Lý thuyết bài 6 GDCD 11: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Xuất bản ngày 10/02/2021 - Tác giả:

Tổng hợp kiến thức lý thuyết Bài 6 GDCD 11: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kiến thức trọng tâm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

Tổng hợp kiến thức lý thuyết bài 6 GDCD 11: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ và hiểu kĩ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay của nước ta.

Lý thuyết bài 6 GDCD 11

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

1. Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa - hiện đại hóa

a. Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa

- Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.

- Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa - hiện đại hóa

- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

+ Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.

+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

- Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

+ Tạo tiền đề phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức.

+ Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Tạo cơ sở vật chất – kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta.

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

- Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội, trên cơ sỏ áp dụng những thành tựu của Cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý.

- Cơ cấu ngành

- Cơ cấu vùng

- Cơ cấu tành phần

- Cơ cấu lao động

=> Trong những loại đó có cơ cấu ngành đóng vai trò quan trọng nhất.

- Một cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện hiện nay phải là:

+ Tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm xuống tong GDP

+ Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống; lao động công nghiệp, dịch vụ tăng lên.

+ Lao động chân tay giảm, lao động trí óc tăng lên.

c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập đưa vị tri chủ đạo thống trị của quan hệ san xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Quan hệ này sẽ quyết định tính chất xã hội chủ nghĩa của lực lượng sản xuất, của công nghiệp hóa - hiện đại hóa

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

- Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

- Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

- Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - công nghệ hiện đại.

Sơ đồ tư duy lý thuyết bài 6 GDCD 11

Đang cập nhật...

-/-

Trên đây là nội dung lý thuyết bài 6 GDCD 11: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với đầy đủ các nội dung trong bài, giải bài 6 SGK GDCD 11 ngắn nhất giúp các em nắm kiến thức toàn bài tốt nhất sau bài học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM