Unit 1 Language focus 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản ngày 27/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 1 Language focus 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Language focus 1 trang 17 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn Unit 1 Language focus 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Language focus 1 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Language focus 1

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 17 về câu hỏi số lượng, mạo từ.

Exercise 1

Complete the questions. Then choose the correct answers. (Hoàn thành câu hỏi sau, sau đó chọn đáp án đúng)

1. ... there a school on the ship?

a. Yes, there is.

b. No, there isn't.

2. .... there any swimming pools?

a. Yes, there are.

b. No, there aren't.

3. How many cafés and restaurants....there on the ship?

a. Yes, there are.

b. There are twenty.

Trả lời

1. Is, b.

=>  Is there a school on the ship?

- No, there isn't.

2. Are, a.

=> Are there any swimming pools?

- Yes, there are.

3. Are, b

=> How many cafés and restaurants are there on the ship?

- There are twenty.

Exercise 2

Choose the correct words in the Rules (Chọn các từ đúng ở trong luật lệ)

Rules

1. We use some / any in questions.

2. We use Yes, there is and No, there isn't with singular nouns / plural nouns.

3. We use Yes, there are and No, there aren't with singular nouns / plural nouns.

4. We use How many ... ? with singular nouns / plural nouns.

Trả lời

1. any

=> We use any in questions. (Chúng ta dùng "any" cho câu hỏi)

2. singular nouns

=> We use Yes, there is and No, there isn't with singular nouns. (Chúng ta dùng Yes, there is and No, there isn't với các danh từ số ít)

3. plural nouns

=> We use Yes, there are and No, there aren't with plural nouns. (Chúng ta dùng Yes, there are and No, there aren't với các danh từ số nhiều)

4. plural nouns

=> We use How many ... ? with plural nouns. (chúng ta dùng How many ... ? với các danh từ số nhiều)

Exercise 3

Match 1-6 with a -f to make questions. Then write answers about your town or city. (Nối từ 1-6 với a-f  để đặt câu hỏi. Sau đó viết  các câu trả lời về thị trấn hoặc thành phố của bạn)

1. Is there a

2. Are there

3. Is there an

4. How many

5. Is there

6. Are there any

a. people are there?

b. a good school?

c. sports centre?

d. bridges?

e. old part?

f. any five-star hotels?

Trả lời

1 - c

Is there a sports centre?

– Yes, there are many sports centres in Ha Noi.

2 - f

Are there any five-star hotel?

– Yes, there are many five-star hotels in Ha Noi.

3 - e

Is there an old part?

– Yes, there are Old Quarter and many old villages.

4 - a

How many people are there?

– There are about 10 million people in Ha Noi.

5 - b

Is there a good school?

– Yes, there are many good national and international schools.

6 - d

Are there any bridges?

– Yes, there are many bridges across rivers and streets.

Exercise 4

Complete the question with Is there... ? Are there...? and How many...? Then ask and answer the questions with a partner? (Hoàn thành các câu hỏi sau với Is there….? Are there…? Và How many…? Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn cùng nhóm)

1. ... any trees in your town or city?

2. ....a park or a sports centre?

3. ...swimming pools are there?

4. ...any exciting places for young people?

5. ...people live in your town or city?

Trả lời

1. Are there

=> Are there any trees in your town or city? – Yes, there are many green trees in Vinh Long city.

2. Is there

=> Is there a park or a sports centre? – Yes, there are some parks and sports centres.

3. How many

=> How many swimming pools are there? – There is one in district 1.

4. Are there

=> Are there any exciting places for young people? – Yes, there are entertaining centres and tourism destinations.

5. How many

=> How many people live in your town or city? – There are about 200,000 people in Vinh Long city.

Exercise 5

Choose the correct words in the Rules (Chọn đúng từ trong các quy luật sau)

RULES

We use a / the to talk about one particular thing.

We use some / zero article to talk about things in general.

Trả lời

- We use "the" to talk about one particular thing. (chúng ta dùng "the" để nói về một thứ cụ thể - đã được xác định)

- We use "zero article" to talk about things in general. (Chúng ta không sử dụng mạo từ để nói về các thứ nói chung)

Exercise 6

Complete the sentences with the or Ø (Hoàn thành các câu với  the hoặc Ø) 

1. There are lots of things to do on .............. cruise ship.

2. I go running in ....... park near my house.

3. I think...... climbing is an exciting sport.

4. My dad likes cooking........... Italian food.

5. There are lots of boats at............ Cái Răng floating market.

Trả lời

1. The

=> There are lots of things to do on the cruise ship.

2. the

=> I go running in the park near my house.

3. Ø

=> I think Ø climbing is an exciting sport.

4. Ø

=> My dad likes cooking Ø Italian food.

5. The

=> There are lots of boats at the Cái Răng floating market.

Exercise 7 - Use it

Work in groups. Ask and answer about an amusement park in your town/city. Use Is there...? Are there....? and How many...? (Luyện tập theo nhóm. Hỏi và trả lời về công viên giải trí ở thị trấn hoặc thành phố của bạn. Sử dụng Is there…? Are there…?? Và How many….?

Gợi ý

1. Is there an amusement park in your city?

Yes, there is.

2. Are there many interesting games in the amusement park?

Yes, there are.

3. Are there any sports centres in the amusement park?

No, there aren’t.

4. Are there any games centres in the park?

Yes, there are.

5. How may games centres are there?

There are four.

Finished?

Write a description of your amusement park in exercise 7. Use the prepositions in the Starter unit. (Hoàn thành bài học? Viết một bài mô tả về công viên giải trí ở bài tập 7. Sử dụng các giới từ ở bài Stater unit.)

Gợi ý

In my town, there is a very big amusement park. There are many things to do here. There are three swimming for you to swim in. Near the swimming pools are games centres. There are food stores next to games centres. The food stores are under big trees. There are a lot of people in the park. They come here to play and enjoy food.

Dịch

Trong thị trấn của tôi, có một công viên giải trí rất lớn. Có rất nhiều thứ để làm ở đây. Có ba bể bơi cho bạn thỏa sức bơi lội. Gần các bể bơi là các trung tâm trò chơi. Có các cửa hàng ăn uống bên cạnh các trung tâm trò chơi. Các cửa hàng thực phẩm ở bên dưới những tán cây lớn. Có rất nhiều người trong công viên. Họ đếnđây để chơi và thưởng thức ẩm thực.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Language focus 1 sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM