Hịch tướng sĩ

Hịch tướng sĩ
Năm sáng tác:1284
Tác giả:Trần Quốc Tuấn
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài hịch được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai (1285): Khi giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai, lúc này quân giặc rất mạnh muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân, vì vậy Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc.