Giải Tiếng Anh 11 Review 4 Skills Global Succes trang 121

Xuất bản: 02/02/2024 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 11 Review 4 Skills Global Succes trang 121, 122, 123 chi tiết của bộ sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng giải bài tập Tiếng Anh lớp 11

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải bài tập tiếng Anh 11 Global Succes bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Giải Tiếng Anh 11 Review 4 Skills Global Succes

Listening

1: Listen to a talk show. Put the main points in the order they are mentioned. There is ONE extra choice. (Nghe một chương trình trò chuyện. Đặt các điểm chính theo thứ tự chúng được đề cập. Có thêm MỘT sự lựa chọn)

Bài nghe:

A. Definition of body shaming

B. The effects of body shaming

C. The solutions to body shaming

D. The reasons why body shaming has become more common today

Trả lời

1. A

2. D

3. B

Nội dung bài nghe:

TV host: Good evening, everyone. Welcome to Teens' World. Today we have in our studio Dr. Janet Harrison. She's a psychologist who has worked on teen issues for many years. Welcome to our program, Dr. Harrison.

Dr. Harrison: Thank you for having me here.

TV host: You told us that you'd like to discuss a serious teen problem today. What's it?

Dr. Harrison: Well, it's body shaming - the act of making fun of someone because of his or her appearance.

TV host: Oh, I recall being called 'fat' and 'ugly' by one of my classmates when I was at secondary school. Is this an example of body shaming?

Dr. Harrison: I'm sorry to hear that, and yes, it is. Although body shaming is not a new topic, it has recently become more common. You see, as more and more young people are using the Internet, body shaming happens mainly online now. People often post offensive comments or photos about others, and invite others to join them.

TV host: That sounds terrible!

Dr. Harrison: It is. Body shaming can lead to long-term health consequences and damage people's mental health. The most common problems are depression and low self- confidence.

TV host: So do you have any suggestion for teenagers who are often the victims?

Dr. Harrison: Well, the first thing they should do is...

Tạm dịch:

Người dẫn chương trình: Chào buổi tối quý vị. Chào mừng bạn đến với Thế giới tuổi teen. Hôm nay chúng tôi mời Tiến sĩ Janet Harrison đến phòng thu. Cô ấy là một nhà tâm lý học đã nghiên cứu về các vấn đề của thanh thiếu niên trong nhiều năm. Chào mừng đến với chương trình của chúng tôi, Tiến sĩ Harrison.

Tiến sĩ Harrison: Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây.

Người dẫn chương trình:Cô đã nói với chúng tôi rằng hôm nay cô muốn thảo luận về một vấn đề nghiêm trọng của thanh thiếu niên. Đó là gì vậy?

Tiến sĩ Harrison: Đó là miệt thị ngoại hình – hành vi chế nhạo ai đó bởi vì ngoại hình của anh ấy hoặc cô ấy.

Người dẫn chương trình: Ồ, tôi nhớ mình đã bị một bạn cùng lớp gọi là 'béo' và 'xấu xí' khi còn học cấp hai. Đây có phải là một ví dụ về miệt thị ngoại hình?

Tiến sĩ Harrison: Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, nhưng đúng vậy. Mặc dù miệt thị ngoại  hình không phải là một chủ đề mới, nhưng gần đây nó đã trở nên phổ biến hơn. Bạn thấy đấy, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi sử dụng Internet, và hiện nay miệt thị ngoại hình chủ yếu diễn ra trên mạng. Mọi người thường đăng những bình luận hoặc hình ảnh xúc phạm về người khác và lôi kéo những người khác tham gia cùng họ.

Người dẫn chương trình: Nghe kinh khủng thật đấy!

Tiến sĩ Harrison: Đúng vậy. Miệt thị ngoại hình có thể dẫn đến những hậu quả sức khỏe lâu dài và tổn hại đến sức khỏe tinh thần của con người. Các vấn đề phổ biến nhất là trầm cảm và thiếu tự tin.

Người dẫn chương trình: Vậy cô có gợi ý gì cho những thanh thiếu niên là nạn nhân không?

Tiến sĩ Harrison: Chà, điều đầu tiên họ nên làm là...

2: Listen to the talk show again. Choose the correct answers A, B, or C. (Nghe lại chương trình trò chuyện. Chọn các câu trả lời đúng A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Who was a victim of body shaming?

A. The TV host.

B. Dr. Harrison.

C. A classmate of the TV host.

2. Which of the following is NOT mentioned as an effect of body shaming?

A. Depression.

B. Loss of confidence.

C. Unhealthy eating.

3. What con be inferred about body shaming?

A. It is not a new thing.

B. The Internet has made it less popular.

C. Fewer people are posting body shaming comments.

4. What do you think Dr Harrison will talk about next?

A. Things we can do to fight body shaming.

B. Ways for teenagers to deal with body shaming.

C. Reasons why body shaming is so hard to deal with.

Trả lời

1. A

2. C

3. A

4. B

Tạm dịch:

1. Ai là nạn nhân của body shaming?

- Người dẫn chương trình truyền hình.

2. Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập là ảnh hưởng của việc xấu hổ về cơ thể?

- Ăn uống không lành mạnh.

3. Điều gì được suy luận về sự xấu hổ của cơ thể?

- Đó không phải là một điều mới.

4. Bạn nghĩ Tiến sĩ Harrison sẽ nói về điều gì tiếp theo?

- Cách thanh thiếu niên đối phó với sự xấu hổ về cơ thể.

Speaking

Work in pairs. Which of the ways below do you think is the best way to deal with body shaming? Give your reasons. (Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ cách nào dưới đây là cách tốt nhất để đối phó với sự xấu hổ về cơ thể? Đưa ra lý do của bạn)

1. Ignoring negative comments

2. Learning to be confident

3. Focusing on staying healthy instead

4. Understanding that beauty comes from other things rather than just appearance

Tạm dịch:

1. Bỏ qua những bình luận tiêu cực

2. Học cách tự tin

3. Tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe

4. Hiểu rằng vẻ đẹp đến từ những thứ khác chứ không chỉ là ngoại hình

Reading

1: Read the article. Choose the best heading for each section. There are TWO extra headings. (Đọc bài viết. Chọn tiêu đề tốt nhất cho mỗi phần. Có HAI tiêu đề thừa)

1. A popular tourist destination

2. A rich ecosystem

3. Environmental problems

4. Illegal hunting and logging

5. Solutions to the problems

A. As the oldest national park in Viet Nam, Cuc Phuong is a natural habitat of many rare animals and plants in Asia. It is estimated that over 2,000 plant species and thousands of species of animals live in the 22,000-hectare ecosystem. The park also has the largest variety of birds in northern Viet Nam with more than 3,000 bird species.

B. The rich ecosystem of Cuc Phuong attracts many nature lovers from all over the world. The park is very popular from April to May, when visitors have a chance to see more than 400 species of colourful butterflies in the forest. That’s why it has won the award of Asia’s Leading National Park several times.

C. Despite the government's effort to protect Cuc Phuong, several problems have been reported. Small parts of the park have been destroyed as people have cut down old trees without permission. In addition, rare animals were hunted illegally, some of which were fortunately rescued and returned to the forest. There are still irresponsible tourists who drop litter on the trails, which pollutes the water and soil. These actions can damage the ecosystem of the park. Therefore, tougher measures should be taken to protect the biodiversity of the area.

Tạm dịch:

A. Là vườn quốc gia lâu đời nhất của Việt Nam, Cúc Phương là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động thực vật quý hiếm ở châu Á. Ước tính có hơn 2.000 loài thực vật và hàng nghìn loài động vật sinh sống trong hệ sinh thái rộng 22.000 ha. Vườn cũng là nơi có nhiều loài chim nhất miền Bắc Việt Nam với hơn 3.000 loài chim.

B. Hệ sinh thái phong phú của Cúc Phương thu hút nhiều người yêu thiên nhiên từ khắp nơi trên thế giới. Công viên rất nổi tiếng từ tháng 4 đến tháng 5, khi du khách có cơ hội nhìn thấy hơn 400 loài bướm đầy màu sắc trong rừng. Đó là lý do tại sao nó đã nhiều lần giành được giải thưởng Công viên quốc gia hàng đầu châu Á.

C. Bất chấp nỗ lực của chính phủ để bảo vệ Cúc Phương, một số vấn đề đã được báo cáo. Một phần nhỏ của công viên đã bị phá hủy do người ta chặt cây cổ thụ mà không được phép. Bên cạnh đó, các loài động vật quý hiếm bị săn bắt trái phép, một số loài may mắn được giải cứu và thả về rừng. Vẫn còn những du khách vô trách nhiệm, xả rác bừa bãi trên đường làm ô nhiễm nguồn nước và đất. Những hành động này có thể làm hỏng hệ sinh thái của công viên. Do đó, các biện pháp cứng rắn hơn cần được thực hiện để bảo vệ đa dạng sinh học của khu vực.

Trả lời

A. 2

B. 1

C. 3

2: Read the article again. Which paragraph contains the following information? Write A, B, or C. (Đọc lại bài viết. Đoạn nào chứa thông tin sau? Viết A, B, hoặc C)

1. The popularity of Cuc Phuong among tourists

2. The diversity of the ecosystem

3. The impact of tourism on the area

4. Winning an award

5. More work to be done to preserve the park

Tạm dịch:

1. Cúc Phương được du khách yêu thích

2. Sự đa dạng của hệ sinh thái

3. Tác động của du lịch đến khu vực

4. Giành giải thưởng

5. Nhiều việc phải làm để bảo tồn công viên

Trả lời

1. B

2. A

3. C

4. B

5. C

Writing

1: Work in pairs. Discuss the advert and the questions below. Add more details. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về quảng cáo và các câu hỏi bên dưới. Thêm chi tiết)

Cuc Phuong National Park: Calling for ideas Viet Nam Wildlife Conservation Committee is organising an ideas competition to raise young people's awareness of Cuc Phuong National Park. Please send us a short proposal with practical and interesting ideas for preserving the ecosystem of Cuc Phuong. The best one will win a five-day trip to Cuc Phuong for four people!

An online photo album
1. What is the proposal about?Creating an online photo album of the area on the park website
2. What will the album include?

Photos of eco-friendly activities in Cuc Phuong, e.g. picking up litter, going on ecotours, planting trees

Photos of activities that can harm the ecosystem in Cuc Phuong, e.g. cutting down trees, littering in the forest

3. Who can take photos?...
4. How long will this initiative last?...
5. What are the goals and benefits?

Raising public awareness of what is good and not good for the ecosystem of Cuc Phuong

...

...

Tạm dịch:

Vườn quốc gia Cúc Phương: Kêu gọi ý tưởng Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tổ chức cuộc thi ý tưởng nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về Vườn quốc gia Cúc Phương. Hãy gửi cho chúng tôi một đề xuất ngắn với những ý tưởng thiết thực và thú vị để bảo tồn hệ sinh thái Cúc Phương. Người xuất sắc nhất sẽ giành được chuyến du lịch Cúc Phương 5 ngày cho 4 người!

Một album ảnh trực tuyến

Một album ảnh trực tuyến
1. Đề xuất nói về cái gì?Tạo một album ảnh trực tuyến của khu vực trên trang web của công viên
2. Album sẽ bao gồm những gì?

Hình ảnh các hoạt động thân thiện với môi trường ở Cúc Phương, v.d. nhặt rác, du lịch sinh thái, trồng cây.

Hình ảnh về các hoạt động có thể gây hại cho hệ sinh thái ở Cúc Phương, v.d. chặt cây, xả rác trong rừng

3. Ai có thể chụp ảnh?...
4. Sáng kiến này sẽ kéo dài bao lâu?...
5. Mục tiêu và lợi ích là gì?

Nâng cao nhận thức cộng đồng về những điều tốt và chưa tốt đối với hệ sinh thái Cúc Phương

...

...

2: Write your proposal (150 - 180 words). Use the idea in 1 and the outline below to help you. (Viết đề xuất của bạn (150 - 180 từ). Sử dụng ý tưởng trong phần 1 và dàn ý dưới đây để giúp bạn)

Gợi ý:

Title: Preserving Cuc Phuong ecosystem

To: Vietnam Wildlife Conservation Committee

Date: February 25th, 2023

Prepared by: Vu Hoang Ha

Introduction

Cuc Phuong is famous for its wonderfully rich ecosystem. However, the National Park has been threatened by human activities such as illegal hunting, logging and littering. Therefore, we would like to propose some ideas for protecting its ecosystem.

Details

We would like to create an online photo album of the area on the park website. The photos will show eco-friendly activities such as picking up litter, going on ecotours, planting trees, and activities that can harm the ecosystem in Cuc Phuong, e.g., cutting down trees, or littering in the forest. Anyone interested, especially tourists to Cuc Phuong, will be able to take photos and post them on the website for everyone to see. This initiative will last for at least one year.

Goals and benefits

Our goals are to raise awareness of the need to protect Cuc Phuong ecosystem, and to promote environmentally friendly activities. The campaign will also help people identify any activity which can damage the ecosystem and report it when they see it.

Conclusion

We hope that you will consider our proposal. We believe that this initiative will encourage more people to take action against damaging the ecosystem of Cuc Phuong National park.

Tạm dịch:

Tiêu đề: Bảo tồn hệ sinh thái Cúc Phương

Kính gửi: Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam

Ngày: 25 tháng 2 năm 2023

Người soạn: Vũ Hoàng Hà

Giới thiệu

Cúc Phương nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú tuyệt vời. Tuy nhiên, Vườn quốc gia đã bị đe dọa bởi các hoạt động của con người như săn bắn trái phép, khai thác gỗ và xả rác. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất một số ý tưởng để bảo vệ hệ sinh thái của nó.

Chi tiết

Chúng tôi muốn tạo một album ảnh trực tuyến về khu vực này trên trang web của công viên. Các bức ảnh sẽ thể hiện các hoạt động thân thiện với môi trường như nhặt rác, đi du lịch sinh thái, trồng cây và các hoạt động có thể gây hại cho hệ sinh thái ở Cúc Phương như chặt cây, xả rác trong rừng. Ai quan tâm, đặc biệt là khách du lịch đến Cúc Phương, có thể chụp ảnh đăng lên website cho mọi người cùng xem. Sáng kiến này sẽ kéo dài ít nhất một năm.

Mục tiêu và lợi ích

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ hệ sinh thái Cúc Phương và thúc đẩy các hoạt động thân thiện với môi trường. Chiến dịch cũng sẽ giúp mọi người xác định bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho hệ sinh thái và báo cáo khi họ nhìn thấy.

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ khuyến khích nhiều người hành động chống lại việc hủy hoại hệ sinh thái của Vườn quốc gia Cúc Phương.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập sách Tiếng Anh lớp 11 Review 4 Skills Global Succes. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các bài học trong phần Giải bài tập Tiếng Anh 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM