Language Focus trang 61 Unit 5 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 16/11/2022 - Cập nhật: 17/11/2022 - Tác giả:

Language Focus trang 61 Unit 5 lớp 7 Friends plus : Making comparisons với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 61 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 5 Achieve phần Language Focus : Making comparisons trang 61 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Language Focus trang 61 Unit 5 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 61 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Complete the sentences with the words from the reading text on page 60. (Hoàn thành các câu với các từ trong bài đọc ở trang 60.)

1. You should practise bodybuilding regularly and have a good diet … this.

2. You won't look … a famous bodybuilder.

3. Can I jump … NBA stars?

4. You cannot if you do not eat … calories … them.

Trả lời:

1. You should practise bodybuilding regularly and have a good diet like this.

(Bạn nên tập thể hình thường xuyên và có chế độ ăn uống tốt như thế này.

2. You won’t look different a famous bodybuilder.

(Trông bạn sẽ không khác một vận động viên thể hình nổi tiếng.)

3. Can I jump high as NBA stars?

(Tôi có thể nhảy cao như những ngôi sao NBA không?)

4. You cannot if you do not eat as many calories as them.

(Bạn không thể nếu bạn không ăn nhiều calo như họ.)

Câu 2 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Look again at exercise 1, then complete the rules with “like, different from, as ... as” (Xem lại bài tập 1, sau đó hoàn thành các quy tắc với like, different from, as… as.)

Câu 2 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

RULES (quy tắc)

1. We can use like to show something that is similar to something else.

(Chúng ta có thể sử dụng like để hiển thị một cái gì đó tương tự như một cái gì khác.)

2. We can use different from to show something that is not similar to something else.

(Chúng ta có thể dùng different from để thể hiện một cái gì đó không giống với một cái gì khác.)

3. We can use as … as to express comparison of equality.

(Chúng ta có thể sử dụng as … as để diễn đạt sự so sánh bằng nhau.)

4. We also use as … as before and after many / much + noun.

(Chúng ta cũng sử dụng as … as trước và sau many / much + danh từ.)

Câu 3 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Look at the information about the athletes. Then complete sentences 1-5 using comparative forms of the adjectives. (Nhìn vào thông tin về các vận động viên. Sau đó, hoàn thành các câu 1-5 bằng cách sử dụng các hình thức so sánh của các tính từ.)

Câu 3 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

1. Archie wasn't as fast as Carl. (Archie không nhanh bằng Carl.)

2. Carl nặng hơn Florence.

3. Carl giỏi hơn Archie

4. Archie không cao bằng Florence.

5. Archie thấp hơn Carl.

Câu 4 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Complete the sentences with “like, different from, as ... as.” (Hoàn thành các câu với “like, different from, as ... as.”)

1. Mandy doesn't play tennis … well … her sister.

2. This art museum is definitely … the historical museum.

3. Do you think learning Spanish is … difficult … learning German?

4. That big animal over there looks … an elephant.

5. Lan is 1.62 metres tall, but I'm 1.70 metres tall. Her height is … mine.

Trả lời:

1. Mandy doesn't play tennis as well as her sister.

(Mandy không chơi quần vợt tốt như chị gái của cô ấy.)

2. This art museum is definitely different from the historical museum.

(Bảo tàng nghệ thuật này chắc chắn khác với bảo tàng lịch sử.)

3. Do you think learning Spanish is as difficult as learning German?

(Bạn có nghĩ rằng học tiếng Tây Ban Nha khó như học tiếng Đức không?)

4. That big animal over there looks like an elephant.

(Con vật to lớn kia trông giống như một con voi.)

5. Lan is 1.62 metres tall, but I'm 1.70 metres tall. Her height is different from mine.

(Lan cao 1,62 mét, nhưng tôi cao 1,70 mét. Chiều cao của cô ấy khác với tôi.)

Câu 5 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Work in pairs. Compare opinions about things in box B using comparative and superlative forms of the adjectives in box A (Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến về những thứ trong hộp B bằng cách sử dụng các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ trong hộp A)

Câu 5 trang 61 Tiếng Anh 7 Friends plus

Trả lời:

- I think that Manchester United is a better team than Manchester City. (Tôi nghĩ rằng Manchester United là đội tốt hơn Manchester City.)

Really? I think Arsenal is the best team. (Thật không? Tôi nghĩ Arsenal là đội tốt nhất.)

- I think tiger is scarier than snake. (Tôi nghĩ hổ đáng sợ hơn rắn.)

Really? I think snake is the scariest. (Thật sao? Tôi nghĩ rắn là đáng sợ nhất)

- Dog is more intelligent than cat. (Chó thông minh hơn mèo)

- Math is boring than literature. (Toán chán hơn văn)

- Programme "Viet Nam next top model" is more boring than "The voice". (Chương trình "Viet Nam next top model" chán hơn "The voice")

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Language Focus trang 61 Unit 5 Achieve của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM