Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language

Xuất bản: 10/03/2022 - Tác giả:

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language với hướng dẫn giải tiếng anh 12 review 4 có dịch nghĩa giúp em chuẩn bị trước tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 phần language như sau:

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language ex1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences.

(Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.)
1. careers2. apprenticeship3. pursue
4. professional5. flexible6. options

Chi tiết:

1. Some schools fail to prepare students for 21st century careers.

(Một số trường không chuẩn bị nghề nghiệp cho sinh viên trong thế kỷ 21.)

2. Earning while learning is one of the advantages of an apprenticeship.

(Thu nhập trong khi học là một trong những ưu điểm của một người học nghề.)

3. I believe that those who pursue a career in medicine should be motivated by desire to help other people.

(Tôi tin rằng những ai theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y khoa cần được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ người khác.)

4. My granny said that I could gain professional knowledge and experience during an apprenticeship.

(Bà tôi nói rằng tôi có thể có được kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong thời gian tập sự.)

5. After gaining good qualifications, he is now looking for a job that is well paid, exciting, and flexible.

(Sau khi đạt được các bằng cấp tốt, anh ấy hiện đang tìm kiếm một công việc được trả lương cao, thú vị và linh hoạt.)

6. In the modern age, keeping your skills up to date will give your more career options to choose from.

(Trong thời hiện đại, luôn trau dồi kỹ năng của bạn sẽ cho bạn nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp.)

Bổ sung kiến thức từ vựng:

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language ex2. Form new words by matching the words on the left with the appropriate form of the words on the right. Then complete the sentences using the new compound words. (Hình thành các từ mới bằng cách kết hợp các từ trên bên trái với hình thức thích hợp trong các từ bên phải. Sau đó hoàn thành câu sử dụng từ ghép mới.)

1. full-time2. self-learning3. textbooks
4. lifelong5. self-directed6. workforce

Chi tiết:

1. When my mom gave birth to my younger brother, she gave up her full-time job and looked for a part-time one.

(Khi mẹ tôi sinh em trai, mẹ bỏ công việc toàn thời gian và tìm kiếm một việc bán thời gian.)

2. She admired her grandfather even more after she heard that he had acquired his professional skills through self-learning.

(Cô ấy ngưỡng mộ ông của mình nhiều hơn sau khi cô nghe nói rằng ông đã có được kỹ năng chuyên nghiệp của mình thông qua việc tự học.)

3. Many students in my school prefer studying with digital textbooks to studying with print ones.

(Nhiều học sinh trong trường thích học với sách giáo khoa kỹ thuật số để học thứ gì đó để in ấn.)

4. My grandmother is an example of a lifelong learner. She learnt to speak two more languages at the age of 65.

(Bà tôi là một ví dụ của một người học cả đời. Bà đã học được cách nói thêm thứ tiếng thứ hai ở tuổi 65.)

5. Many people believe that self-directed learning can be very challenging, even for the most motivated and intelligent students.

(Nhiều người tin rằng học tập tự định hướng có thể rất khó khăn, ngay cả đối với những sinh viên có động cơ và thông minh nhất.)

6. A recent report reveals that over 60 per cent of the total workforce in the US health care industry is without a bachelor’s degree.

(Một báo cáo gần đây cho thấy hơn 60 phần trăm tổng số lao động trong ngành y tế Mỹ không có bằng cử nhân.)

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language ex3. Listen and underline the unstressed words in the following sentences. (Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.)

Chi tiết:

1. There are subtle differences between a letter of application and a covering letter, but the terms are sometimes used interchangeably.

(Có sự khác biệt tinh tế giữa các bức thư ứng tuyển và một bức thư giới thiệu, nhưng các thuật ngữ đôi khi được sử dụng hoán đổi cho nhau.)

2. A letter of application can stand on its own.

(Thư ứng tuyển có thể độc lập.)

3. A covering letter, which is always accompanied by other documents, expresses the job applicant's interest.

(Một bức thư giới thiệu luôn đi kèm theo các tài liệu khác, thể hiện sự quan tâm của người xin việc.)

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language ex4. Complete the sentences using the correct form of the phrasal verbs in the box. You don't need to use all the verbs. (Hoàn thành câu sử dụng hình thức đúng của mệnh đề động từ trong hộp. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

1. to cut down on2. will think back on3. to talk back to
4. dropping out of5. come up with6. keep up with

Chi tiết:

1. Though my manager didn’t give me a pay rise I felt satisfied because she agreed to cut down on my job duties.

(Mặc dù người quản lý của tôi không tăng lương nhưng tôi cảm thấy hài lòng bởi vì cô ấy đã đồng ý cắt giảm công việc của tôi.)

2. When I leave upper secondary school, I will think back on those happy school days.

(Khi tôi bỏ học trung học, tôi sẽ nhớ lại những ngày học vui vẻ đó.)

3. Do you dare to talk back to your boss? If you speak your mind to your manager, and do it in the right way, it can be helpful to your career.

(Bạn đã dám cãi lại ông chủ của bạn phải không? Nếu bạn nói chuyện chân thành với người quản lý và thực hiện đúng cách thì điều đó sẽ hữu ích cho sự nghiệp của bạn.)

4. The number of students dropping out of school is still a problem, though the number that complete school is still continually increasing.

(Số học sinh bỏ học vẫn còn là một vấn đề, mặc dù con số hoàn thành chương trình học học liên tục gia tăng.)

5. Decision making skills can help you analyse problems and come up with good solutions.

(Kỹ năng ra quyết định có thể giúp bạn phân tích các vấn đề và đưa ra các giải pháp tốt.)

6. Through lifelong learning, individuals can keep up with rapidly-evolving technology and the fast-changing world.

(Qua việc học suốt đời, cá nhân có thể theo kịp với công nghệ phát triển và thế giới đang thay đổi nhanh chóng.)

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language ex5

. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the words provided and make any necessary changes. (Tạo một câu phức tạp từ mỗi cặp câu. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

Trả lời:

1. A person will not be able to adapt to changes in life and work unless he or she becomes a lifelong learner.

2. Lifelong learning has become so important in our lives that various courses and programmes have been designed and developed to meet our needs.

3. Minh doesn't read as many books as Kieu.

4. He acts as if he were/was a career adviser.

5. If you don't keep up with new technology, you'll be left behind at work.

6. Tom studies harder than Jane (does).

Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 (Unit 9-10) : Language ex6. Use your own ideas to complete the sentences below. (Sử dụng những ý tưởng của riêng bạn để hoàn thành các câu dưới đây.)

1. I would be most grateful if you could help me to plan my career.

2. If my grandpa hadn't been a lifelong learner, he couldn't/wouldn't have done so many things in his life.

3. If my father gets a promotion at work, he will earn more money.

4. If she hadn't had enough passion and determination, she wouldn't have achieved this level of success.

5. If the teacher changed his teaching methods, he would make his lessons more interesting.

6. If he hadn't refused to take a course in computer science, he would now be able to work with new technologies.

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Review 4 lớp 12 sách mới trang 70 Unit 9 - 10 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM