Unit 2 Speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 01/01/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 2 Speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Speaking trang 30 Unit 2 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo: Making plans and suggestions

Hướng dẫn soạn Unit 2 Speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Speaking Unit 2 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Speaking

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 30 về lập kế hoạch và đề xuất.

Think!

What do you usually do with your friends at the weekend? (Hãy nghĩ xem! Bạn thường làm gì với các bạn vào cuối tuần?)

Gợi ý

At the weekend, I and my friends usually go the park near our school to play outdoor games, have a picnic, chat, sing and dance together.

Dịch

Vào cuối tuần, tôi và các bạn thường đến công viên gần trường để chơi các trò chơi ngoài trời, dã ngoại, tán gẫu, ca hát và nhảy múa cùng nhau.

Exercise 1

Look at the programme for Special days at Highfield School. Check any new words. Which activities interest you? Which don't interest you? (Nhìn vào chương trình cho những ngày Đặc biệt tại Trường Highfield. Kiểm tra bất kỳ từ mới nào. Những hoạt động nào em quan tâm? Em không quan tâm đến cái nào?)

unit 2 speaking exercise 1 tieng anh 6 friends plus

Trả lời

- I’m interested in dance competition, cooking class, culture quiz, family sports, face painting and costume competion because I like something funny and active.

Dịch

Tôi quan tâm đến cuộc thi khiêu vũ, lớp học nấu ăn, câu đố văn hóa, thể thao gia đình, vẽ mặt và trình diễn trang phục vì tôi thích thứ gì đó vui nhộn và năng động.

- I’m not interested in music concert, disco, mini zoo veery much because I don’t like indoor activities.

Dịch

Tôi không quan tâm nhiều đến buổi hòa nhạc, vũ trường, vườn thú nhỏ vì tôi không thích các hoạt động trong nhà.

Exercise 2

Watch or listen and complete the dialogue. What do Daisy and Gareth decide to do? (Xem hoặc nghe và hoàn thành bài hội thoại. Daisy và Gareth quyết định làm gì?)

Audio

Daisy: Hi. It's International Day at the school on Saturday.

Gareth: Oh yes. What's on?

Daisy: A lot of things. Look!

Gareth: Mmm. What do you want to do?

Daisy: Well, I'm not really interested in the (1)………….. .

Gareth: No? I like the sound of the (2)………….. in the afternoon.

Daisy: Right, and what about the (3)…………..?

Gareth: Yes, OK. Let's go to the (4)…………..  and the concert. Then we can go to the (5)………….. in the evening.

Daisy: OK. Great.

Trả lời

1. cooking class

2. concert

3. disco

4. dance competition

5. disco

They decide to go to the dance competition and the concert, and the disco in the evening. (Họ quyết định đi đến cuộc thi nhảy và hòa nhạc, và nhạc sôi động vào buổi tối.)

Daisy: Hi. It's International Day at the school on Saturday.

Gareth: Oh yes. What's on?

Daisy: A lot of things. Look!

Gareth: Mmm. What do you want to do?

Daisy: Well, I'm not really interested in the (1) cooking class.

Gareth: No? I like the sound of the (2) concert in the afternoon.

Daisy: Right, and what about the (3) disco?

Gareth: Yes, OK. Let's go to the (4) dance competition and the concert. Then we can go to the (5) disco in the evening.

Daisy: OK. Great.

Dịch

Daisy: Chào. Đó là Ngày Quốc tế tại trường vào thứ Bảy.

Gareth: Ồ, vâng. Có chương trình gì không?

Daisy: Rất nhiều thứ. Xem này!

Gareth: Ừm. Bạn muốn làm gì?

Daisy: Ừm, mình không thực sự hứng thú với lớp học nấu ăn.

Gareth: Không á? Mình thích âm thanh của buổi hòa nhạc vào buổi chiều.

Daisy: Đúng vậy, còn vũ trường thì sao?

Gareth: Được thôi. Hãy đến với cuộc thi khiêu vũ và buổi hòa nhạc. Sau đó, chúng ta có thể đi đến vũ trường vào buổi tối.

Daisy: Được rồi. Tuyệt quá

Exercise 3

Watch or listen again. Then practise the dialogue. (Xem hoặc nghe lại. Sau đó thực hành bài hội thoại.)

Học sinh tự thực hành.

Exercise 4

Study the Key Phrases. Then complete the mini-dialogue. Use some of the ideas from the Family Fun Day programme in exercise 1. (Nghiên cứu Key Phrases. Sau đó hoàn thành đoạn hội thoại ngắn. Sử dụng các ý tưởng từ chương trình Family Fun Day ở bài 1.)

A: It's Family Fun Day at the school on Saturday. What do you……………….. ?

B: I like the………………..of the……………….. .

A: Right, and what about the……………….. ?

B: OK. Let's go to the.……………….. and the……………….. .

KEY PHRASES

Making plans and suggestions

What's on?

What do you want to do / see?

I'm not really interested in (the)... .

I like the sound of (the) ... .

What about (the)... ?

Let's go to (the) ... .

Trả lời

KEY PHRASES (Các cụm từ quan trọng)

Making plans and suggestions (Lên kế hoạch và đề xuất)

What's on? (Có chương trình gì?)

What do you want to do / see? (Bạn muốn làm/ xem gì)

I'm not really interested in (the)... (Mình không thật sự hứng thú với… .)

I like the sound of (the) ... . (Mình thích âm thanh của… .)

What about (the)... ? (Còn… thì sao?)

Let's go to (the) ... . (Hãy đi đến… .)

-------

A: It's Family Fun Day at the school on Saturday. What do you want do do?

B: I like the family sports and face paiting.

A: Right, and what about the costume competition?

B: OK. Let's go to the costume competition and the mini zoo. Then we can watch fireworks in the evening.

Dịch

A: Đó là Ngày Gia đình Vui vẻ tại trường vào Thứ Bảy. Bạn muốn làm gì?

B: Mình thích các môn thể thao gia đình và vẽ khuôn mặt.

A: Được, còn phần thi trang phục thì sao?

B: Đồng ý. Hãy đến với phần thi hóa trang và vườn thú nhỏ xinh. Sau đó, chúng ta có thể ngắm pháo hoa vào buổi tối.

Exercise 5.Use it! 

Work in pairs. Look at the cinema programme. Prepare and practise a new dialogue. Use the dialogue in exercise 2 and the Key Phrases. (Thực hành! Làm việc theo cặp. Nhìn vào chương trình điện ảnh. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới. Sử dụng đoạn hội thoại trong bài tập 2 và các Cụm từ quan trọng.)

unit 2 speaking exercise 5 tieng anh 6 friends plus

Trả lời

1. A: Hi. It's a special day at Vista Cinema on Saturday.

B: Oh yes. What's on?

A: A lot of films. Look!

B: Mmm. What do you want to see?

A: Well, I'm not really interested in The Hunger Sports.

B: No? I like Ocean Paraside.

A: Right, and what about Beautiful Life?

B: Yes, it’s quiet OK. But the two films are on quite early and our English class doesn’t finish until 2:15 p.m.

A: So, let's see Ironwoman, it’s on at 2.30 p.m.

B: Okay. Great.

Dịch

A: Xin chào. Đó là một ngày đặc biệt tại Rạp chiếu phim Vista vào thứ Bảy.

B: Ồ, vâng. Có chương trình gì à?

A: Rất nhiều phim. Xem này!

B: Ừm. Bạn muốn xem gì?

A: Chà, tôi không thực sự hứng thú với The Hunger Sports.

B: Không á? Tôi thích Ocean Paraside.

A: Được, còn Cuộc sống tươi đẹp thì sao?

B: Ừm, cũng được đó. Nhưng hai bộ phim chiếu khá sớm và lớp học tiếng Anh của chúng ta đến 2:15 chiều mới kết thúc.

A: Vậy, chúng ta hãy xem Ironwoman, phát sóng lúc 2h30 chiều nhé.

B: Được đấy. Tuyệt vời.

2. A: Hi, there are be a lot of new films on Saturday.

B: Oh yes. What's on?

A: A list of new films

B: What do you want to see?

A: I'm not really interested in the Ocean Paradise

B: Ok, so what about the Hunger Sports Part one?

A: Yes, i like it

B: Great. Let go to the Vista cinema to see Hunger Sports Part one

Hướng dẫn dịch

A: Xin chào, có rất nhiều phim mới vào thứ bảy.

B: Ồ vâng. Cái gì vậy?

A: Danh sách các bộ phim mới

B: Cậu muốn xem gì?

A: Tợ không thực sự hứng thú với Ocean Paradise

B: Ok, vậy còn Hunger Sports Phần một thì sao?

A: Được, tớ thích nó

B: Tuyệt vời. Hãy đến rạp chiếu phim Vista để xem Hunger Sports Phần một.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Speaking sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM