Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Chính tả: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Hướng dẫn giải bài chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên tuần 23, gợi ý trả lời câu hỏi 1, 2 trang 48 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu 1. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

“Năm gian nhà nhỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập ...òe

...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao lóng lánh bóng trăng ...oe"

Trả lời:

“Năm gian nhà nhỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe"

(Nguyễn Khuyến)

Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:

Âm đầu

Vần

b r l m th tr
ươt   rượt                        
ươc bước          

 

Trả lời:

Âm đầu

Vần

b r l m th tr
ươt   rượt lướt thướt mướt mượt thượt trượt
ươc bước rước lược   thước trước

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Hướng dẫn giải bài chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top