Phần một: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Hướng dẫn làm bài Phần một: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)