Looking back unit 8 lớp 12 trang 40 sách mới

Xuất bản ngày 16/03/2022 - Tác giả:

Looking back unit 8 lớp 12 trang 40 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 The world of work (Thế giới công việc) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Looking back unit 8 lớp 12 trang 40 sách mới như sau:

Looking back unit 8 lớp 12 trang 40

Pronunciation: Looking back unit 8 lớp 12 trang 40

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

(Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)

1. A: Do you think communication skills are really important?

B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

B: Yes, they can.

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

B: Yes, certainly you should.

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

B: I have been shortlisted for it.

Trả lời

1. A: Do you think communication skills are really important?

(Cậu có nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng không?)

B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

(Vài người nghĩ nó không quan trọng nhưng thực chất là có.)

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

(Những người không có bằng đại học liệu có thể ứng tuyển cho một công việc không?)

B: Yes, they can.

(Có, họ có thể.)

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

(Tớ có nên nhờ anh trai giúp tờ viết CV không.)

B: Yes, certainly you should.

(Cậu chắc chắn nên làm vậy.)

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

(Bạn chưa được vào vòng phỏng vấn.)

B: I have been shortlisted for it.

(Tôi đã được vào vòng đó.)

Vocabulary: Looking back unit 8 lớp 12 trang 40

Underline the correct word in each sentence.  (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

1. If you want to get a job, you should look for job (adverts/CVs).

2. Don't forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the (relevant/reliable) job experience.

3. If you (change/tailor) your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview.

4. After the CV screening process, only a small number of (interviewers/candidates) are invited for a job interview.

5. The new (employee/employer) is usually confirmed after a period of probation.

Trả lời

1. adverts

2. relevant

3. tailor

4. candidates

5. employee

Grammar: Looking back unit 8 lớp 12 trang 40

Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box.  (Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)

urge - complain - promise - exclaim - encourage - inform - ask - refuse

1. Mike: “How long will it take you to finish writing your CV, Mira?'

("Bao giờ bạn mới viết xong CV vậy, Mira?")

..............................

2. Mira: 'I think I will need another two hours.'

("Tôi nghĩ tôi sẽ cần thêm 2 tiếng nữa.")

3. Mike: 'Try to finish it by 4 p.m so that you can come and watch the football match.'

("Bạn cố gắng làm xong trước 4 giờ đi để bạn có thể đến để xem trận bóng đá.")

..............................

4. Mira: 'That'll give me only an hour!'

("Như vậy thì tôi chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi!")

..............................

5. Mike: 'Come on, just write it quickly.'

("Thôi mà, bạn viết nhanh lên.")

..............................

6. Mira: 'Sorry, I won't be able to leave the house before 4 p.m. because I want to write a very impressive CV.'

("Xin lỗi, tôi sẽ không thể rời nhà trước 4 giờ được bởi vì tôi muốn viết một CV thật ấn tượng.")

..............................

7. Mike: But you never come and see me play.'

("Nhưng bạn chưa bao giờ đến xem mình chơi cả.")

..............................

8. Mira: 'I'll come to your next match. I promised.'

("Lần tớ tôi sẽ tới xem. Tôi hứa!")

..............................

Trả lời

1. Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.

2. Mira informed him that she would need another two hours.

3. Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match.

4. Mira exclaimed that that would give her only an hour.

5. Mike urged her to write it quickly.

6. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.

7. Mike complained that she never came and saw him play.

8. Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Looking back unit 8 lớp 12 trang 40 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM