Listening Unit 10 lớp 11 Global Success trang 115

Xuất bản: 19/02/2024 - Tác giả:

Listening Unit 10 lớp 11 Global Success trang 115 chi tiết của bộ sách Kết nối tri thức giúp các em học sinh giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 unit 10 tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải bài tập tiếng Anh 11 Global Succes bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Cùng xem chi tiết nội dung hướng dẫn: Listening Unit 10 lớp 11 Global Success trang 115

Human impact on ecosystems

1: Choose the correct meanings of the word and phrases. (Chọn nghĩa đúng của từ và cụm từ)

1. coral reef

A. a plant that grows in the sea

B. a line of hard rock formed by coral found in warm sea water

2. food chain

A. the order in which living things depend on each other for food

B. the order in which food is provided

3. run out

A. to use all of something

B. to experience something unexpectedly

4. break down

A. to make smaller

B. to stop working

Trả lời

1. B

2. A

3. A

4. B

Giải thích:

1. rạn san hô = một dòng đá cứng được hình thành bởi san hô được tìm thấy trong nước biển ấm

2. chuỗi thức ăn = thứ tự các sinh vật phụ thuộc vào nhau để kiếm thức ăn

3. cạn kiệt = sử dụng hết một cái gì đó

4. hỏng = ngừng hoạt động

2: Listen to a talk and choose the correct answers A, B, or C. (Nghe bài nói chuyện và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Why is Dr Logan invited to give a talk?

A. Because he knows Nam.

B. Because he’s an expert in biodiversity conservation.

C. Because he’s a member of the environment club.

2. Which of the benefits provided by a healthy ecosystem is NOT mentioned?

A. Cleaning our air and water.

B. Controlling climate changes.

C. Recycling waste naturally.

3. How much of the coral reefs has disappeared?

A. 25%.

B. 50%.

C. 90%.

4. What may happen as a resuit of damaging the ecosystem balance?

A. More space for farming and houses.

B. Lack of food, water, and fresh air.

C. Fewer natural disasters.

5. What do you think Dr Logan will talk about next?

A. Ways to repair damaged ecosystems.

B. Ways to restore the food chain.

C. The future of human life.

Trả lời

1. B

2. C

3. B

4. B

5. A

Nội dung bài nghe:

Nam: Good morning. I'd like to introduce Dr Steve Logan - an environmental expert with a lot of experience in biodiversity conservation. He’ll talk about the importance of ecosystems at our environmental club meeting. Please welcome, Dr. Logan.

Mr. Logan: Thank you, Nam. As you know, an ecosystem includes living and non-living things, and each of them plays an important role. A healthy ecosystem brings many benefits, such as cleaning our air and water, providing food and controlling climate change. But human activities are damaging our planet's biodiversity. Half of our coral reefs have disappeared and it's believed that 90% of the world coral reefs will die by 2050 due to warming oceans and pollution. We've cut down one third of the world's forests to make space for farming or houses. As a result, many animals and plants have lost their habitats, and many species are disappearing.

Nam: So people are destroying the balance of local ecosystems, aren't they? But this in turn will affect human life.

Mr. Logan: That's right. One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down. We may run out of food, suffer from health problems, and face more natural disasters. So what can we do to restore ecosystems?

Tạm dịch:

Nam: Chào buổi sáng. Tôi xin giới thiệu Tiến sĩ Steve Logan - một chuyên gia môi trường có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Anh ấy sẽ nói về tầm quan trọng của hệ sinh thái tại cuộc họp câu lạc bộ môi trường của chúng tôi. Xin chào mừng, Tiến sĩ Logan.

Ông Logan: Cảm ơn Nam. Như bạn đã biết, một hệ sinh thái bao gồm các sinh vật sống và không sống, và mỗi sinh vật đều đóng một vai trò quan trọng. Một hệ sinh thái lành mạnh mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như làm sạch không khí và nước, cung cấp thực phẩm và kiểm soát biến đổi khí hậu. Nhưng các hoạt động của con người đang hủy hoại sự đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta. Một nửa số rạn san hô của chúng ta đã biến mất và người ta tin rằng 90% rạn san hô trên thế giới sẽ chết vào năm 2050 do đại dương nóng lên và ô nhiễm. Chúng ta đã đốn hạ 1/3 diện tích rừng trên thế giới để lấy đất trồng trọt hoặc làm nhà ở. Kết quả là nhiều loài động vật và thực vật đã mất đi môi trường sống của chúng, và nhiều loài đang biến mất.

Nam: Vậy là mọi người đang phá hủy sự cân bằng của hệ sinh thái địa phương phải không? Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Ông Logan: Đúng vậy. Một ngày nào đó chúng ta có thể không có không khí trong lành để thở hoặc nước để sử dụng. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta làm hỏng sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong hệ sinh thái. Khi các loài biến mất, chuỗi thức ăn có thể bị phá vỡ. Chúng ta có thể cạn kiệt lương thực, mắc các vấn đề về sức khỏe và đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khôi phục hệ sinh thái?

3: Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu đúng (T) hay sai (F))

Bài nghe:

1. The threat to the earth’s biodiversity comes from human activities.

2. Nearly half of the world’s forests have been cut down.

3. The disappearance of some species may cause problems to the food chain     .

4. The health of human beings does not depend on a healthy ecosystem.

Tạm dịch:

1. Mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của trái đất bắt nguồn từ các hoạt động của con người.

2. Gần một nửa diện tích rừng trên thế giới đã bị đốn hạ.

3. Sự biến mất của một số loài có thể gây ra vấn đề cho chuỗi thức ăn.

4. Sức khỏe của con người không phụ thuộc vào một hệ sinh thái khỏe mạnh.

Trả lời

1. T

2. F

3. T

4. F

4: Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

What can humans do to protect and restore the earth’s ecosystems? (Con người có thể làm gì để bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái của trái đất?)

Gợi ý:

There are various things that humans can do to protect and restore the earth's ecosystems. Some possible ideas are:

- Reduce pollution: Humans can reduce the amount of pollutants released into the environment by practicing eco-friendly habits such as reducing plastic usage, proper disposal of waste, and using eco-friendly products.

- Support conservation efforts: Humans can support conservation organizations and initiatives that aim to protect endangered species, forests, wetlands, and other ecosystems.

- Plant trees: Trees are vital in absorbing carbon dioxide and producing oxygen. Planting trees helps to improve air quality and support the earth's ecosystem.

Tạm dịch:

Có nhiều điều mà con người có thể làm để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái của trái đất. Một số ý tưởng có thể là:

- Giảm ô nhiễm: Con người có thể giảm lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường bằng cách thực hành các thói quen thân thiện với môi trường như giảm sử dụng nhựa, xử lý rác thải đúng cách và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn: Con người có thể hỗ trợ các tổ chức và sáng kiến bảo tồn nhằm bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, rừng, vùng đất ngập nước và các hệ sinh thái khác.

- Trồng cây xanh: Cây xanh rất quan trọng trong việc hấp thụ khí cacbonic và tạo ra khí oxi. Trồng cây giúp cải thiện chất lượng không khí và hỗ trợ hệ sinh thái của trái đất.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập sách Tiếng Anh lớp 11: Listening Unit 10 lớp 11 Global Success trang 115. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Giải bài tập Tiếng Anh 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM