Language Focus trang 95 Unit 8 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 23/11/2022 - Cập nhật: 28/11/2022 - Tác giả:

Language Focus trang 95 Unit 8 lớp 7 Friends plus : Connecting ideas với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 95 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 8 I believe I can fly phần Language Focus : Connecting ideas trang 95 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Language Focus Unit 8 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 95 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

Fill in the blanks with the words from the text on page 94. (Điền vào chỗ trống với các từ trong văn bản ở trang 94.)

1. Solar energy is renewable … the sun never stops producing sunlight.

2. Solar panels catch sun rays … change them into electricity.

3. We use fossil fuels in our daily life, … they are limited and cause pollution.

4. There is nothing to lose when we use solar energy … wind power.

Trả lời:

1. Solar energy is renewable because the sun never stops producing sunlight.

(Năng lượng mặt trời có thể tái tạo vì mặt trời không bao giờ ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.)

2. Solar panels catch sun rays and change them into electricity.

(Các tấm pin mặt trời bắt các tia sáng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng.)

3. We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution.

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm.)

4. There is nothing to lose when we use solar energy or wind power.

(Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.)

Câu 2 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

Look at the sentences in exercise 1 and choose the correct words in the Rules. (Nhìn vào các câu trong bài tập 1 và chọn từ đúng trong bảng Quy tắc.)

Câu 2 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

RULES

We use because, and, but and or to connect ideas.

(Chúng ta sử dụng vì, và, nhưng và hoặc để kết nối các ý.)

We use (Chúng ta sử dụng)

and for giving additional information.

(và để cung cấp thêm thông tin.)

but for giving different information.

(nhưng để cung cấp thông tin khác nhau.)

or for giving choices.

(hoặc để đưa ra các lựa chọn.)

because for giving reasons.

(bởi vì đưa ra lý do.)

Câu 3 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

Look at pages 27 and 46 again, then fill in the blanks with 3 different words: “Although, however, but” (Xem lại trang 27 và 46, sau đó điền vào chỗ trống 3 từ khác nhau: “Although, however, but”)

1. We use fossil fuels in our daily life, … they are limited and cause pollution.

2. We use fossil fuels in our daily life; …, they are limited and cause pollution.

3. … we use fossil fuels in our daily life, they are limited and cause pollution.

Trả lời:

1. We use fossil fuels in our daily life, but they are limited and cause pollution.

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng có hạn chế và gây ô nhiễm.)

2. We use fossil fuels in our daily life; however, they are limited and cause pollution.

(Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày; tuy nhiên, chúng bị hạn chế và gây ô nhiễm.)

3. Although we use fossil fuels in our daily life, they are limited and cause pollution.

(Mặc dù chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng cũng hạn chế và gây ô nhiễm.)

Câu 4 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

Rewrite the sentences with the words in the brackets. (Viết lại các câu với các từ trong ngoặc.)

1. We should stop using fossil fuels. They cause pollution. (... because ...)

2. We should choose solar energy. Otherwise, we should choose wind power. (... Or ...)

3. Wind power is renewable. It is safe. (... and …)

4. Nuclear power is unlimited. It is unsafe. (, but …)

5. Nuclear power is unlimited. It is unsafe. (; however …)

Trả lời:

1. We should stop using fossil fuels because they cause pollution.

(Chúng ta nên ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vì chúng gây ô nhiễm.)

2. We should choose solar energy or wind power.

(Chúng ta nên chọn năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.)

3. Wind power is renewable and safe.

(Năng lượng gió có thể tái tạo và an toàn.)

4. Nuclear power is unlimited, but it is unsafe.

(Năng lượng hạt nhân là không giới hạn, nhưng không an toàn.)

5. Nuclear power is unlimited; however, it is unsafe.

(Năng lượng hạt nhân là không giới hạn; tuy nhiên, nó không an toàn.) (PHÁT ÂM.)

Câu 5 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

PRONUNCIATION. Consonant clusters (PHÁT ÂM. Các cụm phụ âm)

A consonant cluster is a group of two or more consonant sounds that are pronounced together with no vowel sound between them. Listen and circle the words with consonant clusters. (Cụm phụ âm là một nhóm gồm hai hoặc nhiều phụ âm được phát âm cùng nhau mà không có nguyên âm nào giữa chúng. Nghe và khoanh tròn các từ với các cụm phụ âm.)

Câu 5 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. cyclist (ˈsīkləst) người đi xe đạp

2. triangle (ˈtrīˌaNGɡəl) tam giác

3. plumber (ˈpləmər) thợ sửa ống nước

4. school (sko͞ol) trường học; scale (skāl) tỷ lệ

5. challenge (ˈCHalənj) thách đấu

Câu 6 trang 95 Tiếng Anh 7 Friends plus: USE IT!

Work in pairs. One gives two ideas, and the other connects them. (Làm việc theo cặp. Một người đưa ra hai ý tưởng, và người kia kết nối chúng.)

Trả lời:

- People should use public transports. This can reduce traffic jam.

(Mọi người nên sử dụng các phương tiện công cộng. Điều này có thể làm giảm tình trạng kẹt xe.)

=> People should use public transports because this reduces traffic jam.

(Mọi người nên sử dụng các phương tiện công cộng vì điều này có thể làm giảm tình trạng kẹt xe.)

- Recycling helps reduce environmental pollution.

(Tái chế giúp giảm ô nhiễm môi trường.)

- Recycling helps us save money.

(Tái chế giúp chúng ta tiết kiệm tiền.)

=> Recycling helps reduce environmental pollution and save money.

(Tái chế giúp giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tiền.)

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Language Focus trang 95 Unit 8 I believe I can fly của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM