Phần 2 : Phép nhân

Hướng dẫn làm bài Phần 2 : Phép nhân

Giải toán 4 trang 57 (Nhân với số có một chữ số)Giải toán 4 trang 58 (Tính chất giao hoán của phép nhân)Giải toán 4 trang 59 - 60 (Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...)Giải toán 4 trang 61 (Tính chất kết hợp của phép nhân)Giải toán 4 trang 62 (Nhân với số có tận cùng là chữ số 0)Giải toán 4 trang 63 (Đề-xi-mét vuông)Giải toán 4 trang 65(Mét vuông)Giải toán 4 trang 66 - 67 (Nhân một số tự nhiên với một tổng)Giải toán 4 trang 68 (Nhân một số với một hiệu)Giải toán 4 trang 69 - 70 (Nhân với số có hai chữ số)Giải toán 4 trang 71 (Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11)Giải toán 4 trang 73 - 74 (Nhân với số có ba chữ số)