Mục lục bài học

Ôn tập chương 1 đại số lớp 10, giải bài 15 trang 25 sgk

Thực hiện các phép toán của tập hợp từ đó xác định mối quan hệ với các tập hợp đã cho

Đề bài: Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng


Đáp án:

Các quan hệ đúng: a, c, d, e

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu