)

6. How does communities and countries benefit from LLL?

(Làm thế nào để cộng đồng và các quốc gia hưởng lợi từ LLL?)

=> With their skills, abilities, and ideas, knowledgeable individuals make communities more productive and creative, and contribute to their country's development and prosperity.

(Với kỹ năng, khả năng và ý tưởng của họ, những người có kiến thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước họ.)

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills ex3. Work with a partner. Discuss the career planning steps below. Which one is the most important to you? (Làm việc cùng một người bạn. Thảo luận về bước lập kế hoạch sự nghiệp dưới đây. Cái nào là quan trọng nhất đối với bạn?)

knowing yourselffinding outgetting advicemaking decisionstaking action
strengths, skills, inter values, and ambitionsexploring life, work, and learning options availabletalking to career advisers, professionals, and expertscomparing options, narrowing down choices, and checking if they match your skills and interestsworking towardsyourgoals,studyin; harder to pass exams and to get qualifications

Example:

Student A: Now, let’s have a look at the career planning steps. What do you think of the very first step: knowing yourself?

(Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét các bước lập kế hoạch nghề nghiệp. Bạn nghĩ gì về bước đầu tiên: Tự biết bản thân?)

Student B: Well, I think it means that we have to understand our strengths and weaknesses, as well as our values and ambitions.

(À, tôi nghĩ rằng nó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta, cũng như những giá trị và tham vọng của chúng ta.)

Student A: Yes, I agree. Getting to know yourself well when you’re choosing a career or looking for a job can help you make the right decision. How about the next step?

(Vâng, tôi đồng ý. Làm quen với bản thân khi lựa chọn nghề nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Vậy giờ cần làm gì ở bước tiếp theo?)

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình.

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills ex4. Listen to a talk about lifelong learning. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe nói chuyện về học tập suốt đời. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Bài nghe:

1. T2. T3. T4. F5. NG6. NG

Nội dung bài nghe:

Well, as I said earlier, the world around us is changing at an amazing speed. If we do not keep our knowledge and skills sharp and up-to-date, we will soon be left behind.

Firstly, lifelong learning, or LLL, sharpens our mind and improves our memory. Generally, learning has positive effects on human brain. Research reveals that people with more education are less likely to suffer from memory loss in old age. Secondly, LLL makes people more confident in their ability to leam, to work, and to share information with others.

In addition, lifelong learners have better interpersonal skills. When learning, we often engage with life and people, which, in turn, enhances our relationships and sharpens our skills. Learning forces us to continuously listen, read, write, and speak. While we build up and enhance these skills, we also improve our ability to communicate with colleagues, customers, and other people.

Furthermore, LLLcanalsoimproveourcareeropportunities. Not only can we enhance the skills we already have, but we can also take advantage of opportunities to learn new skills or maximise our chances of career growth.

In summary, in the 21st century we all need to be lifelong learners if we want to succeed in life.

Hướng dẫn dịch:

Vâng, như tôi đã nói ở trên, thế giới xung quanh chúng ta đang thay đổi với tốc độ tuyệt vời. Nếu chúng ta không giữ được kiến thức và kỹ năng của mình sắc bén và cập nhật, chúng ta sẽ sớm bị bỏ lại.

Thứ nhất, học tập suốt đời, hoặc LLL, làm sắc bén trí tuệ và cải thiện trí nhớ của chúng tôi. Nói chung, học tập có những ảnh hưởng tích cực đến bộ não con người. Nghiên cứu cho thấy rằng những người có trình độ học vấn cao ít có khả năng bị mất trí nhớ ở tuổi già. Thứ hai, LLL làm cho mọi người tự tin hơn về khả năng học, làm việc và chia sẻ thông tin với người khác.

Ngoài ra, những người học suốt đời có kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Khi học, chúng ta thường tham ta. Học tập buộc chúng ta liên tục lắng nghe, đọc, viết, và nói chuyện. Trong khi xây dựng và nâng cao các kỹ năng này, chúng ta cũng cải thiện khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và những người khác.

Hơn nữa, LLL có thể cải thiện cơ hội nghề nghiệp của chúng ta. Chúng ta không chỉ có thể nâng cao các kỹ năng mà chúng ta đã có, mà còn có thể tận dụng các cơ hội để học các kỹ năng mới hoặc tối đa hóa cơ hội phát triển sự nghiệp của chúng ta.

Tóm lại, trong thế kỷ 21 tất cả chúng ta cần phải là những người học suốt đời nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống.

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills ex5. Read the job advertisement in the newspaper Viet Nam News and think about the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng trên báo Việt Nam News và suy nghĩ về những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Tạm dịch mẫu quảng cáo:

Hướng dẫn Du lịch
Happy Travels cần một người trẻ, năng động, nhiệt tình và thân thiện để làm việc như một hướng dẫn viên du lịch tại cơ quan ở thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8.

Nhiệm vụ:

- Đón khách tham quan các di tích lịch sử, tôn giáo, di tích quốc gia, bảo tàng, di tích lịch sử tự nhiên
- Trả lời câu hỏi của du khách
- Giúp tổ chức các tour du lịch

Kỹ năng và yêu cầu cá nhân:


- Trách nhiệm, kiên nhẫn, và tính cách thân thiện
- Năng động và nhiệt tình
- Khả năng tìm kiếm thông tin cập nhật
- Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức tốt
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bắt buộc); Tiếng Pháp hoặc những ngôn ngữ khác (mong muốn)

Xin vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn tới: happytravels@goodlife.com hoặc Phòng Nhân sự, 1861 Giang Văn Minh,
Hà Nội Đường dây nóng: 0906115555

Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 (Unit 9-10) : Skills ex6. Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas. (Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc trong 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Example

Personnel Department Happy Travels 1861 Giang Van Minh St. Ha Noi

29 May 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in today's Viet Nam News for the post of tour guide at your agency in Ho Chi Minh City.

I enclose my cv for your information.

As you can see, I have previous experience which has prepared me for this position. I worked as an assistant tour guide for Binh Minh Travels in Ho Chi Minh City for eight weeks last summer. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying groups of foreign tourists on overnight and multi-location tours, answering visitors' questions and keeping the tours organised, safe, and efficient.

I am an active and hard-working person.

I am also self-motivated, sociable, friendly, and enthusiastic. I have a good command of English and my IELTS score is 7.5. I sometimes work as a freelance interpreter and translator.

In addition, I can speak Spanish fluently, as well as a little French. If required, I can provide references and any additional information.

I am very keen to work for your agency and would be grateful for an opportunity to discuss my application with you in person. I would be available for an interview at any time.

Thank you very much for taking the time to consider this application.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Minh Quang

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Review 4 lớp 12 sách mới trang 72 Unit 9 - 10 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM