Ôn tập môn Anh thi thử vào lớp 10 năm 2018 với mẫu đề thi tỉnh Bắc Giang

Làm quen với dạng đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2018 với mẫu đề thi thử tuyển sinh THPT tỉnh Bắc Giang. Tài liệu tải về miễn phí dưới dạng file .DOC và .PDF rất thuận tiện cho in ấn.

học sinh làm đề anh thi thử vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Bắc Giang
 

Mẫu đề thi thử môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Bắc Giang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đợt 2 - ngày 22/6/2008)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
 
NĂM HỌC 2008 – 2009

MÔN: TIẾNG ANH 

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (2 điểm)

1. She (not see) __________ her sister for three months.

2. She (ask) __________  me if I came from Vietnam.

3. Listen to these foreigners! What language __________ they (speak) __________?

4. We will stay at home if it (rain) __________ .

II. Hãy chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (2 điểm)

1. She was really (impress, impressing, impressed, to impress) by the beauty of the city.

2. He was tired, (and, but, so, however) he took a rest before continuing his work.

3. She is very good (of, at, for, in) English.

4. We went on working (though, because, but, despite) it started to rain.

5. He suggests (doing, do, did, to do) morning exercises every day.

6. Neil Armstrong, (which, where, who, whose) walked on the moon, is an American.

7. The children felt (excited, excitement, excitedly, exciting) when Tet Festival was coming near.

8. You like watching movies on TV, (didn't you, did you, do you, don't you)?

III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (1 điểm)

1. The accident happened because he drove ____. (care)

2. We often take part in many ____ activities at school. (culture)

3. The Internet has helped students study more ____. (effective)

4. I bought an _____ book last Sunday. (interest)

IV. Em hãy đọc kỹ đoạn văn sau, rồi trả lời các câu hỏi bên dưới. (2 điểm)

Peter is my pen pal. He is 15 years old. He lives in a house in London. He has lived in London for ten years. He is an excellent student. He always works hard at school and gets good marks. He loves learning Vietnamese in his free time. He often practices writing letters in Vietnamese. Sometimes he helps me to correct my writing, and sometimes I help him to correct his spelling mistakes. Next summer, he is going to visit Ho Chi Minh City with his family. I’m looking forward to seeing him soon.

Questions:

1. How old is Peter?

2. How long has he lived in London?

3. What does he love doing in his free time?

4. He is going to visit Ho Chi Minh City next summer, isn't he?

V. Hãy chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (1 điểm)

A Vietnamese girl named Lan is living with the Smith family in the American state of Michigan. Mr. Smith (1) ______ a farmer, and Mrs. Smith works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two (2) ___________, Tom and Mary. Lan often does chores after school. Sometimes, she also helps Mr. Smith on the farm. The family relaxes (3) ________ Sunday evenings and they watch Tom play soccer. Lan enjoys (4) __________ with the Smiths very much.

VI. Viết lại các câu sau dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (1 điểm)

1. I'm sorry. I can't help you now. 

-> I wish …………………………..……………………………………………………….

2. We started learning English four years ago.

-> We have ………………………….……………………………………………………..

3. "What kind of books do you like best, Linda?" asked Peter.

-> Peter asked …………………….………………………………………………………..

4. They will build a new school next month.

-> A new school…………………………………………………………………………….

VII. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành các câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

1. We / used / wear / uniforms / when / we / be / school.

2. I / not / meet / my parents / since last Sunday.

3. He / say / he / be / back / following / day.

4. She / wish / she / have / new computer.

- The end -

Tham khảo bảng đáp án chi tiết sau đây để tự đánh giá lượng kiến thức hiện tại sau khi thử sức với đề thi thử vào 10 của tỉnh Bắc Giang trên đây:

Đáp án đề Anh thi thử vào lớp 10 THPT tỉnh Bắc Giang

Bài I. 2 điểm  (Mỗi động từ chia đúng cho 0.5đ) 

1. haven't seen                        3. (What) are they speaking                          2. asked                        4. rains

Bài II: 2 điểm (Mỗi từ chọn đúng cho 0.25 đ)

1 – impressed                               5 - doing
2 – so                                            6 – who
3 – at                                             7 – excited
4 – though                                     8 – don't you?

Bài III: 1 điểm (Mỗi từ đúng cho 0.25đ)

1. carelessly             2. cultural            3. effectively             4. interesting

Bài IV. 2 điểm (Mỗi câu trả lời  đúng cho 0.5 đ)

1. He is 15 (years old).

2. He has lived in London for ten years.

3. He loves learning Vietnamese in his free time.

4. Yes, he is.

Bài V. 1 điểm (Mỗi từ  chọn đúng cho 0.25 điểm)

1. is                  2. children                  3. on                 4. living

Bài VI. 1 điểm (Mỗi câu viết đúng cho 0.25 điểm)

1. I wish I could help you now.

2. We have learned/learnt English for four years.

3. Peter asked Linda what kind of books she liked best.

4. A new school will be built next month.         

Bài VII. 1 điểm (Mỗi câu viết đúng cho 0.25đ)

1. We used to wear uniforms when we were at school.

2. I haven't met my parents since last Sunday.

3. He said he would be back the following day.

4. She wishes she had a new computer.
 

Chúc các em ôn tập và thi tốt !

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Ôn tập môn Anh thi thử vào lớp 10 năm 2018 với mẫu đề thi tỉnh Bắc Giang để xem ở dưới đây
Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2020 trường THPT Liên Bảo

Chi tiết đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng anh của trường THPT Liên Bảo tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020/2021 giúp các em ôn tập những dạng cấu trúc bài trọng tâm để chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường THPT Nguyễn Diêu 2020

Tham khảo ngay đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng anh trường THPT Nguyễn Diêu tỉnh Bình Định năm học 2020/2021 để nắm được những dạng đề trọng tâm cần ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh 2020 trường THPT Võ Trường Toản

Chi tiết bộ đề thi thử vào 10 môn Tiếng anh 2020 của trường THPT Võ Trường Toản tỉnh Bến Tre sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập kĩ hơn những dạng cấu trúc phục vụ cho kì thi tuyển sinh

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu