Sử 9 bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Xuất bản: 01/06/2020 - Cập nhật: 02/06/2020 - Tác giả:

Lý thuyết lịch sử 9 bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất giúp các bạn nắm vững kiến thức trọng tâm bài 14 sử 9.

Lý thuyết sử 9 bài 14

VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Việt Nam ngày càng biến đổi sâu sắc.

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

- Nguyên nhân: Nền kình tế của Pháp bị chiến tranh tàn phá nặng nề; cần bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra

- Chính sách khai thác thuộc địa

+ Nông nghiệp: tăng cương đầu tư vốn vào đồn điền cao su.

+ Công nghiệp: chú trọng khai mỏ, mở thêm một số cơ sở công nghiệp.

+ Thương nghiệp: phát triển hơn trước; Pháp độc quyền đánh thuế nặng vào hàng hóa các nước khác nhập vào Việt Nam.

+ Giao thông - vận tải: hệ thống đường sắt, đường bộ được đầu tư, phát triển thêm.

+ Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương.

- Điểm giống so với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất: hạn chế công nghiệp phát triển ( đặc biệt công nghiệp nặng); tăng cường vơ vét bằng cách đánh thuế nặng; nhiều loại thuế.

Các chính sách chính trị - văn hóa -  giáo dục

- Chính trị: thực hiện chính sách "chia để trị"

- Văn hóa - giáo dục: khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan; các tệ nạn xã hội; hạn chế mở trường học...

Xã hội Việt Nam phân hóa

- Giai cấp địa chủ phong kiến: cấu kết chặt chẽ và làm tay sai cho thực dân Pháp; một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.

- Giai cấp tư sản: làm tay sai cho thực dân Pháp ) tư sản mại bản); có ít nhiều tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc và phong kiến (tư sản dân tộc)

- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: hăng hái tham gia cách mạng.

- Gia cấp nông dân: bị bần cùng hóa, bị bóc lột nặng nề nên là lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng.

- Giai cấp công nhân: yêu nước, bị ba tầng áp bức, nhanh chóng vương lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

Câu hỏi ôn tập kiến thức Lịch sử 9 bài 14

Hướng dẫn soạn sử sử 9 bài 14

Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập trang 58 sách giáo khoa sử lớp 9:

Bài 1 trang 58 SGK Sử 9

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Trả lời

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc:

– Giai cấp địa chủ phong kiến:

 • Đại địa chủ làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân.
 • Trung và tiểu địa chủ có tinh thần yêu nước yêu nước.

– Tầng lớp tư sản:

 • Tư sản mại bản.
 • Tư sản dân tộc.

– Tầng lớp tiểu tư sản: Tăng nhanh về số lượng.

– Giai cấp nông dân: Chiếm trên 90% dân số.

– Giai cấp công nhân: ra đời trước chiến tranh, phát triển nhanh về số lượng và chất lượng.

Bài 2 trang 58 SGK Sử 9

Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh.

Trả lời

– Giai cấp địa chủ phong kiến:

 • Đại địa chủ: cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, đàn áp, bóc lột nhân dân, chống lại cách mạng.
 • Trung và tiểu địa chủ: có tinh thần chống đế quốc, tham gia phong trào yêu nước khi có điều kiện.

– Giai cấp tư sản:

 • Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc, nên cấu kết chặt chẽ về chính trị với chúng.
 • Tư sản dân tộc: ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc, phong kiến, nhưng lập trường không kiên định, dễ dàng thỏa hiệp.

– Tầng lớp tiểu tư sản: có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng quan trọng trong cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.

– Giai cấp nông dân: bị áp bức, lóc lột nặng nề nên có tinh thần chống đế quốc và phong kiến, là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

– Giai cấp công nhân: là giai cấp yêu nước, là lực lượng chính của cách mạng và họ là giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Câu hỏi kiến thức sử 9 bài 14 thường gặp

Câu 1

Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp là gì?

Trả lời

Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp là tăng cường đầu tư thu lãi cao

Câu 2

Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

Trả lời

Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, lệ thuộc Pháp.

Câu 3

Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là gì?

Trả lời

Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là "Chia để trị"

Câu 4

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của pháp ở Việt Nam là gì?

Trả lời

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của pháp ở Việt Nam là:

 • Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản người Việt.
 • Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyền lực trong tay người Pháp.
 • Thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân ta.
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM