Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải Toán 5: Đáp án bài 3 tiết luyện tập trang 79

Hướng dẫn giải và đáp án bài 3 trang 70 sách giáo khoa toán 5 tiết luyện tập.

Bài 3 Luyện tập : a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Đáp án

a) Số đó là:

72 x 100 : 30 = 240

Đáp số: 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 x 100 ; 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn gạo

doctailieu.com
Back to top