Giải Tiếng Anh 11 Review 3 Language Global Succes trang 96

Xuất bản: 28/02/2024 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 11 Review 3 Language Global Succes trang 96, 97 chi tiết của bộ sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng giải bài tập Tiếng Anh lớp 11

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải bài tập tiếng Anh 11 Global Succes bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Cùng tìm hiểu chi tiết Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Review 3 Language Global Succes trang 96, 97

Giải Tiếng Anh 11 Review 3 Language Global Succes

Pronunciation

Mark the intonation in the following sentences, using (falling intonation), (rising Intonation), (level-rising intonation), or (fall-rise intonation). Then listen and check. Practise saying them in pairs. (Đánh dấu ngữ điệu trong các câu sau, sử dụng (ngữ điệu giảm), (Ngữ điệu tăng), (ngữ điệu tăng dần), hoặc (ngữ điệu tăng giảm). Sau đó nghe và kiểm tra. Thực hành nói chúng theo cặp)

1. Could you show me the way to the Museum of History?

2. What do you want to see during the festival?

3. How about going on a boat trip this weekend?

4. I want to go to a vocational school after finishing secondary school.

5. Would you like to go to the cinema with me?

6. Why don’t you join the cooking classes?

7. During my trip, I visited a historic monument, an ancient pagoda, and an old village.

8. Are you good at time management?

Trả lời

1. Could you show me the way to the Museum of History? ↑

2. What do you want to see during the festival?  ↓

3. How about going on a boat trip this weekend?  ↓ ↑

4. I want to go to a vocational school after finishing secondary school. ↓

5. Would you like to go to the cinema with me? ↓ ↑

6. Why don’t you join the cooking classes? ↓  ↑

7. During my trip, I visited a historic monument, an ancient pagoda, and an old village. ↑ ↑    ↓

8. Are you good at time management? ↑

Tạm dịch:

1. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Bảo tàng Lịch sử được không?

2. Bạn muốn xem gì trong lễ hội?

3. Cuối tuần này đi du ngoạn bằng thuyền thì sao?

4. Học hết cấp 2 em muốn đi học nghề.

5. Bạn có muốn đi xem phim với tôi không?

6. Tại sao bạn không tham gia các lớp học nấu ăn?

7. Trong chuyến đi của mình, tôi đã đến thăm một di tích lịch sử, một ngôi chùa cổ và một ngôi làng cổ.

8. Bạn có giỏi quản lý thời gian không?

Vocabulary: Tiếng Anh 11 Review 3 Language Global Succes

1: Complete the following sentences using the words and phrase in the box. (Hoàn thành các câu sau sử dụng các từ và cụm từ trong hộp)

1. Many young people don’t know how to ________ their money.

2. The university offers a variety of courses for _________ to choose from.

3. After secondary school, Mark attended a ________ to become a car mechanic.

4. People were very proud when the ancient pagoda in the capital was listed as a world _______ site.

5. You will need to have formal ________ to do this job.

6. My brother is very ________ and always finishes all his homework without any pressure from my parents.

7. Quan ho and don ca tai tuare two forms of ________, which are on the UNESCO World Heritage list.

8. The government decided to ________ the old prison as a tourist attraction.

Trả lời

1. manage

2. school leavers

3. vocational school

4. cultural heritage

5. qualifications

6. self-motivated

7. folk singing

8. preserve

Giải thích:

folk singing (n): dân ca

manage (v): quản lý

school-leavers (n): học sinh ra trường

heritage (n): di sản

qualifications (n): bằng cấp

preserve (v): bảo tồn

self-motivated (adj): tự thúc đẩy

vocational school (n): trường dạy nghề

Tạm dịch:

1. Nhiều bạn trẻ không biết quản lý tiền bạc.

2. Trường đại học cung cấp nhiều khóa học cho sinh viên sắp tốt nghiệp lựa chọn.

3. Sau khi tốt nghiệp trung học, Mark theo học một trường dạy nghề để trở thành thợ sửa xe hơi.

4. Người dân rất tự hào khi ngôi chùa cổ ở thủ đô được xếp vào danh sách di sản thế giới.

5. Bạn cần phải có bằng cấp chính thức để làm công việc này.

6. Anh trai tôi rất năng động và luôn hoàn thành tất cả các bài tập về nhà mà không chịu bất kỳ áp lực nào từ bố mẹ tôi.

7. Quan họ và đờn ca tài tử là hai hình thức ca hát dân gian nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

8. Chính phủ quyết định bảo tồn nhà tù cũ như một điểm thu hút khách du lịch.

2: Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences. (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau)

1. The town is valued for its many (historical / historic) buildings, which have seen lots of changes over the years.

2. After completing the two-week training course, Peter was given a (degree / certificate) of attendance.

3. Many teenagers do part-time jobs to leam (money-management / decision-making) skills.

4. The school offers (vocational / higher education) courses in cooking and baking, electrical work, and building services.

5. (Decision-making / Time-management) is becoming an important skill, especially when you have many options.

6. After (qualification / graduation), my mother returned to her home town and got her first teaching job.

7. The old house has been (restored / promoted) to the way it looked in 1900 when it was built.

8. My class teacher invited my parents to discuss my (academic / practical) performance.

Trả lời

1. historic

2. certificate

3. money-management

4. vocational

5. Decision-making

6. graduation

7. restored

8. academic

Giải thích:

1.

historical (adj): thuộc về lịch sử

historic (adj): quan trọng về lịch sử

2.

degree (n): trình độ

certificate (n): bằng cấp

3.

money-management (n): quản lý tiền

decision-making (n): đưa ra quyết định

4.

vocational (adj): thuộc về nghề nghiệp

higher education (np): giáo dục cao hơn (đại học/ cao đẳng)

5.

Decision-making (n): đưa ra quyết định

Time-management (n): quản lý thời gian

6.

qualification (n): bằng cấp

graduation (n): sự tốt nghiệp

7.

restored (Ved): lưu trữ

promoted (Ved): quảng bá

8.

academic (adj): thuộc về học thuật

practical (adj): thực tế

Tạm dịch:

1. Thị trấn được đánh giá cao nhờ có nhiều tòa nhà lịch sử đã chứng kiến nhiều thay đổi trong những năm qua.

2. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo kéo dài hai tuần, Peter đã được cấp chứng chỉ tham dự.

3. Nhiều thanh thiếu niên làm công việc bán thời gian để học kỹ năng quản lý tiền bạc.

4. Trường cung cấp các khóa học dạy nghề nấu ăn và làm bánh, công việc điện và dịch vụ tòa nhà.

5. Quản lý thời gian đang trở thành một kỹ năng quan trọng, đặc biệt khi bạn có nhiều lựa chọn.

6. Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi trở về quê và nhận công việc dạy học đầu tiên.

7. Ngôi nhà cổ đã được khôi phục lại hình dáng của nó vào năm 1900 khi nó được xây dựng.

8. Giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến bàn về kết quả học tập của tôi.

Grammar: Tiếng Anh 11 Review 3 Language Global Succes

1: Choose the correct answers A, B, C, or D to complete the following sentences. (Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau)

1. It was __________________ I bought the postcards for my friends.

A. from this souvenir shop that

B. from this souvenir shop which

C. this souvenir shop that

D. this souvenir shop

2. _______________ secondary school, my brother decided to go to a vocational school instead of applying to university.

A. Finish

B. Having finished

C. Finished

D. To finish

3. Jane was the first student from our school _________________ a gold medal at the Maths Olympiad.

A. to win

B. winning

C. win

D. having won

4. It was ________________ my parents gave me the fish tank.

A. my birthday which

B. my birthday that

C. for my birthday where

D. for my birthday that

5. _____________a whole month revising for the exams, Mike passed them with high grades.

A. Having spent

B. Spent

C. Spend

D. To spend

6. Trang An Scenic Landscape Complex is the only site in Southeast Asia ______________ as a mixed heritage site.

A. recognise

B. to recognise

C. to be recognised

D. recognising

7. It is ________________ teenagers can earn pocket money.

A. by taking a part-time job that

B. taking a part-time job that

C. taking a part-time job what

D. by taking a part-time job what

8. My friend denied ________________ the letter.

A. to write

B. having written

C. have written

D. to be written

Trả lời

1. A

2. B

3. A

4. D

5. A

6. C

7. A

8. B

Giải thích:

