Unit 1 Vocabulary and listening Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 27/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 1 Vocabulary and listening Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Vocabulary and listening trang 18 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn Unit 1 Vocabulary and listening Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Language focus 1 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus:

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Vocabulary and listening

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 18 về so sánh.

Think

Do you like modern or old places? Why? (Hãy nghĩ xem! Bạn có thích những nơi hiện đại hay cổ xưa? Tại sao?)

Gợi ý

- I like modern places because everything is very convenient I can have anything I want rapidly.

Dịch

Tôi thích những nơi hiện đại vì mọi thứ rất thuận tiện, tôi có thể có bất cứ thứ gì mình muốn một cách nhanh chóng.

- I like old places because they are usually quiet and peaceful without pollution and danger.

Dịch

Tôi thích những nơi cổ xưa vì chúng thường yên tĩnh, thanh bình không ô nhiễm và nguy hiểm.

Exercise 1

Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check. (Nối các tính từ 1 – 6 với các từ trái nghĩa trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.)

dirty     unfriendly     old     quiet     pretty    safe

Trả lời

1. dirty

2. quiet

3. pretty

4. safe

5. unfriendly

6. old

Audio 

1. clean - dirty (sạch – bẩn)

2. noisy - quiet (ồn ào - yên tĩnh)

3. ugly - pretty (xấu xí - xinh đẹp)

4. dangerous - safe (nguy hiểm - an toàn)

5. friendly - unfriendly  (thân thiện - không thân thiện)

6. modern - old (hiện đại - cổ xưa)

Exercise 2

Write sentences for the adjectives in exercise 1. Then compare with a partner. (Viết các câu cho các tính từ ở bài 1. Sau đó so sánh với bạn.)

This window is clean. (Cửa sổ này sạch.)

Cars are noisy. (Ô tô thật ồn ào.)

Trả lời

- The river water is dirty.

(Nước sông này bẩn.)

- My neighbourhood is quiet at night.

(Khu phố của tôi rất yên tĩnh về đêm.)

- This monster is ugly.

(Con quái vật này thật xấu xí.)

- The princess is pretty.

(Công chúa thật xinh đẹp.)

- Life in a big city is dangerous at night.

(Cuộc sống ở thành phố lớn về đêm rất nguy hiểm.)

- It’s always safe to be in my family.

(Ở gia đình tôi luôn an toàn.)

- I am a very friendly person.

(Tôi là người rất thân thiệt.)

- My brother is quite unfriendly.

(Anh tôi khá là không thân thiện.)

- Life in the city is very modern.

(Đời sống ở thành phố rất hiện đại.)

- My hometown is quiet old.

(Quê tôi khá cổ xưa.)

Exercise 3

Listen to four street interviews in a radio programme. What do the people talk about? Choose four topics from the box and match them to the people. (Nghe bốn cuộc phỏng vấn đường phố trong một chương trình radio. Mọi người nói về cái gì? Chọn bốn chủ đề từ trong khung  và nối với người tương ứng.)

New York    restaurants    cafés   schools    trains    the     park     buses and bikes

Audio 

1. Emma – the park  (Emma – công viên)

Girl: Hi. Can I ask you? What's your favorite place in town?

Emma: Erm…The shopping center I think.

Girl: The shopping center? Why is that?

Emma: I don't know why. My friends go there.

Girl: And you prefer the place and it’s not the pank near your house, for example?

Emma: Yes, the park is dirty. There is cleaner and I like the shops.

Girl: Okay, thanks.

Dịch

Nữ: Chào. Tôi có thể hỏi bạn không? Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Emma: Ừm… Tôi nghĩ là trung tâm mua sắm.

Nữ: Trung tâm mua sắm? Tại sao vậy?

Emma: Tôi không biết tại sao nữa. Bạn bè của tôi đến đó.

Nữ: Và bạn thích nơi này hơn chứ không phải công viên gần nhà bạn chẳng hạn?

Emma: Vâng, công viên bẩn. Ở trung tâm mua sắm sạch sẽ hơn và tôi thích các cửa hàng.

Nữ: Vâng, cảm ơn bạn.

2. Lukas – buses and bikes (Lukas – xe buýt và xe đạp)

Lukas: My favorite place? I don't know, but maybe the bike shop.

Girl: The bike shop? Really? There are lots of people with bikes in this town. When you go to school do you prefer the bus or your bike?

Lukas: My bike. The bus is more expensive and it's slower.

Girl: But bikes are more dangerous.

Lukas: Uhmm… Yes, they are.

Dịch

Lukas: Địa điểm yêu thích của tôi à? Tôi không biết, nhưng có lẽ là cửa hàng bán xe đạp.

Nữ: Cửa hàng xe đạp? Thật không? Có rất nhiều người có xe đạp trong thị trấn này. Khi đến trường, bạn thích xe buýt hay xe đạp hơn?

Lukas: Xe đạp của tôi. Xe buýt đắt hơn và chậm hơn.

Nữ: Nhưng xe đạp nguy hiểm hơn.

Lukas: Uhmm… Đúng vậy.

3. Dwayne - New York 

Girl: What's your favorite place in town?

Dwayne: Oh… I’m…I'm not sure. Well, I'm not from here. I'm from New York, in the USA.

Girl: All right.

Dwayne: Oxford is a nice city though, nicer than New York, I think.

Girl: Really? Why?

Dwayne: New York is more modern I like older places.

Dịch

Nữ: Địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Dwayne: Ồ… tôi… tôi không chắc. Chà, tôi không phải là người ở đây. Tôi đến từ New York, Hoa Kỳ.

Nữ: Được rồi.

Dwayne: Tuy nhiên, Oxford là một thành phố tốt đẹp, đẹp hơn New York, tôi nghĩ vậy.

Nữ: Thật không? Tại sao?

Dwayne: New York hiện đại hơn, tôi thích những nơi cổ xưa.

4. Chloe and Harriet – restaurants 

Girl: Hi, there. A quick question: what's your favorite place in town?

Chloe: Gino's pizza restaurant

Girl: Really?

Chloe: Yes, I think Gino's is great. But my friend Harriet prefers Luigi's.

Harriet: Yeah. Luigi's pizza is bigger.

Girl: Maybe, but they’re better in Gino's and the people are friendly there.

Harriet: Okay.

Chloe: Yes, that's true.

Dịch

Nữ: Chào, các bạn. Một câu hỏi nhanh: địa điểm yêu thích của bạn trong thị trấn là gì?

Chloe: Nhà hàng pizza Gino.

Nữ: vậy à?

Chloe: Vâng, tôi nghĩ Gino's rất tuyệt. Nhưng bạn tôi, Harriet thích Luigi's hơn.

Harriet: Vâng. Bánh pizza của Luigi lớn hơn.

Nữ: Có thể thế, nhưng bánh ở Gino's  ngon hơn và mọi người ở đó rất thân thiện.

Harriet: Được rồi.

Chloe: Vâng, đúng đấy.

Exercise 4

Listen again and write True or False. (Nghe lại và viết Đúng hay Sai.)

1. Emma thinks that the shopping centre is cleaner than the park.

2. Lukas thinks that the bus is slower than his bike.

3. Lukas thinks that buses are more dangerous than bikes.

4. Dwayne thinks that Oxford is nicer and older than his city.

5. Harriet thinks that Gino's pizzas are bigger and better.

6. Chloe thinks that Gino's is friendlier.

Lời giải chi tiết:

1. True

2. True

3. False

=> He thinks bikes are more dangerous.

4. True

5. False

=> Harriet thinks that Luigi’s pizzas are bigger.

6. True

Audio 

Exercise 5

Think of three places that you like in your town or city and three places that you don't like. Write sentences and say why you like or dislike them. (Nghĩ về ba địa điểm mà bạn thích trong thị trấn hoặc thành phố của mình và ba địa điểm mà bạn không thích. Viết và nói lý do tại sao bạn thích hoặc không thích chúng.)

I like the park. It's quiet and pretty.

(Tôi thích công viên. Nó yên tĩnh và xinh đẹp.)

Gợi ý

- I like the Vietnamese traditional food restaurant. It has cheap and delicious dishes.

- I like the sports centre. I can work out there to keep fit.

- I like Nha Xanh market. There are many cheap shops with beautiful clothes.

- I don’t like the shopping centre. It’s quite far from my house and the shops are expensive.

- I don’t like the swimming pool. I can’t swim so it’s dangerous to me.

- I don’t like the cinema. I prefer watching TV at home to sitting in the cinema.

- I like the library. It's big and quiet

- I like the museum. It's nice and meaningful

- I like the supermarket. It's convenient and big

- I don't like the market. It's noisy and dirty

- I don't like the bus station. It's crowed and noisy

- I don't like the restaurant. It's expensive

Exercise 6 -Use it! 

Work in groups. Compare your sentences in exercise 5. Which places does your group like and dislike? Compare with other groups. (Thực hành! Làm việc theo nhóm. So sánh các câu của em ở bài tập 5. Những nơi nào nhóm em thích và không thích? So sánh với các nhóm khác.)

We like the park because it's quiet and pretty.

Gợi ý

- We like the Vietnamese traditional food restaurant because it has cheap and delicious dishes.

- We like the sports centre because we can work out there to keep fit.

- We like Nha Xanh market because there are many cheap shops with beautiful clothes.

- We don’t like the shopping centre because it’s quite far from my house and the shops are expensive.

- We don’t like the swimming pool because we can’t swim so it’s dangerous to us.

- We don’t like the cinema because we prefer watching TV at home to sitting in the cinema.

- We like the library because it has anything we find.

- We like the museum because I like history.

- We like the supermarket because it clean and clear.

- We like the market because there are many cheap kiosk with fresh food.

- We don't like the bus station because it's crowed and noisy.

- We like the restaurant because we have more free side dishes.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Vocabulary and listening sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM