Phần bảy. Sinh thái học

Hướng dẫn làm bài Phần bảy. Sinh thái học

Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương 3. Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học