Sử 9 bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Xuất bản: 01/06/2020 - Cập nhật: 02/06/2020 - Tác giả:

Lý thuyết lịch sử 9 bài 18 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giúp các bạn nắm vững kiến thức trọng tâm bài 18 sử 9.

Lý thuyết sử 9 bài 18

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

Ba tổ chức cộng sản đã nhanh chóng thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, tạo điều kiện quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Hoành cảnh: Ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng hoạt động riêng rẽ do vậy yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong các nước. Với tư cách là phát viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức cộng sản, lấy trên là Đảng Cộng sản Việt Nam

- Thời gian: Từ ngày 6/1/1930

- Nội dung

+ Thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Thông qua Chính cương văn tắt. Sách lược văn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thạo (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng).

+ Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc cũng đã ra Lời kêu gọi.

- Ý nghĩa

+ Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng

+ Hội nghị thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.
Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Tại Đại hộ đại biểu toàn quốc là thứ III(1960) Đảng ta quyết định lấy ngày 3/2 hằng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

Câu hỏi ôn tậpHội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Luận cương chính trị (10/1930)

- Được thông qua tại Hộ nghị tháng 10/1930 của Đảng do Tràn Phú khởi thảo.

- Nội dung:

+ Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường Xã hội chủ nghĩa.

+ Xác định nhiệm vụ cách mạng là đấu tranh đòi các quyền lợi cách mạng trước mắt,d dến khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng đánh đổ chính quyền giai cấp thông trị, giành chính quyền cho công - nông.

+ Đảng phải liên lạc với vô sản và các dân tộc thuộc địa nhất là vô sản Pháp.

Tranh vẽ đồng chí Trần Phú viết dự thảo Luận cương Chính trị
Tranh vẽ đồng chí Trần Phú viết dự thảo Luận cương Chính trị. Ảnh tư liệu

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kế hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

+ Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và chấm dứt thời kì khủng hoảng giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, có tình tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng lịch sử dân tộc Việt Nam.

Câu hỏi ôn tập

1. Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

2. Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

→ Tham khảo đáp án qua bài gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 9

Sơ đồ tư duy sử 9 bài 18

Sơ đồ tư duy sử 9 bài 18

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 18

Hướng dẫn soạn sử 9 bài 18

Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập trang 71 sách giáo khoa lịch sử 9:

Bài 1 trang 71 SGK Sử 9

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Trả lời

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là xu thế tất yếu vì:

 • Cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ.
 • Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá mạnh mẽ vào Việt Nam.
 • Tình hình đó cần phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
 • Tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, khi kiên nghị thành lập Đảng Cộng sản không được chấp nhận, đoàn đại biểu Bắc Kì bỏ Đại hội về nước.
 • Ngày 17-6-1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở Miền Bắc họp và quyết định thành lập Động Dương Cộng sản đảng.
 • 8-1929 An Nam Cộng sản đảng ra đời.
 • Một số hội viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng Đảng đã nhóm họp và ra thông đạt thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9-1929).

Bài 2 trang 71 SGK Sử 9

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau.

Trả lời

 • Cần có đường lối, chính sách đúng đắn.
 • Đề ra chương trình hành động nhằm củng cố, giữ vững quyền lãnh đạo, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là công – nông đoàn kết quốc tế để thực hiện mục tiêu cách mạng.
 • Cách mạng Việt Nam gắn liền với phong trào Cộng Sản Quốc Tế.
 • Khiến nhân dân tin vào Đảng, thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân.

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 18 thường gặp

Câu 1

Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

Trả lời

Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản..

Câu 2

Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

Trả lời

Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông.

Câu 3

Nội dung chủ yếu của cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

Trả lời

Nội dung chủ yếu của cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN.

Câu 4

Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?

Trả lời

Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho Việt nam độc lập, thành lập chính phủ công nông binh.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM