Unit 1 Speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 28/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 1 Speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Speaking trang 20 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo: Asking and saying where places are

Hướng dẫn soạn Unit 1 Speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Speaking Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Speaking

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 20 về hỏi và nói địa điểm ở đâu.

Think!

You are a tourist in a new town. Where do you look for information and directions? (Hãy nghĩ xem! Em là du khách đến một thị trấn mới. Em đi đâu để tìm thông tin và chỉ dẫn?)

Gợi ý

I can go to the police station, ask local people for directions, use a map or GPS on my mobile phone.

Dịch

Tôi có thể đến đồn cảnh sát, hỏi người dân địa phương, dùng bản đồ hoặc dùng thiết bị định vị trên điện thoại di động.

Exercise 1

Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? (Hoàn thành bài hội thoại với các cụm từ trong khung. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Chris và người phụ nữ có đến cùng một thị trấn không?)

any shops    the bus station     Are we near    five minutes

Woman: Excuse me. (1)…………….. the bus station here?

Chris: Erm ... have you got a map? Yes, look, we're here and (2)……………..is in North Street.

Woman: Oh, OK. How far is it from here?

Chris: It's about ten minutes on foot.

Woman

: Right, thanks. And are there (3)……………..  around here?

Chris: No, but there are some shops in the high street. That's (4)…………….. by bus from here.

Woman: That's great. Thanks for your help.

Chris: You're welcome.

Trả lời

1. Are we near

2. the bus station

3. any shops

4. five minutes

Audio

Woman: Excuse me. (1) Are we near the bus station here?

Chris: Erm ... have you got a map? Yes, look, we're here and (2) the bus station is in North Street.

Woman: Oh, OK. How far is it from here?

Chris: It's about ten minutes on foot.

Woman: Right, thanks. And are there (3) any shops around here?

Chris: No, but there are some shops in the high street. That's (4) five minutes by bus from here.

Woman: That's great. Thanks for your help.

Chris: You're welcome.

Dịch

Người phụ nữ: Xin lỗi. Chúng ta có gần bến xe buýt ở đây không?

Chris: Ừm ... cô có bản đồ chưa? Vâng, nhìn này, chúng ta đang ở đây và trạm xe buýt ở Phố Bắc.

Người phụ nữ

: Ồ, được rồi. Từ đây đến đó bao xa?

Chris: Khoảng mười phút đi bộ.

Người phụ nữ: Được đấy, cảm ơn. Và có cửa hàng nào quanh đây không?

Chris: Không, nhưng có một số cửa hàng trên đường cao tốc. Nó mất năm phút đi xe buýt từ đây.

Người phụ nữ: Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

Chris: Không có chi.

Exercise 2

Watch or listen again. Then practise the dialogue in pairs. (Xem hoặc nghe lại. Sau đó thực hành bài hội thoại theo cặp.)

Học sinh tự luyện tập

Exercise 3

Read the Study Strategy and follow the instructions. (Đọc Study Strategy và làm theo các hướng dẫn.)

STUDY STRATEGY (CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP)

Learning the Key Phrases (Học các cụm từ chính)

It's a good idea to practise the Key Phrases, so that you can remember them. (Em nên thực hành các Cụm từ chính để có thể ghi nhớ chúng.)

- Practise the Key Phrases with a partner. (Thực hành các Cụm từ chính với bạn.)

- Close your book and try to write them. How many can you remember? (Đóng sách của em lại và cố gắng viết chúng ra. Em có thể nhớ được bao nhiêu?)

KEY PHRASES (CỤM TỪ QUAN TRỌNG)

Asking and saying where places are (Hỏi và nói địa điểm ở đâu)

A: Excuse me. Are we near the ... here?

(Xin lỗi. Chúng ta có gần ... đây không?)

B: Yes, look, we're here.

(Vâng, nhìn này, chúng ta ở đây.)

A: How far is it / the ... from here?

(Nó / cái ... từ đây bao xa?)

B: It's about ... minutes on foot / by bus.

(Khoảng ... phút đi bộ / đi xe buýt.)

A: Thanks for your help.

(Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.)

B: You're welcome.

(Không có chi.)

Exercise 4

Work in pairs. Practise mini-dialogues with How far ... ? and places 1-4. (Làm việc theo cặp. Thực hành các đoạn hội thoại ngắn với “How far…?” và các địa điểm 1 – 4.)

1. the bus station (trạm xe buýt)

3. the cinema (rạp chiếu phim)

2. the market (chợ)

4. the next town (thị trấn bên cạnh)

A: Excuse me. How far is the bus station from here?

(Xin lỗi. Trạm xe buýt cách đây bao xa?)

B: It's about ten minutes on foot.

(Khoảng 10 phút đi bộ.)

A: Thanks for your help.

(Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)

B: You're welcome.

(Không có chi.)

Trả lời

1. A: Excuse me. How far is the cinema from here?

B: It’s about five minutes by bus.

A: Thanks for your help.

B: You're welcome.

2. C: Excuse me. How far is the market from here?

D: It’s about five minutes on foot.

C: Thanks for your help.

D: You're welcome.

3. E: Excuse me. How far is the next town from here?

F: It’s about twenty minutes by bus.

E: Thanks for your help.

F: You're welcome.

Exercise 5 - Use it! 

Work in pairs. Look at the situation and prepare a new dialogue. Use the dialogue in exercise 1 to help you. (Thực hành! Làm việc theo cặp. Xem tình huống và chuẩn bị một đoạn hội thoại mới. Sử dụng đoạn hội thoại ở bài 1 để giúp bạn.)

Student A. (Học sinh A.)

You are a newcomer in your town or city. You want to go to the market. You are outside your school.

(Bạn là người mới đến thị trấn hoặc thành phố của bạn. Bạn muốn đi chợ. Bạn đang ở bên ngoài trường học của bạn.)

Ask Student B where the market is.

(Hỏi học sinh B chợ ở đâu.)

Student B. (Học sinh B.)

Tell Student A where the market is.

(Cho Học sinh A biết chợ ở đâu.)

Gợi ý

1. A: Excuse me. Are we near the market here?

B: Erm ... have you got a map? Yes, look, we're here on Nguyen Du Street.

A: Oh, OK. How far is it from here?

B: It's about ten minutes on foot.

A: That's great. Thanks for your help.

B: You're welcome.

2. A: Excuse me. How far is it from here to Twenty Again shop?

B: It is about 15 minutes on foot.

A: Thank you for your help

B: You are welcome.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Speaking sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM