Lesson 2 unit 17 SGK Tiếng anh 3

Xuất bản: 08/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh 3 unit 17 lesson 2 với chủ đề What toys do you like?. Hướng dẫn nhìn, nghe và đọc lại - lesson 2 unit 17 trang 48, 49 sách giáo khoa tiếng anh lớp 3

Xem lại bài cũ 1 chút trước khi chúng mình vào bài mới nha: Lesson 1 unit 17 trang 46  -47

Giải Lesson 2 unit 17 SGK Tiếng anh 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Bài nghe:


a) Do you have any parrots?

Yes, I do.

b) How many parrots do you have?

I have five.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn có con vẹt nào không?

Vâng, mình có.

b) Bạn có bao nhiêu con vẹt?

Mình có năm con vẹt.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Bài nghe:


a) How many dogs do you have?

I have two.

b) How many goldfish do you have?

I have three.

c)   How many parrots do you have?

I have four.

d)   How many cats do you have?

I have three.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn có bao nhiêu con chó?

Mình có hai con.

b) Bạn có bao nhiêu con cá vàng?

Mình có ba con.

c) Ban có bao nhiêu con vẹt?

Mình có bốn con.

d) Bạn có bao nhiêu con mèo?

Mình có ba con.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

How many dogs do you have?

- I have one.

How many goldfish do you have?

- I have four.

How many parrots do you have?

- I have three.

How many cats do you have?

- I have two.

Hướng dẫn dịch:

Bạn có bao nhiêu con chó (cún)?

- Mình có một con.

Bọn có bao nhiêu con cá vàng?

- Mình có bốn con.

Bạn có bao nhiêu con vẹt?

- Mình có ba con.

Bạn có bao nhiêu con mèo?

- Mình có hai con.

Bài 4. Listen and number. (Nghe và đánh số).

Bài nghe:


a.2b.1c.4d.3

Bài nghe:

1. Nam: Do you have any goldfish?

Mai: Yes, I do.

Nam: How many goldfish do you have?

Mai: I have four.

2. Mai: Do you have any cats?

Nam: No, I don't.

Mai: How about dogs?

Nam: Yes, I do.

Mai: How many dogs do you have?

Nam: I have one dog.

3. Nam: Do you have any cats?

Mai: Yes, I do.

Nam: How many cats do you have?

Mai: I have three.

4. Nam: Do you have any parrots?

Mai: Yes, I do.

Nam: How many parrots do you have?

Mai: I have two.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có con cá vàng nào không?

Có, tớ có.

Bạn có bao nhiêu con cá vàng?

Tớ có bốn con.

2. Bạn có con mèo nào không?

Không, tớ không có.

Thế còn chó thì sao?

Có. Tớ có.

Bạn có bao nhiêu con chó?

Tớ có một con.

3. Bạn có con mèo nào không?

Có. Tớ có.

Bạn có bao nhiêu con mèo?

Tớ có ba con.

4. Bạn có con vẹt nào không?

Có. Tớ có.

Bạn có bao nhiêu con vẹt?

Tớ có hai con.

Bài 5. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn).

1. Nam has two dogs and three parrots.

2. Linda has three cats and one dog.

3. Mai has four goldfish.

Hướng dẫn dịch

Nam, Linda và Mai thích những con vật nuôi. Họ có những con vật nuôi khác nhau. Nam có hai con chó và ba con vẹt. Linda có ba con mèo và một con chó. Mai có bốn con cá vàng.

1. Nam có hai con chó và ba con vẹt.

2. Linda có ba con mèo và một con chó.

3. Mai có bốn con cá vàng.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. Yes, I do.

2. I have a dog, three cats, five goldfish, and two parrots.

3. I have eleven.

Hướng dẫn dịch:

1. Vâng, mình có.

2. Mình có một con chó, ba con mèo, năm con cá vàng, và hai con vẹt.

3. Mình có 11 con.

Lesson 2 unit 17 trang 48 - 49

-----------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM