Soạn Sinh 11

Hướng dẫn soạn Sinh 11 của Đọc Tài Liệu™ với loạt bài giải bài tập Sinh 11 chi tiết, đầy đủ được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa giúp các em học tốt môn Sinh học 11

Năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có môn Sinh học lớp 11. Nội dung chương trình mới được xây dựng theo hướng phát triển năng lực, chú trọng thực hành, trải nghiệm.

Việc tìm hiểu và nắm vững kiến thức Sinh học 11 là một yêu cầu cần thiết đối với học sinh lớp 11. Tuy nhiên, do nội dung chương trình mới khá nhiều và phức tạp, nên việc soạn bài và giải bài tập Sinh học 11 không phải là điều dễ dàng.

Thấu hiểu được những khó khăn đó, Đọc Tài Liệu đã biên soạn loạt bài viết "Soạn Sinh 11 với loạt hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 sách mới chi tiết, đầy đủ của 3 bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức".

Cùng đi vào tìm hiểu bạn nhé:

Soạn Sinh 11 Cánh diều: Sinh học cơ thể

Với giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và làm bài tập Sinh 11 từ đó học tốt hơn môn học này.

Chủ đề 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 1 Cánh diều: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa

Soạn Sinh 11 Bài 2 Cánh diều: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 3 Cánh diều: Nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước

Soạn Sinh 11 Bài 4 Cánh diều: Quang hợp ở thực vật

Soạn Sinh 11 bài 5 Cánh diều : Hô hấp ở thực vật

Soạn Sinh 11 bài 6 Cánh diều: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 7 Cánh diều: Hô hấp ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 8 Cánh diều: Hệ tuần hoàn ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 9 Cánh diều: Miễn dịch ở người và động vật

Soạn Sinh 11 Bài 10 Cánh diều: Bài tiết và cân bằng nội môi

Soạn Sinh 11 Cánh diều bài Ôn tập chủ đề 1

Chủ đề 2: Cảm ứng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 11 Cánh diều: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 12 Cánh diều: Cảm ứng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 13 Cánh diều: Cảm ứng ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 14 Cánh diều: Tập tính ở động vật

Soạn Sinh 11 Cánh diều bài Ôn tập chủ đề 2

Chủ đề 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 15 Cánh diều: Khái quát về sinh trưởng và phát triển

Soạn Sinh 11 Bài 16 Cánh diều: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 17 Cánh diều: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

Soạn Sinh 11 Bài 18 Cánh diều: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Soạn Sinh 11 Cánh diều bài Ôn tập chủ đề 3

Chủ đề 4: Sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 20 Cánh diều: Khái quát về sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 21 Cánh diều: Sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 22 Cánh diều: Sinh sản ở động vật

Soạn Sinh 11 Cánh diều bài Ôn tập chủ đề 4

Chủ đề 5: Cơ thể là một thể thống nhất và ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Soạn Sinh 11 bài 23 Cánh diều: Cơ thể là một thể thống nhất

Soạn Sinh 11 Bài 24 Cánh diều: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học

Soạn Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 1 Chân trời: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa

Soạn Sinh 11 Bài 2 Chân trời: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 3 Chân trời: Thực hành Thí nghiệm trao đổi nước

Soạn Sinh 11 Bài 4 Chân trời: Quang hợp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 5 Chân trời: Thực hành Quan sát lục lạp

Soạn Sinh 11 Bài 6 Chân trời: Hô hấp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 7 CTST: Thực hành Một số thí nghiệm hô hấp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 8 Chân trời: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 9 Chân trời sáng tạo: Hô hấp ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 10 Chân trời: Tuần hoàn ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 11 Chân trời: Tìm hiểu hoạt động của hệ tuần hoàn

Soạn Sinh 11 Bài 12 Chân trời: Miễn dịch ở động vật và người

Soạn Sinh 11 Bài 13 Chân trời: Bài tiết và cân bằng nội môi

Soạn Sinh 11 Chân trời: Ôn tập chương 1 trang 90

Chương 2: Cảm ứng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 14 Chân trời: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 15 Chân trời: Cảm ứng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 16 Chân trời: Thực hành Cảm ứng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 17 Chân trời: Cảm ứng ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 18 Chân trời: Tập tính ở động vật

Soạn Sinh 11 Chân trời sáng tạo Ôn tập chương 2

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 19 CTST: Khái quát về sinh trưởng và phát triển

Soạn Sinh 11 Bài 20 Chân trời: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 21 Chân trời: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 22 CTST: Thực hành Quan sát sự sinh trưởng và phát triển

Soạn Sinh 11 Chân trời sáng tạo bài Ôn tập Chương 3

Chương 4: Sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 23 Chân trời: Khái quát về sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 24 Chân trời: Sinh sản ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 25 Chân trời: Thực hành Nhân giống vô tính

Soạn Sinh 11 Bài 26 Chân trời: Sinh sản ở động vật

Soạn Sinh 11 Chân trời: sáng tạo Ôn tập Chương 4

Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Soạn Sinh 11 Bài 27 Chân trời: Cơ thể sinh vật là một hệ thống mở

Soạn Sinh 11 Bài 28 CTST: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học

Soạn Sinh 11 Kết nối tri thức

Phần ba: Sinh học cơ thể

Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 1 Kết nối tri thức: Khái quát về trao đổi chất

Soạn Sinh 11 Bài 2 Kết nối tri thức: Trao đổi nước và khoáng ở thực vậ

Soạn Sinh 11 Bài 3 Kết nối tri thức: Thực hành trao đổi nước

Soạn Sinh 11 Bài 4 Kết nối tri thức: Quang hợp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 5 Kết nối tri thức: Thực hành quang hợp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 6 Kết nối tri thức: Hô hấp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 7 Kết nối tri thức: Thực hành Hô hấp ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 8 Kết nối tri thức: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 9 Kết nối tri thức: Hô hấp ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 10 Kết nối tri thức: Tuần hoàn ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 11 Kết nối tri thức: Thực hành một số thí nghiệm

Soạn Sinh 11 Bài 12 Kết nối tri thức: Miễn dịch ở người và động vật

Soạn Sinh 11 Bài 13 Kết nối tri thức: Bài tiết và cân bằng nội môi

Chương 2: Cảm ứng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 14 Kết nối tri thức: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 15 Kết nối tri thức: Cảm ứng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 16 Kết nối tri thức: Thực hành Cảm ứng ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 17 Kết nối tri thức: Cảm ứng ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 18 Kết nối tri thức: Tập tính ở động vật

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 19 Kết nối tri thức: Khái quát về sinh trưởng

Soạn Sinh 11 Bài 20 Kết nối tri thức: Sinh trưởng và phát triển

Soạn Sinh 11 Bài 21 Kết nối tri thức: Thực hành Bấm ngọn, tỉa cành

Soạn Sinh 11 Bài 22 KNTT: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Soạn Sinh 11 Bài 23 KNTT: Thực hành Quan sát biến thái ở động vật

Chương 4: Sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 24 Kết nối tri thức: Khái quát về sinh sản ở sinh vật

Soạn Sinh 11 Bài 25 Kết nối tri thức: Sinh sản ở thực vật

Soạn Sinh 11 Bài 26 KNTT: Thực hành Nhân giống vô tính và thụ phấn

Soạn Sinh 11 Bài 27 Kết nối tri thức: Sinh sản ở động vật

Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Soạn Sinh 11 Bài 28 KNTT: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí

Soạn Sinh 11 Bài 29 KNTT: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học

Sinh học là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông. Trong chương trình Sinh học lớp 11, học sinh sẽ được học về các kiến thức cơ bản của sinh học như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, cảm ứng ở sinh vật, sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, sinh sản ở sinh vật, cơ thể là một thể thống nhất và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể.

Để học tốt môn Sinh học, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản của từng bài học. Tuy nhiên, việc học thuộc lòng kiến thức lý thuyết khô khan đôi khi khiến học sinh cảm thấy chán nản và khó tiếp thu. Do đó, việc giải bài tập Sinh học là một cách học hiệu quả giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về các kiến thức đã học.

Hiểu được điều này, ĐọcTàiLiệu đã biên soạn loạt bài viết hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 sách mới chi tiết, đầy đủ của 3 bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức.

Loạt bài viết này được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy. Bài viết được trình bày một cách khoa học, dễ hiểu, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Mỗi bài viết sẽ bao gồm các phần:

  • Hướng dẫn giải bài tập SGK
  • Giải thích chi tiết đáp án

Hy vọng rằng loạt bài viết này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh học tốt môn Sinh học lớp 11.