1. Cấu trúc câu chẻ "It was + cụm từ cần nhấn mạnh + that + S + V"

2. Mệnh đề danh động từ hoàn thành (having Ved/P2) được dùng dể diễn tả hành động đã xảy ra trước hành động khác trong quá khứ có cùng chủ ngữ với mệnh đề còn lại

3. Số thứ tự "the first student" + to V.

4. Cấu trúc câu chẻ "It was + cụm từ cần nhấn mạnh + that + S + V"

5. Mệnh đề danh động từ hoàn thành (having Ved/P2) được dùng dể diễn tả hành động đã xảy ra trước hành động khác trong quá khứ có cùng chủ ngữ với mệnh đề còn lại

6. Sau cấu trúc "only + N" + to V, câu mang nghĩa bị động => to be Ved/P2

7. Cấu trúc câu chẻ "It was + cụm từ cần nhấn mạnh + that + S + V"

8. deny + Ving (phủ nhận đã làm việc gì)

Tạm dịch:

1. Chính từ cửa hàng lưu niệm này, tôi đã mua những tấm bưu thiếp cho bạn bè của mình.

2. Học xong cấp 2, anh trai tôi quyết định đi học nghề thay vì đăng ký vào đại học.

3. Jane là học sinh đầu tiên của trường chúng tôi giành được huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán học.

4. Đó là vào ngày sinh nhật của tôi, bố mẹ tôi đã tặng cho tôi bể cá.

5. Sau khi dành cả tháng để ôn tập cho các kỳ thi, Mike đã vượt qua chúng với số điểm cao.

6. Quần thể danh thắng Tràng An là khu duy nhất ở Đông Nam Á được công nhận là di sản hỗn hợp.

7. Thanh thiếu niên có thể kiếm tiền tiêu vặt bằng cách đi làm thêm.

8. Bạn tôi phủ nhận đã viết bức thư.

2: Rewrite the sentences beginning with the words given. (Viết lại các câu bắt đầu bằng những từ đã cho)

1. I applied to study at a university in Canada.

-> It was at _________________________________.

2. After I watched the documentary, I came up with some ideas for my project.

-> Having ___________________________________.

3. We went to Hoi An because we wanted to see the old beautiful bridge and the French houses,

-> We went to Hoi An to ______________________.

4. After I completed the project, I felt more confident in my abllities.

-> Having ____________________________________.

5. Community work gave many young people of Gen Z real-life experiences.

-> It was community _________________________.

6. Marie Curie won the Nobel Prize in Chemistry in 1911. She was the first woman who did so.

-> Marie Curie was the first woman to ________________.

7. After I did the course, I got better at managing my study time.

-> Having _________________________________.

8. The Imperial Citadel of Thang Long was recognised as a World Heritage Site in 2010.

-> It was in ______________________________.

Trả lời

1. It was at a university in Canada that I applied to study.

2. Having watched the documentary, I came up with some ideas for my project.

3. We went to Hoi An to see old beautiful Japanese bridges and French houses.

4. Having done the project, I felt more confident in my abilities.

5. It was community work that gave many young people of Gen Z real-life experiences.

6. Marie Curie is the only person to win a Nobel prize in two different fields.

7. Having done the course, I got better at managing my study time.

8. It was in 2010 that The Imperial Citadel of Thang Long was recognized as the world heritage.

Tạm dịch:

1. Tôi đã nộp đơn xin học tại một trường đại học ở Canada.

2. Sau khi xem bộ phim tài liệu, tôi nảy ra một số ý tưởng cho dự án của mình.

3. Chúng tôi đã đến Hội An để xem những cây cầu cổ kính xinh đẹp của Nhật Bản và những ngôi nhà của Pháp.

4. Sau khi thực hiện dự án, tôi cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình.

5. Chính công việc cộng đồng đã mang đến cho nhiều bạn trẻ Gen Z những trải nghiệm thực tế.

6. Marie Curie là người duy nhất đoạt giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau.

7. Sau khóa học, tôi quản lý thời gian học tốt hơn.

8. Hoàng Thành Thăng Long được công nhận là di sản thế giới vào năm 2010.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập sách Tiếng Anh lớp 11 Review 3 Language Global Succes. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Giải bài tập Tiếng Anh 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM