Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 1 trang 83 SGK Toán 5

Giải bài tập 1 trang 83 sách giáo khoa Toán lớp 5 : Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường.

Đề bài: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường Số học sinh Số học sinh nữ Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh
An Hà 612 311  
An Hải 578 294  
An Dương 714 356  
An Sơn 807 400  

 

Đáp án bài tập 1 trang 83 sgk Toán lớp 5

Lần lượt ấn các nút sau:

3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)

2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)

3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)

4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)

Ta có bảng sau:

Trường Số học sinh Số học sinh nữ Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh
An Hà 612 311 50,81%
An Hải 578 294 50,86%
An Dương 714 356 49,85%
An Sơn 807 400 49,56%

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top