Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
Năm sáng tác:1970
Tác giả:Võ Nguyên Giáp
Hoàn cảnh sáng tác:
+ Năm 1970 - những năm tháng gay go của cuộc kháng chiến chống Mĩ. + Tác giả hồi tưởng lại và ghi chép lại những sự kiện lịch sử trọng yếu có tính chất bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu trước Cách mạng tháng Tán năm 1945 đến những ngày đầu năm 1970.