Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)

Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
Năm sáng tác:1990
Tác giả:Nguyễn Khải
Hoàn cảnh sáng tác:
Tác phẩm ra đời khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thống cũng dần phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội